06/12/2021

Beslissingen Ministerraad van 3 december 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidies projecten proeftuinen droogte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de Blue Deal, het plan om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken, werd het programma 'proeftuinen droogte' verlengd voor projecten rond waterhergebruik tussen meer dan 2 verschillende partijen. Deze projectoproep is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht-programma 32: Innovatieve Projecten Circulair Watergebruik en uitrol slimme meetnetten. Het kadert in de ondersteuning van bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen. Zes projecten krijgen steun van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering keurt nu de subsidiebesluiten van vier projecten goed, samen goed voor 2,54 miljoen euro uit de relanceprovisie. De overige twee worden via Ministerieel Besluit goedgekeurd.  

 


Plan Vlaamse Veerkracht: uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en financiering energieluik woningrenovatiepremie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de VREG, van de Minaraad en van de SERV beslist de Vlaamse Regering opnieuw principieel tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies. Dit past in de doelstelling om ter bevordering van de klantvriendelijkheid en de transparantie zoveel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket te bundelen met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie, met name 'Mijn Verbouwpremie'. Om de transparantie en de administratieve eenvoud van de premieregelingen te vergroten, worden samen met de invoering van het uniek loket, de subsidievoorwaarden en aanvraag- en behandelingsprocedure van de energiepremies en renovatiepremie op elkaar afgestemd. Hierbij wordt de mate van ondersteuning bepaald in functie van het statuut van de rechthebbende, het type gebouw, de hoofdverblijfplaats en het inkomen van de rechthebbende. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad
Advies VREG Advies SERV Advies wetgeving VTC
Bijlage Schematisch overzicht    

 


Plan Vlaamse Veerkracht: besteding middelen beleidsveld Onroerend Erfgoed

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht is een budget van 100 miljoen euro voorzien voor investeringen in onroerend erfgoed. De middelen zijn bedoeld voor het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed, meer bepaald een selectie aan projecten met een bredere maatschappelijke meerwaarde. Op 2 april 2021 keurde de Vlaamse Regering al een reeks investeringen goed voor een totaal bedrag van 57 miljoen euro, nu beslist ze over de besteding van de overige 43 miljoen euro aan middelen toegewezen aan het beleidsveld onroerend erfgoed. 

 


Plan Vlaamse Veerkracht: toekenning financiële tegemoetkoming aan geselecteerde kandidaten van de projectoproep ‘uitrol ultrasnelladers op parkings langs autosnel- en gewestwegen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

In het kader van de projectoproep 'uitrol ultrasnelladers (≥150kW) op parkings langs autosnelwegen en gewestwegen' kent de Vlaamse Regering nu principieel een financiële tegemoetkoming toe aan de 4 geselecteerde kandidaten. De tegemoetkoming voor deze projecten komt uit de Europese Relancemiddelen, zoals voorzien onder het speerpunt 'verduurzamen van de economie' - project 49 'laadpalen - gewestwegen' in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

 


Projectsubsidie United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) voor 'Strengthened adaptation capacity for a green and resilient economy in South Africa'

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

Zuid-Afrika wordt bijzonder getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Bedrijven uit diverse economische sectoren moeten voortdurend het hoofd bieden aan watertekorten en ermee gepaard gaande hoge energiekosten. Zuid-Afrika levert dan ook inspanningen om de water- en energievoorziening meer op peil te houden. In dit kader kent de Vlaamse Regering een subsidie van 2,4 miljoen euro toe aan de 'United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO)' voor het project 'Strengthened adaptation capacity for a green and resilient economy in South Africa'. UNIDO wil de overgang naar een groene economie met een koolstofarme industrie versnellen. Dit zal resulteren in een kleinere ecologische voetafdruk van de industrie, een grotere klimaatbestendigheid en het creëren van groene jobs. Ondernemingen zullen ondersteund worden om het energie- en watergebruik efficiënter te maken door toepassing van hernieuwbare energie.

 


Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor verderzetting onderbouwde aanpak energiebesparing gebouwenpark VDAB

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) streeft naar een duurzaam en energetisch efficiënt gebouwenpatrimonium. Door in te zetten op innovatieve, duurzame en circulaire projecten zal VDAB een voortrekkersrol opnemen en evolueren naar een volledig koolstofvrij patrimonium tegen 2045 en een volledig klimaatneutrale organisatie tegen 2050. In dit kader neemt de Vlaamse Regering kennis van de verderzetting van de onderbouwde aanpak voor energiebesparing van het gebouwenpark van de VDAB en geeft haar goedkeuring aan de reservering van 2,2 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds. In de onderbouwde aanpak wordt uiteengezet welke projecten van het brede gebouwenpark in aanmerking komen voor steun via het Vlaams Klimaatfonds om zo doelgericht de renovatiegraad en de duurzaamheid van het patrimonium te verhogen.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Belpork vzw: subsidie project BEPORK

p voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van maximaal 6 miljoen euro aan Belpork vzw in Brussel, voor het project BEPORK. Het project wil de varkenshouders ondersteunen om de huidige uitdagingen aan te gaan op het vlak van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn. Door uitbraken van Afrikaanse Varkenspest, de Covid-19-epidemie en de gestegen grondstoffenprijzen, is de markt ernstig verstoord. Daarom moet het verdienmodel van de Vlaamse varkenshouders minder afhankelijk gemaakt worden van het aantal varkens dat ze produceren. Door zich te onderscheiden in de markt op vlak van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn, kunnen ze een betere prijs bekomen per eenheid van hun product. Om varkenshouders te stimuleren hierop in te zetten, wordt er voorzien in een vergoeding voor het voldoen aan een lastenboek dat via een controleorgaan bovenwettelijke normen stelt op vlak van onder andere duurzaamheid (lagere bezettingsgraad in de stallen) en dierenwelzijn (onder meer een duidelijke aanpak van het routinematig staartbijten, inzetten op het uitfaseren van -onverdoofd- castreren). De vzw Belpork, die vandaag instaat voor het beheer van het bovenwettelijke lastenboek Belpork waaraan meer dan 3.000 varkenshouders, slachthuizen en verwerkende bedrijven gecontroleerd deelnemen, zal voorzien in gedifferentieerde bovenwettelijke lastenboek(en) en landbouwers die hieraan deelnemen gedurende 1 jaar een financiële tegemoetkoming geven voor de geleverde inspanningen.

 


Financiering vanuit Vlaams klimaatfonds (VKF) naar het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor een selectie van klimaatmitigatie-investeringen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt de financiering van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) goed vanuit het Vlaams klimaatfonds (VKF) , voor een selectie van klimaatmitigatie-investeringen, en volgens het nieuwe subsidiekader van het VKF. Dat subsidiekader geeft aan dat 80% van het Vlaamse deel van de VLIF-subsidie uit het VKF kan komen. Het gaat om een totaal budget van 3 miljoen euro, waarmee over de volledige levensduur van de investeringen minimaal 618 ton CO2-equivalenten aan broeikasgassen zijn te vermijden.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Uitvoering bepalingen decreet justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan de bepalingen over de justitiehuizen van het decreet van 26 april 2019 over de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand. Meer bepaald gaat het over de organisatie van de gedecentraliseerde diensten van de justitiehuizen en de afstemming op de hervormde gerechtelijke arrondissementen, de voorwaarden voor de oprichting van antennes, de bewaartermijnen voor persoonsgegevens, de wijze van klachtenbehandeling en de inwerkingtreding van het decreet. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Wijziging Bodem- en Materialendecreet: verduidelijking asbestbepalingen en rechtsgrond beheer persoonsgegevens

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse bepalingen in het Bodemdecreet en het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet). Dit wijzigingsdecreet verduidelijkt enkele asbestbepalingen in het Materialendecreet. Het voorziet ook een rechtsgrond voor het beheer van persoonsgegevens die worden bijgehouden in het kader van data-inzameling over afvalstoffenproductie, -inzameling en -verwerking. Het geeft een rechtsgrond om de beheerders van online marktplaatsen verplichtingen op te leggen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Het Bodemdecreet wordt aangepast aan de wijzigingen die in 2020 werden aangebracht in het Burgerlijk Wetboek. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies Minaraad Advies wetgeving VTC  

 


Wijziging Energiebesluit: gedeeltelijke omzetting Vierde Elektriciteitsrichtlijn en Richtlijn Hernieuwbare Energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de Vierde Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar Energiebesluit. Met de omzetting van deze twee richtlijnen naar Vlaamse regelgeving wordt er een regelgevend kader gecreëerd voor actieve afnemers en energiegemeenschappen. Met betrekking tot energiegemeenschappen worden de gegevens vastgelegd waaraan de overeenkomst tussen een energiegemeenschap en haar leden of vennoten moet voldoen. Ten tweede worden ook de aanmeldingsmodaliteiten bij de VREG van de energiegemeenschap van burgers of hernieuwbare-energiegemeenschap bepaald. Tot slot worden een aantal artikels gewijzigd die tot doel hebben een betere informatieverlening door de leverancier aan de netgebruiker over diens energiegebruik en -factuur. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Wijziging gecoördineerd decreet integraal waterbeleid: uitrol digitale watermeter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar gecoördineerd decreet over het integraal waterbeleid, met het oog op de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale watermeters in Vlaanderen tegen uiterlijk 31 december 2030. Het wijzigingsdecreet regelt ook het beheer en de verwerking van de data die in het kader van deze uitrol verzameld worden. Het voert de nodige garanties in op vlak van bescherming van persoonsgegevens die naar aanleiding van het uitrollen van de digitale watermeter noodzakelijk zijn en breidt die bescherming uit naar de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk die niet louter gekoppeld is aan de digitale watermeter.  Het voorontwerp van wijzigingsdecreet gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies Minaraad Advies wetgeving VTC  

 


Universiteit Antwerpen: subsidie Humaan biomonitoringproject (HBM) in de ruime omgeving van 3M

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Wouter Beke

De Vlaamse Regering kent een subsidie van bijna 750.000 euro toe aan Universiteit Antwerpen, voor het Humaan biomonitoringsproject in de ruime omgeving van 3M (HBM-3M). Het HBM-onderzoek is bedoeld om, naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging in de omgeving van het bedrijf 3M, via metingen in de mens blootstelling en effect in beeld te brengen. Door het koppelen van HBM- en milieumetingen kan de interne dosis van een chemische stof in het lichaam in verband worden gebracht met de omgeving. Het project loopt van 1 december 2021 tot 30 maart 2023. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de no regret-maatregelen die momenteel gelden, herbekeken en indien nodig aangepast worden.

 


Conceptnota: ‘De handhaving van voertuigemissies’

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering Conceptnota

 


Omgevingshandhavingsrapport 2020: handhavingsuitvoering

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering Omgevingshandhavingsrapport 2020

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 3 december 2021