06/04/2020

Beslissingen Ministerraad van 3 april 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Ontbinding Vlaamse Milieuholding (VMH)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het regeerakkoord 2019 –2024 besliste de Vlaamse Regering om over te gaan tot de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding. In uitvoering van deze beslissing werden de voorbereidingen opgestart voor een fusie door overneming tussen de Vlaamse Milieuholding (als overgenomen vennootschap) en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (als overnemende vennootschap). Door de fusie zal de Vlaamse Milieuholding finaal worden ontbonden. Om de overname van de portefeuille van participaties en projecten van de Vlaamse Milieuholding binnen de werking van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen contractueel te verankeren en ervoor te zorgen dat de lopende opdrachten van de Vlaamse Milieuholding zullen worden verdergezet door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de PMV-groep. Gelet op de ontbinding van de Vlaamse Milieuholding wordt de bestaande beheersovereenkomst via een addendum formeel beëindigd. 

 


Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit. De wijziging moet de minister bevoegd voor het energiebeleid de flexibiliteit bieden om de inhoud van de volgende oproep 'groene warmte' te sturen. Bijkomend wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor de verplichting tot het hebben van een opsporings- en winningsvergunning voor aardwarmte, en wordt de maximale investeringskost voor de berekening van de specifieke bandingfactor voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten aangepast. Tot slot worden een aantal dringende maatregelen met betrekking tot de coronacrisis doorgevoerd.  

BVR-BIS BIS-Nota aan de Vlaamse Regering

Advies RVS

 


Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME), wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Het wijzigingsbesluit voert twee kleine technische aanpassingen door aan de bepalingen rond derogatie. Deze aanpassing komt er naar aanleiding van een schrijven van de Europese Commissie, waar er gewezen werd op een schending van de voorwaarden rond derogatie. De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden, en niet op bedrijfsniveau. Daarnaast wordt ook een bepaling toegevoegd dat derogatielandbouwers de toegang moeten verlenen tot hun percelen om staalnames te kunnen doen ten behoeve van de monitoring van de derogatie. Derogatie is de afwijking op de Europese richtlijn tegen waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Deze afwijking of derogatie laat voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest op derogatiebedrijven verminderd en kunnen ze op een duurzame manier een groter aandeel van de nutriënten uit dierlijke mest hergebruiken. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.   

BVR Nota aan de Vlaamse Regering
Bijlage Europese Commissie Bijlage Vlaamse Regering

 


Energie en klimaat als transversaal thema

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wil de transversale beleidsthema’s krachtiger aanpakken. Omdat de energie- en klimaattransitie impact heeft op alle geledingen van de samenleving, raakt aan quasi alle beleidsdomeinen en raakvlakken heeft met quasi alle sectoren, stelt de Vlaamse Regering, in uitvoering van doelstellingen uit de beleidsnota’s Energie en Klimaat, energie en klimaat vast als transversaal thema. Door het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 aan te duiden als transversale beleidsplannen, voor elk beleidsplan een beperkt aantal transversale doelstellingen te voorzien en de minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme aan te wijzen als coördinerend minister, kunnen de rapportering over en dus opvolging van de uitvoering van de doelstellingen en de bijhorende beleidsmaatregelen op een gecoördineerde manier gebeuren via de toelichtingen bij de beleids- en begrotingsuitvoering en dat afgestemd op de Europese rapporteringsverplichtingen.  

Nota aan De Vlaamse Regering   Energie en Klimaat transversaal - BijlageTER  

                                                 


Overeenkomsten Vlabotex vzw: vaststelling termijn overdracht verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of -sanering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed waardoor een saneringsplichtige tot en met 30 april 2024 met Vlabotex vzw een overeenkomst kan sluiten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering. Het besluit voorziet een nieuwe aanmeldingsperiode om aan potentieel geïnteresseerden en de eigenaars die in de toekomst alsnog geconfronteerd zullen worden met de verplichting om tot een beschrijvend bodemonderzoek en eventuele bodemsanering over te gaan alsnog de gelegenheid te bieden om met Vlabotex vzw een overeenkomst voor overdracht van de saneringsplicht te sluiten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

 


Verzameldecreet energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009. De wijzigingen omvatten een wijziging aan de energieprestatieregelgeving als gevolg van een Europese richtlijn; een aantal wijzigingen om de EPB- en EPC-handhavingsprocedures te optimaliseren; een aantal bepalingen die uitvoering geven aan het Vlaams Regeerakkoord (zoals een renovatie-eis binnen een bepaalde termijn bij aankoop van een tertiair gebouw), en een aantal kleinere wijzigingen rond netbeheer.  Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de SERV en van de Minaraad.       

Ontwerpdecreet-BIS Memorie-BIS BIS-Nota aan de Vlaamse Regering
Bijlage Concordatietabel-A Bijlage Concordatietabel-B  

 


Waterbeleidsnota 2020-2025

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van waterbeleidsnota 2020-2025 goed. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid zal de definitieve waterbeleidsnota bekend maken. De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven.        

Nota aan de Vlaamse Regering Waterbeleidsnota-Overwegingsdocument
Waterbeleidsnota-Definitief ontwerp Waterbeleidsnota-Deel Visie

 


COVID-19: Afwijking algemene en sectorale milieuvoorwaarden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Door de coronacrisis heeft de Nationale Veiligheidsraad verschillende maatregelen uitgevaardigd die ook gevolgen hebben voor de bedrijfswereld. Denken we maar aan het verplicht telewerk voor de niet-essentiële sectoren (tenzij onmogelijk), het sluiten van alle winkels behalve een aantal essentiële zoals voedingswinkels en apotheken, de beperking van de activiteiten van de niet-essentiële sectoren tot die activiteiten waar ze de social distance van 1,5 m kunnen garanderen. De crisissituatie en de noodzakelijke maatregelen kunnen ertoe leiden dat bedrijven bepaalde algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM) niet langer kunnen naleven. Daarom geeft de Vlaamse Regering de bevoegde minister de bevoegdheid om tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in bepaalde gevallen, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijke en beperkte afwijkingen op de algemene en sectorale milieuvoorwaarden toe te staan.

Nota aan de Vlaamse Regering    BVR

                                                                


COVID-19: noodmaatregelen binnenvaart

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Ook tijdens de coronacrisis is de binnenvaart van vitaal belang voor de (bevoorrading van de) samenleving en de economie. Daarom keurt de Vlaamse Regering een besluit goed om de continuïteit van de dienstverlening in de binnenvaart te garanderen, door juridische obstakels weg te werken tijdens de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en zo maximale rechtszekerheid voor zowel de ondernemingen, de burger als de Vlaamse overheid te verzekeren. Door de bevoegde autoriteit, de ter plaatse bevoegde waterwegbeheerder en het ter plaatse bevoegde havenbedrijf de mogelijkheid te bieden afwijkingen op de binnenvaartreglementering toe te staan kan een continue dienstverlening gegarandeerd blijven. Afwijkingen kunnen onder meer betrekking hebben op de vereiste termijn om een attest van medische keuring in te dienen, de vereiste termijn waarbinnen een afstempeling van een dienstboekje moet gebeuren, enz.    

Nota aan de Vlaamse Regering  BVR

 


Decreet afwijking bepalingen Energiedecreet ten gevolge van de coronacrisis

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet, van het decreet over het integraal waterbeleid, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis. Dit decreet werd op 1 april 2020 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Ontwerpdecreet

 


Mededelingen

 

Milieuhandhavingsrapport 2018 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)

Mededeling aan de Vlaamse Regering  Milieuhandhavingsrapport

 


Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 2018 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)

Mededeling aan de Vlaamse Regering  Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening

 


Actieplan ‘Clean power for transport’: rapport 2019

Mededeling aan de Vlaamse Regering  Bijlage- Stand van Zaken

                                         

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 3 april 2020