02/10/2023

Beslissingen Ministerraad van 29 september 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Besteding van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor het energiezuiniger maken van de cultuurinfrastructuur

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering wil verder inzetten op het energiezuiniger maken van de cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en de gesubsidieerde cultuurinfrastructuur. In 2022 werd hiervoor 12,9 miljoen toegewezen uit het Vlaams Klimaatfonds. Hiervan heeft de Vlaamse Regering al 6,5 miljoen euro gereserveerd voor het energiezuiniger maken van cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Ze keurt nu de reservering goed van het voorgestelde resterende budget voor investeringen in energiebesparende maatregelen in culturele infrastructuur, met name 6,392 miljoen euro van het Vlaams Klimaatfonds.

 


Herverdeling middelen luchtkwaliteitsfonds

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

De Vlaamse Regering wil deze regeerperiode voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe investeringen in schoolinfrastructuur goedkeuren. Deze investering moet zorgen voor een grote CO2-reductie. Ook via andere kanalen wordt gewerkt aan bijkomende ondersteuning voor een duurzaam schoolgebouwenpatrimonium, bijvoorbeeld door een efficiënte inzet van middelen uit het Luchtkwaliteitsfonds. De Vlaamse Regering keurt hiervoor nu de herverdeling goed van middelen voor een totaal bedrag van 10 miljoen euro uit het Luchtkwaliteitsfonds voorzien in 2023 aan het gebouwenpark van het gesubsidieerd onderwijs (AGION) en het gemeenschapsonderwijs (GO!).

 


Raad voor vergunningsbetwistingen: vraag tot verlenging mandaat bestuursrechter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist om Eddy Storms niet te machtigen om het ambt als effectieve bestuursrechter bij de Raad voor vergunningsbetwistingen verder uit te oefenen voor de periode van één jaar na het bereiken van de leeftijd van 67 jaar. Om de initiatieven ter professionalisering van de Vlaamse bestuursrechtspraak optimaal in te zetten acht ze het opportuun om te focussen op de vandaag reeds benoemde en in de toekomst eventueel nog te benomen effectieve bestuursrechters die de leeftijd van principiële opruststelling nog niet bereikt hebben en van wie de inzetbaarheid op lange termijn dus in principe gewaarborgd is.

 


Wijziging subsidiebesluit geïntegreerd natuurbeheer: restfinanciering Interreg-gebieden 

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Minaraad en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, dat de mogelijkheid biedt om voor een goedgekeurd Life-project, de restfinanciering aan te vragen. De wijziging maakt het mogelijk dat ook Interreg-projecten kunnen ingediend worden voor restfinanciering.

 


Verlenging van de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verlengt de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk' met 60 dagen. De verlenging is nodig om de inspraakreacties te verwerken van het openbaar onderzoek. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is nu 16 december 2023.

 


Vervoer van goederen per spoor: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van wet dat artikel X.60 wijzigt van het Wetboek van economisch recht over het binnenlands vervoer van goederen per spoor. Het gaat om een harmonisatie van de nationale met de internationale regelgeving.

 


Regels thematische oproep onderzoeksprojecten voor landbouw en voedsel bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van het FWO en van de Raad van State stelt de Vlaamse Regering definitief de regels vast voor de thematische oproep voor onderzoeksprojecten over landbouw en voedsel bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Uit dit wetenschappelijk onderzoek moeten onderbouwde beleidsondersteuning en praktische oplossingen voor de samenleving voortvloeien die de transitie naar een duurzame landbouw en voedselproductie kunnen faciliteren. Er wordt een jaarlijks budget van 5 miljoen euro voorzien waardoor een totaalbudget van 10 miljoen ter beschikking zal zijn voor een eerste tweejaarlijkse oproep (2023-2024).

 


Voorontwerp instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord Plantengezondheid

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de ministers van Landbouw van de federale staat en de gewesten over de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Het samenwerkingsakkoord was nodig door de gedeelde bevoegdheid rond plantengezondheid, en omdat er op plantaardig teeltmateriaal zowel quarantaineorganismen (federale bevoegdheid) als gereguleerde niet-quarantaineorganismen (gewestelijke bevoegdheid) kunnen voorkomen. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 29 september 2023