02/12/2019

Beslissingen Ministerraad van 29 november 2019

Beslissingen Ministerraad
Terug naar artikeloverzicht

Samenwerkingsakkoord vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir
 
De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten over de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het akkoord geeft uitvoering aan een Europese richtlijn, die emissieplafonds vastlegt voor zwaveloxiden, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof en vluchtige organische stoffen exclusief methaan. De richtlijn legt lidstaten ook op een emissiereductieprogramma op te stellen om die doelstellingen te halen. Het samenwerkingsakkoord zal geagendeerd worden op de volgende vergadering van het Overlegcomité. Over het voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.   
 
Nota aan de Vlaamse Regering  Memorie van Toelichting  Bijlage 
Nota aan het Overlegcomité  BVS  

                                 

                            

WaterRegulator: activiteitenverslag 2018

Mededeling aan de Vlaamse Regering                                                                 Activiteitenverslag Waterregulator 2018

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 29 november 2019