02/06/2020

Beslissingen Ministerraad van 29 mei 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME), wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Het wijzigingsbesluit voert twee kleine technische aanpassingen door aan de bepalingen rond derogatie. Deze aanpassing komt er naar aanleiding van een schrijven van de Europese Commissie, waar er gewezen werd op een schending van de voorwaarden rond derogatie. De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden, en niet op bedrijfsniveau. Daarnaast wordt ook een bepaling toegevoegd dat derogatielandbouwers de toegang moeten verlenen tot hun percelen om staalnames te kunnen doen ten behoeve van de monitoring van de derogatie. Derogatie is de afwijking op de Europese richtlijn tegen waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Deze afwijking of derogatie laat voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest op derogatiebedrijven verminderd en kunnen ze op een duurzame manier een groter aandeel van de nutriënten uit dierlijke mest hergebruiken.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                  Advies RvS

 


Nike Europe Holding bv: subsidie project HVAC masterplan Laakdal

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent binnen de call groene warmte een subsidie van 1,125 miljoen euro toe aan Nike Europe Holding bv in Laakdal. Nike Europe Holding bv plant de bouw van een koude-warmte-opslaginstallatie voor de productie van koude en warmte voor de klimatisatie van de gebouwen (kantoren, werkplekken, magazijnen en andere ruimtes). Ze zullen hiervoor gebruik maken van buffers, warmtepompen en de thermische energie uit het oppervlaktewater van het Albertkanaal. 

 


Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie gebouwen 2050

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen legt sterk de nadruk op de renovatie van het bestaande gebouwenpark. De richtlijn verplicht de lidstaten ook om een langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen op te maken en als bijlage te voegen bij het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie gebouwen 2050 goed. De Vlaamse minister bevoegd voor omgeving en energie zal deze aanmelden bij de Europese Commissie. De Vlaamse entiteiten zullen vanaf 2021 de in het Regeerakkoord 2019-2024 vermelde meerjarenstrategie om een primaire energiebesparing te realiseren van 2,5% per jaar, opnemen in hun ondernemingsplan. 

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Ondersteuning hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling: wijziging Energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit voor wat de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling betreft. Zo wordt er geen steun meer toegekend aan nieuwe projecten in periodes van elektriciteitsoverschot (negatieve prijzen) om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiemarkt te versterken. De afgesproken verlaging van de maximale bandingfactoren wordt per technologie vastgelegd. Er wordt een vast maximaal steunvolume voorzien voor toepassingen van zonne-energie en windenergie, zoals dat eerder al werd ingevoerd voor biomassa en biogas. En naar aanleiding van een studie naar marktparameters voor de rendabiliteit van projecten, wordt de vooropgestelde rate of return voor de verschillende technologieën geactualiseerd. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.    

BIS-nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) met middelgrote zonnepaneleninstallaties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit om het huidige investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) uit te breiden met middelgrote zonnepanelen (PV) installaties (40 kW tot en met 2 MW). Het is de bedoeling van de Vlaamse Regering om via deze calls de doelstellingen voor hernieuwbare energieproductie prioritair in te vullen met projecten met de hoogste groenestroomproductie voor de verkregen steun. Het is de bedoeling om meerdere calls op regelmatige tijdstippen per jaar te organiseren. Algemeen moeten de calls enerzijds voldoende duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden aan de potentiële bieders en anderzijds moet voldoende concurrentie binnen een overheidsopdracht voorzien zijn zodat de biedingen competitief zijn. Tegelijkertijd voert de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen door aan het huidige callsysteem voor projecten rond nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van biomethaan. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  

TER-nota aan de leden van de Vlaamse Regering BVR-TER

 


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na uitvoering van het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering nu principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’. Het plan is gelegen op het grondgebied van De Haan, Jabbeke en Oudenburg en omvat onder meer de aanduiding van erfgoedlandschap ‘Polder Klemskerke-Vlissegem’, natuurcompensaties voor de Zeebrugse achterhaven, zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Polders’ en het schrappen van het niet-ontgonnen ontginningsgebied ‘Paddegat’ voor de vrijwaring van het agrarisch gebruik. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage I: Verordenend grafisch plan
Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota Bijlage IIIb: Toelichtingsnota - kaarten
Bijlage IV: Register met de percelen Kaart 0: Situering plangebied Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto
Kaart 2: Bestaande juridische toestand: gewestplan, RUP Kaart 3: Bestaande juridische toestand: andere plannen Bijlage I Verordenend grafisch plan - kaart
Bijlage IV: Register met de percelen - kaart    

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 29 mei 2020