01/04/2019

Beslissingen Ministerraad van 29 maart 2019

Terug naar artikeloverzicht

Actieplan klimaat

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
 
In het kader van de strijd tegen klimaatverandering keurt de Vlaamse Regering haar Actieplan Klimaat goed. Om investeringen in broeikasgasemissiereducerende maatregelen via het Klimaatfonds te versnellen, beslist de Vlaamse Regering nu reeds over de aanwending van 75 miljoen euro die vanaf mei 2019 in het Klimaatfonds binnenkomen en worden de verschillende vakministers gemachtigd om de betrokken agentschappen en organisaties hierover in te lichten, zodat die de nodige voorbereidende stappen kunnen zetten met het oog op een zo spoedig mogelijke realisatie van de investeringen op het terrein. 
 

Verdrag over de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België: ontwerp instemmingsdecreet

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Regering keurde eind april 2018 het Verdrag goed tussen de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest over de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België. De as van de oude Grensleie vormt de staatsgrens tussen Frankrijk en België. Tussen Deûlémont en Menen is ze ook een schakel in het traject van de internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde. Dit project heeft als doel de vaarweg tussen het Seine- en het Scheldebekken te verbeteren voor een vlot, veilig, betrouwbaar en duurzaam transport over het water. Het stelt het algemene kader vast van de wederzijdse verbintenissen tussen de partijen voor zowel de aanleg als het onderhoud en de exploitatie van de Grensleie. Nu keurt de Vlaamse Regering, na advies van de MORA en van de Raad van State, definitief het ontwerpdecreet goed dat met dit Verdrag instemt. Dit ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 

ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen

Op voorstel van minister Ben Weyts
 
De voorschriften voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn vastgelegd in het ADR-verdrag. ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees Verdrag: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Om de twee jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. Het gaat om omzetting van Europese regelgeving ter zake. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel de aanpassing van de ADR-regelgeving goed. Dit aanpassingbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de raadgevende commissie administratie-nijverheid, daarna aan de Raad van State. 
 

Uitvoeringsbesluit digitale meters 

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
Na het advies van de Raad van State werd het ontwerpdecreet over de digitale meters definitief goedgekeurd op 29 juni 2018 en ingediend bij het Vlaams Parlement. Nu keurt de Vlaamse Regering, na adviezen van de VREG en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opnieuw principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan de verschillende artikels in het decreet. Daarnaast brengt het ook wijzigingen aan in het Energiebesluit om relevante artikels en gehanteerde terminologie in overeenstemming te brengen met het gewijzigde energielandschap in Vlaanderen waarin naast analoge en elektronische meters, ook digitale meters aanwezig zullen zijn. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

GRUP Ventilus 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de startnota 'Ventilus' en de bijbehorende procesnota 1. Het project 'Ventilus' van netbeheerder Elia realiseert een vermazing van het energienetwerk in West-Vlaanderen. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud ervan.  
 
GRUP Ventilus - nota GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage
GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage GRUP Ventilus - bijlage

 


GRUP GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
In het kader van de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) keurt de Vlaamse Regering de startnota GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207 met de bijbehorende procesnota goed. Het gaat om de uitbreiding van de bestaande spoorlijn L124 van 2 naar 4 sporen voor de realisatie van het GEN en de aanleg van een fietssnelweg parallel aan de spoorweg op het grondgebied van de gemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de gemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota. 
 
Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’.  
 
GRUP Petroleum-Zuid - nota GRUP Petroleum-Zuid - BVR GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage
GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage GRUP Petroleum-Zuid - bijlage

 


Decreet dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse bepalingen wijzigt van titel X van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Dit wijzigingsdecreet werd op 20 maart 2019 door het Vlaams Parlement aangenomen. 
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 29 maart 2019