02/05/2023

Beslissingen Ministerraad van 28 april 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Projectoproep internationale klimaatfinanciering 2023 'G-STIC Klimaatactieprogramma' addendum 6 bij Convenant met VITO 2019-2023

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering onderschrijft haar internationale klimaatambitie door verder bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering. In dit kader keurt ze Addendum 6 goed bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 2019-2023. Het addendum omvat de projectoproep 2023, met een bijkomende opdracht aan VITO. Voor 2023 wordt voorgesteld het netwerk en de knowhow van VITO/G-STIC terug in te zetten om de oproep voor kwaliteitsvolle projecten in het kader van internationale klimaatfinanciering mee te realiseren. De activiteiten situeren zich op het vlak van bekendmaking van de oproep bij Vlaamse ondernemingen, begeleiding van potentiële indieners, opvolging van de projecten en communicatie. G-STIC, de Global Sustainable Technology & Innovation Community, in 2016 gelanceerd door VITO, is momenteel één van de grootste internationale conferenties over hoe technologische innovatie kan bijdragen tot het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Voor de projectoproep 2023 wordt in totaal 17,66 miljoen euro ingezet.

 


Instemmingsdecreet Verdrag over de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met het Verdrag over de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening. Het verdrag betreft de oprichting van ‘the International Organization for Marine Aids to Navigation’ waarin het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust een actieve rol wil opnemen. Dit ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Advies RvS
Memorie van Toelichting Convention Verdrag Nederlandse vertaling

 


Wijziging decreet preventieve gezondheidsbeleid

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid. Met dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt ten eerste de mogelijkheid gecreëerd om ook andere besturen die het preventieve gezondheidsbeleid mee vormgeven, te subsidiëren. Ten tweede biedt het een decretale basis voor de gegevensverwerking in het kader van Vaccinnet. Het voegt eveneens een bewaartermijn in voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van initiatieven met betrekking tot leefstijlfactoren. Daarnaast worden de bevoegdheden van de ambtenaren en de ambtenaren-artsen in het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische factoren, tegen te gaan, gepreciseerd en waar nodig uitgebreid. Voorts brengt het enkele wijzigingen aan over initiatieven met betrekking tot fysische en chemische factoren om beter in te kunnen spelen op de noden die zich in de praktijk regelmatig voordoen, zoals de nood om bronmaatregelen in de omgeving te kunnen nemen om gezondheidsredenen. Daarnaast wordt een nieuwe afdeling ingevoerd die handelt over initiatieven met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering. Tot slot voorziet voorliggend voorontwerp van decreet in een decretale rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van initiatieven en maatregelen met betrekking tot fysische en chemische factoren en met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Memorie van Toelichting

 


Wolfwerende maatregelen: wijziging bevoegdheid toekenning subsidies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de regels voor het subsidiëren van wolfwerende maatregelen. De wijziging maakt het mogelijk dat de bevoegdheid om een subsidie toe te kennen voor wolfwerende maatregelen, bij het hoofd van het Agentschap Natuur en Bos komt te liggen. Dit moet zorgen voor een snellere en meer efficiënte dienstverlening voor de burger. De subsidie beoogt een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt worden door niet-professionele veehouders voor het aanpassen van hun omheiningen om wolfaanvallen op vee tegen te gaan. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Water-Land-Schap 2.0: subsidiebesluiten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent in totaal 3,34 miljoen euro subsidie toe aan 11 lokale actoren voor de realisatie van vier gebiedsprogramma's in uitvoering van Water-Land-Schap 2.0. Met Water-Land-Schap 2.0 wil de Vlaamse Regering wateroverlast en droogte aanpakken in het kader van de Blue Deal, door op het terrein samen te werken aan een klimaatrobuust Water-Land-Schapsgebied. De lokale actoren kunnen met de subsidies concrete klimaat-adaptieve en -mitigerende maatregelen uitvoeren in offensief tegen de lokale waterproblematiek. De maatregelen zijn uitgewerkt door gebiedscoalities (samenwerkingsverbanden van lokale gebiedsactoren) binnen Water-Land-Schap 2.0 na grondige gebiedsanalyse, het opmaken van een gebiedsvisie en het bepalen van het ambitieniveau dat uitvoering geeft aan de doelstellingen van de Blue Deal.

 


Integraal milieujaarverslag (IMJV): toevoeging deelformulier 'Productievolumes'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel enkele besluiten over het milieubeleid, om het deelformulier 'Productievolumes' toe te voegen aan het integrale milieujaarverslag. Europese regelgeving verplicht de rapportering in het elektronisch en openbaar Europees register over de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen door grote industriële inrichtingen (Europees PRTR). Het veld 'productievolume' voor E-PRTR is verplicht te rapporteren vanaf 2024 (over verslagjaar 2023). Daarnaast verduidelijkt de wijziging dat ook bedrijven die afvalwater afvoeren voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie het deelformulier 'Wateremissies' moeten invullen; en is er een rechtzetting in de regelgeving rond zendantennes. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Kader voor levering en (her)gebruik teruggewonnen water

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de reglementering over de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water. Het besluit zorgt voor een procedureel kader voor de levering en het gebruik van teruggewonnen water dat, al dan niet via extra zuivering, geproduceerd wordt vanuit het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of vanuit bedrijfsafvalwater. Met het oog op de bescherming van mens en milieu worden regels vastgelegd voor het gebruik in irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Het besluit regelt eveneens het ander gebruik van teruggewonnen water in het kader van een openbare dienst waarbij het teruggewonnen water in contact komt met de bodem, of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten in de onmiddellijke omgeving van de locatie van het gebruik blootgesteld kunnen worden aan het teruggewonnen water. Het legt ook de minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's ervan. Het maakt hiermee de Europese verordening rond de minimumeisen voor hergebruik van water toepasbaar in Vlaanderen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de SALV en van de Minaraad.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                   Bijlage                              

 


Opheffing administratieve beroepsmogelijkheden Mestdecreet: wijziging VLAREME

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME) van 28 oktober 2016, en schaft hiermee het administratief beroep tegen beslissingen van de Mestbank effectief af. Het voert wel een bezwaarprocedure in, waarmee betrokkenen de kans krijgen zich te verzetten tegen bepaalde beslissingen van de Mestbank, onduidelijkheden uit te klaren of bijkomende stukken aan te brengen in de administratieve procedures. Op deze wijze heeft de betrokkene steeds de mogelijkheid om zijn argumenten te laten horen alvorens er, na behandeling van het bezwaar, een definitieve beslissing wordt genomen. Deze werkwijze, waarbij voorzien wordt in een bezwaarprocedure bij het afdelingshoofd van de Mestbank, is analoog aan gelijkaardige procedures vermeld in VLAREME en het Mestdecreet.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                  Advies RVS                          

 


Aanpassing milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater, waterbodems en stofneerslag

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad en van de Raad van State past de Vlaamse Regering definitief de milieukwaliteitsnormen aan die gelden in oppervlaktewater, waterbodems en stofneerslag. Voor oppervlaktewater komt er een afzonderlijk normenkader voor nog niet getypeerde en voor niet-gecategoriseerde oppervlaktewateren, en komen er een aantal wijzigingen aan de milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke stoffen. Voor stofneerslag is er een aanpassing nodig aan de milieukwaliteitsnormen om de resultaten van de metingen correct te kunnen toetsen. Daarnaast worden de grenzen van de stroomgebieden en de bekkens gewijzigd, door de steeds nauwkeuriger kennis van de werking van het watersysteem. De wijzigingen die betrekking hebben op oppervlaktewater/waterbodem waren opgenomen in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas voor de planperiode 2022 tot 2027.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RVS                         
Bijlage Bijlage Bijlage
Bijlage Bijlage Advies Minaraad

 


Inplanting windturbines: wijzigingsdecreet

 voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Windenergie is een van de noodzakelijke opties om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. De beschikbare ruimte in Vlaanderen voor de inplanting van windturbines op nieuwe locaties is beperkt. Er zijn wel nog geschikte locaties in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) en in buffergebieden, zodat de vergunningsmogelijkheden voor windturbines in deze gebieden moeten worden uitgebreid. De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet over de organisatie van de bestuursrechtscolleges, en het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt. Het wijzigingsdecreet zorgt voor een uitbreiding van de vergunningsmogelijkheden voor windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in buffergebieden. Het zogenaamde esthetisch criterium binnen LWAG wordt onder bepaalde voorwaarden uitgeschakeld voor de oprichting van windturbines. Een knelpunt bij de versnelde oprichting van windturbines is de doorlooptijd van de jurisdictionele beroepsprocedures. Er wordt daarom decretaal bepaald dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de geschillen rond grootschalige windturbines bij voorrang en binnen een ordetermijn van negen maanden behandelt. Een ander knelpunt dat wordt aangepakt is de discussie omtrent de noodzaak van een beslissing van de gemeenteraad voor de tijdelijke verbreding of aanpassing van een gemeenteweg. Er wordt verduidelijkt dat voor dergelijke werfwegen géén beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO en de Minaraad, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet               Memorie van Toelichting

 


Voorontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en omgevingsprojecten. Het decreet zorgt voor de rechtsgrond voor het toekennen van werkingssubsidies aan omgevingsverenigingen en voor het toekennen van projectsubsidies aan actoren voor omgevingsprojecten. Met het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds actoren stimuleren om bij te dragen aan het bevorderen van de omgevingskwaliteit via het beschermen, in stand houden of verbeteren van de leefmilieukwaliteit, de biodiversiteit of de ruimtelijke kwaliteit en aan het bevorderen van de klimaatadaptatie en -mitigatie of van het circulaire gebruik van grondstoffen. Anderzijds wil het decreet het draagvlak voor omgevingsmaatregelen vergroten en de participatie bij omgevingsuitdagingen stimuleren. Daarnaast voorziet het voorontwerp van decreet in de mogelijkheid om in functie van omgevingsdoelstellingen en beleidsprioriteiten, projectoproepen te lanceren en projectsubsidies toe te kennen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Minaraad, van de SARO en van de federale Gegevensbeschermingsautoriteit.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp decreet Memorie van Toelichting 

 


Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor verderzetting onderbouwde aanpak energiebesparing gebouwenpark Natuur en Bos (ANB)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering besliste eind 2021 om vanuit het Vlaams Klimaatfonds 225.000 euro te voorzien voor de energetische renovatie van het gebouwenpark van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In dit kader neemt de Vlaamse Regering nu kennis van de verderzetting van de onderbouwde aanpak voor de energiebesparing en het klimaatneutraal maken van het gebouwenpark van ANB en keurt ze de reservering van 225.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds hiervoor goed.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Verzamelbesluit energie (VZB IX)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de VREG, de SERV en de Minaraad keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel 'Verzamelbesluit IX' goed, dat voorziet in een aantal wijzigingen rond energie. Het gaat onder andere om een overgangsperiode voor de meldingsplicht voor stookolietoestellen; bijkomende informatie- en facturatieverplichtingen voor elektriciteits- en aardgasleveranciers; bij de aanvraag voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten wordt voorzien in een uiterste datum voor de steunaanvraag na indienstname van een nieuwe installatie; het inkomensafhankelijk maken van de toekenningsvoorwaarden voor de energiescan en de premie voor energiezuinige huishoudtoestellen; het vervangen van begeleidingstrajecten (Huur- en isolatiepremie, opvolgscan type 2 en burenpremie) door een versterkt begeleidingsaanbod onder de noemer van MijnVerbouwBegeleiding; het verhogen van de EPC-labelpremie voor eigenaars uit bepaalde inkomensgroepen; wijzigingen en verduidelijkingen aan Mijn Verbouwlening; het aanpassen van de doelgroepen voor (niet) energie-intensieve investeringen; wijzigingen aan de call groene stroom en aan de energieprestatiecertificatenregelgeving; en diverse andere (kleinere) wijzigingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR                  Advies VTC                    
Advies Minaraad Advies VREG Standaardadvies 65/2023
Bijlage    

 


Subsidiereglement projectoproep investeringsprogramma Levend Water voor lokale waterbeheerders

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het subsidiereglement goed voor de projectoproep voor de lancering van een investeringsprogramma Levend Water voor lokale waterbeheerders. Het programma is gericht op het herstel van de hydromorfologie van de waterloop, om waterlopen opnieuw hun natuurlijk karakter te geven en knelpunten die een goede waterkwaliteit in de weg staan weg te werken. Ook projecten die ruimer gaan dan het herstel van de hydromorfologie kunnen een steunaanvraag indienen. De oproep is gericht naar lokale waterbeheerders die initiatiefnemer zijn op vlak van hydromorfologisch herstel, maar ook aan andere lokale organisaties. Voor deze oproep is een budget voorzien van 7,7 miljoen euro.

Nota aan de Vlaamse Regering Reglement projectoproep

 


Wijziging VLAREME: aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME), meer bepaald over de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting. Het besluit verduidelijkt de regels over het digitaal kunstmestregister voor landbouwers en kunstmesthandelaren, en verduidelijkt het principe dat in het kader van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan de landbouwer tot wiens bedrijf de gronden behoren (momenteel is dat de gebruiker op 1 januari) verantwoordelijk is voor de bemesting op dat perceel. Het besluit beoogt het herstel van de rechtssituatie over de digitale registerverplichtingen rond het gebruik en de verhandeling van kunstmest, na vernietiging van een gelijkaardig besluit door de Raad van State. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                 

 


Hernieuwen overeenkomst met Sciensano voor advies over gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hernieuwt de overeenkomst rond bioveiligheid tussen het Vlaamse Gewest en de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van de federale onderzoeksinstelling Sciensano. De hernieuwing zorgt voor de actualisering en harmonisering tussen de drie gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Sciensano voor advies over het gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen. De nieuwe overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en vangt aan op 1 januari 2023. Hiermee wordt de oude overeenkomst van 23 september 2015 opgeheven.

 


Algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden Vlaamse Parken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden vaststelt voor Vlaamse Parken. Vlaamse Parken is de verzamelnaam voor de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken, elk erkende gebieden die zich onderscheiden op het vlak van natuur-, landschap- of erfgoedwaarden. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg, dat stimulerende maatregelen mogelijk maakt en ondersteunt, zoals samenwerkingsverbanden, die van onderuit werk maken van verschillende Vlaamse beleidsdoelstellingen rond omgeving, natuur, open ruimte, erfgoed, toerisme en economie, zonder bijkomend verplichtingen of restricties op te leggen van bovenaf. Het besluit geeft uitwerking aan de door het decreet gecreëerde kaders voor dergelijke samenwerkingsverbanden, met heldere algemene doelstellingen en spelregels voor erkenning. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, de SARO, de SALV, de VVSG en de VVP.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                 

 


Mestactieplan (MAP) 7: verdere aanpak

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage             

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 28 april 2023