30/10/2023

Beslissingen Ministerraad van 27 oktober 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Verzameldecreet Energie VI: wijzigingen in verband met uitbreiding EU Emissions Trading System (EU-ETS) naar scheepvaartsector, netbeheer, energie-efficiëntie en de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Gerechtelijk Wetboek, het decreet van 5 april 1995 over het milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009 wijzigt. Het verzameldecreet zorgt voor aanpassingen rond de uitbreiding van het EU Emissions Trading System (EU-ETS) tot de scheepvaart en voor het invoeren van een apart EU-ETS2, en rond het netbeheer, de energie-efficiëntie en de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de VREG, van de SERV en van de Minaraad.

 


Wijziging Energiebesluit: Online platform voor faciliteren tegemoetkomingen, plaatsing digitale meters, premies 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de VREG wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiebesluit van 19 november 2010. De wijziging maakt de oprichting mogelijk van een platform om de aanvraag en controle van verschillende doelgroepgerichte maatregelen, waaronder de kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen, de gratis energiescan voor huishoudelijke afnemers en de Mijn VerbouwBegeleiding, te faciliteren. Via dit platform worden gegevens uit verschillende administratieve databanken opgehaald, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van een aanvraag na te gaan. Het besluit voorziet ook in de verlenging van de verhoogde premie voor nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur of dak- of zoldervloerisolatie in combinatie met de verwijdering van asbest. De premie wordt verlengd voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 en aanvragen ingediend tot en met 31 december 2025. Ook de verhoogde premie voor de plaatsing van zonnepanelen in combinatie met het verwijderen van asbest wordt verlengd. Daarnaast wordt bepaald dat de sloop- en heropbouwpremie structureel wordt verlengd voor wie niet in aanmerking komt voor de federale BTW-verlaging. De premie voor de plaatsing van PV-installaties wordt stopgezet voor PV-installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2024. Aanvragen voor deze premie kunnen weliswaar nog worden ingediend ten laatste tot en met 31 maart 2024. De stopzetting van de PV-premie zal wellicht eind 2023 leiden tot een grote toename van het aantal PV-installaties, waardoor het niet altijd mogelijk zal zijn om binnen de vooropgestelde termijn van negentig dagen een digitale meter te plaatsen. In dat opzicht wordt voorgesteld om deze termijn van negentig dagen voor aanmeldingen tot 31 januari 2024 te verhogen naar honderdtachtig dagen. Er worden een aantal aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat het nog steeds mogelijk is om, na het afschaffen van de PV-premie, een Mijn VerbouwLening af te sluiten voor de investering in PV-panelen. Dit besluit voorziet ook in de mogelijkheid dat de ontleners van de Mijn VerbouwLening zelf de Mijn VerbouwPremie zullen kunnen aanvragen en aanwenden als vervroegde terugbetaling van de lening, in plaats van dat dit wordt uitgevoerd door de energiehuizen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Wijziging besluiten rond waterregelgeving 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Om het beheer van grondwater te verbeteren, wijzigt de Vlaamse Regering, na publieke consultatie en na adviezen van de SERV, de Minaraad en de SALV, opnieuw principieel een reeks bepalingen uit titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningsbesluit. De bevoegde minister zal de verplichtingen rond milieueffectrapportage uitvoeren. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Herverdelingsbesluit energie-efficiëntiemaatregelen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Matthias Diependaele 

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van middelen vanuit de provisie bij Financiën & Begroting voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en technische installaties.

 


Ontwerp van havenpolitieverordening North Sea Port – havengebied Gent 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van 'Havenpolitieverordening North Sea Port -havengebied Gent' goed, mits correctie van de boete voorzien voor andere schendingen van administratieve verplichtingen (4a: 50 euro). De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, zal North Sea Port op de hoogte stellen van de goedkeuring door de Vlaamse Regering.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 237. Hasselt – Slachthuissite Havenstraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het ontwerp van Brownfieldconvenant 237. Hasselt - Slachthuissite Havenstraat principieel goed. Het gaat om de herontwikkeling van de voormalige leegstaande slachthuissite met een oppervlakte van 1,8 ha aan de Kanaalkom van Hasselt naar een gemengd nieuwbouwproject met focus op een mix van buurt-ondersteunende (economische) functies, een parkzone en een gediversifieerd woonaanbod in overeenstemming met de principes van het gemeentelijk RUP Blauwe Boulevard Oost. Bij de inrichting en invulling van het projectgebied wordt maximaal ingezet op vergroening, open ruimte en duurzame mobiliteit. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


14de oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 27 oktober 2023