30/11/2020

Beslissingen Ministerraad van 27 november 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het Addendum goed aan het Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite. Het gaat om de toetreding van Socare bv, Socare Offices bv en Guldendal TM als actoren, en het uittreden van SR Brownfield Developers nv als actor in het convenant.

 

 


Verhogen markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt: regelgeving

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Europese lidstaten zijn reeds geruime tijd verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks te melden prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens. Vanaf 1 januari 2021 worden de gegevensverplichtingen uitgebreid. Met dit initiatief wil de Europese Commissie reageren op het gebrek aan transparantie en de informatie-asymmetrie in de voedselvoorzieningsketen. De transparantie van de landbouw- en voedselmarkten is namelijk een sleutelelement van een goed functionerende landbouw- en voedselvoorzieningsketen om de keuzes van de marktdeelnemers en de overheid beter te onderbouwen en het inzicht van de marktdeelnemers in de marktontwikkelingen te vergemakkelijken. Om te verzekeren dat het Departement Landbouw en Visserij zal beschikken over de nodige gegevens die het Vlaams Gewest moet overmaken, voorziet de Vlaamse Regering nu principieel in de opmaak van regelgeving, waarbij aan de marktdeelnemers wordt opgelegd om bepaalde markt- en prijsgegevens te bezorgen aan het Departement Landbouw en Visserij. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de SALV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Uitbreiding mogelijkheid zorgwonen: wijziging Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen en thuiszorg moet bereikbaarder en betaalbaarder worden voor meer mensen. Daarom beslist de Vlaamse Regering het toepassingsgebied van zorgwonen op basis van de meldingsplicht uit te breiden. Ze wijzigt daarvoor principieel de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units voor zorgwonen gebruikt kunnen worden. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van Toelichting

 


Optimalisatie procedures Vlaamse bestuursrechtscolleges

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet). Bedoeling is te komen tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak door het optimaliseren van de procedure. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Indeling afstroomzones per gebiedstype: wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het Mestdecreet is voorzien dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in 4 gebiedstypes, op basis van de waterkwaliteit in de betreffende afstroomzone, en dat deze indeling tweejaarlijks geëvalueerd moet worden. De criteria voor de evaluatie zijn vastgelegd in het Mestdecreet. Naar aanleiding van deze evaluatie legt de Vlaamse Regering nu een nieuwe indeling van de afstroomzones in de 4 gebiedstypes vast, en wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief haar uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME). Deze nieuwe indeling geldt vanaf 2021. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Operationalisering Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat zorgt voor de omvorming van het Vlaams Energieagentschap (VEA) tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ze wijzigt tegelijk ook verschillende besluiten voor de nodige terminologische aanpassingen. Over dit besluit wordt opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Visienota 'Zonneplan 2025'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stemt in met de acties opgenomen in de visienota 'Zonneplan 2025'. Het Zonneplan 2025 omschrijft hoe de doelstellingen voor PV-installaties (zonnepanelen) voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, zoals ze zijn opgenomen in het Regeerakkoord, in de Beleidsnota 2019-2024 en in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, kunnen gerealiseerd worden. Alle ministers zullen het initiatief nemen om de maatregelen uit te voeren waarvoor de entiteiten onder hun bevoegdheid verantwoordelijk zijn. De Vlaamse minister bevoegd voor energie zal zorgen voor het verder uitwerken van de voorgestelde maatregelen.

Ter-Nota aan de Vlaamse Regering

 


Compensatie uitvoering milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit waarin een compensatie wordt toegekend aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers. De subsidie voor de werkingsjaren 2020 en 2021 wordt nog toegekend, maar er komt geen nieuwe intekenperiode. De beperkte subsidie per gemeente zal niet het verschil maken. Bovendien heeft de Vlaamse Regering bijkomende middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via onder andere de subsidie voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage Subsidie doelgroepwerknemers

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 27 november 2020