Beslissingen Ministerraad van 26 oktober 2018

Gepubliceerd op 29/10/2018

Landbouwramp droogte 2018

Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege
 
Op basis van de wet uit 1976 kan een gebeurtenis als landbouwramp beschouwd worden als twee voorwaarden vervuld zijn: enerzijds een uitzonderlijk karakter of onvoorziene hevigheid, en anderzijds het veroorzaken van belangrijke schade. Wanneer een weersfenomeen schade veroorzaakt aan landbouwteelten, volgt een procedure om na te gaan of de voorwaarden vervuld zijn voor erkenning van een landbouwramp. Dit is ook gebeurd voor de droogteschade in de periode tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018. Daaruit blijkt dat deze uitzonderlijk was voor alle gemeenten in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Regering erkent deze droogte daarom als landbouwramp in het hele Vlaamse grondgebied.  
 
 

Binnenvaart: vervoer gevaarlijke goederen

Op voorstel van minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit dat de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De wijziging betreft de aanwijzing door de bevoegde Vlaamse minister van de bevoegde autoriteiten die binnen zijn beleidsdomein zullen instaan voor de uitvoering van deze regelgeving. Over dit besluit wordt nog overleg gepleegd met de federale overheid en het Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Het wordt daarna ook voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
 
BVR binnenvaart - nota                                                                                   BVR binnenvaart - BVR
 

Addendum 2 Brownfieldconvenant 12. Gent Herontwikkeling site Gasmeterlaan, addendum 1 Brownfieldconvenant 21. Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen Gent en addendum 4 Brownfieldconvenant 24. Gent Oude Dokken

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van Brownfields. Een brownfield is daarbij een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden, die slechts door structurele maatregelen opnieuw gebruikt kunnen worden. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het 2de addendum goed aan het Brownfieldconvenant 12. Gent Herontwikkeling site Gasmeterlaan, addendum 1 aan het Brownfieldconvenant 21. Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen Gent en addendum 4 aan het Brownfieldconvenant 24. Gent Oude Dokken, met het oog op ondertekening en sluiting door de bevoegde Vlaamse ministers. Met deze addenda wordt de verlenging van de duur van de Brownfieldconvenanten geregeld. Addendum 4 aan het Brownfieldconvenant 24. Gent Oude Dokken regelt bovendien de uittreding van Re-vive nv en Re-vive Brownfield Fund II als Actor uit het Brownfieldconvenant. De verplichtingen worden overgenomen door de overblijvende Actoren, nl. Schipperskaai Development cvba; Schipperskaai Land cvba; CAAAP nv; Artes Terra nv; Van Roey Vastgoed nv; Van Roey Rode nv en Inclusio comm.va. 
 

Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband. Het gaat om versoepelingen van de regelgeving ter zake. Alle wijzigingsbesluiten worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
 
Aanpassing diverse BVRs - nota                                                                         Aanpassing diverse BVRs - BVR
 

Handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid

 
Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege
 
Met het decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse Regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentebesturen die verschillende instrumenten krijgen aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren. Nu keurt de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief haar besluit goed met diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid.
 
 

Lage-emissiezones:aanpassing decreet

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering heeft een regelgeving voor lage-emissiezones (LEZ) uitgewerkt via het LEZ-decreet. Sinds 1 februari 2017 is een lage-emissiezone van kracht in de stad Antwerpen. Op basis van de ervaringen van Antwerpen zijn een aantal aanpassingen aan het decreet aangewezen. Ook de stad Gent wil een LEZ invoeren vanaf 1 januari 2020. Omdat Gent het toezicht wil organiseren via een combinatie van vaste en mobiele camera's, is het nodig om in het LEZ-decreet plaatsings- en gebruiksvoorwaarden op te nemen rond het gebruik van mobiele bewakingscamera's. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel diverse bepalingen van het LEZ-decreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, van de MORA, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtcommissie. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
 

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na adviezen van de SERV, van de Minaraad, van de SARO en van de SALV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond omgeving, natuur en landbouw. Over dit voorontwerp van verzameldecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
Verzameldecreet - nota Verzameldecreet - decreet Verzameldecreet - memorie
Verzameldecreet - advies Verzameldecreet - advies Verzameldecreet - advies
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 26 oktober 2018