29/05/2023

Beslissingen Ministerraad van 26 mei 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor energiezuiniger maken eigen cultuurinfrastructuur Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering wil verder inzetten op het energiezuiniger maken van de cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Ze keurt daarvoor de reservering goed van 443.000 euro van het Vlaams Klimaatfonds voor energiebesparingsmaatregelen voor de eigen cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Het resterende bedrag van zo'n 1 miljoen euro zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media cofinancieren.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Kaderdecreet handhaving Vlaamse regelgeving 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse handhaving. Handhaving is in de eerste plaats een beleidsinstrument om de implementatie van het vooropgestelde beleid te realiseren. De implementatie van dit decreet binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen, moet leiden tot een stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels. Het is een verdere ontwikkeling van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving, maar met een vereenvoudigde tekst, minder functietitels en een meer logische indeling. Daarnaast voorziet het in een standaardregeling voor herstel- en beveiligingsmaatregelen, en legt het de basis voor de digitalisering van de Vlaamse handhaving. De digitalisering zal zorgen voor een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling tussen handhavingsactoren, en op een moderne en eenvormige manier communicatie met de burger mogelijk maken. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies RvS Advies Gegevensbeschermingsautoriteit Bijlage

 


Kader voor levering en (her)gebruik teruggewonnen water 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na het advies van de SERV, de SALV en de Minaraad, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed met de reglementering over de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water. Het besluit zorgt voor een procedureel kader voor de levering en het gebruik van teruggewonnen water dat, al dan niet via extra zuivering, geproduceerd wordt vanuit het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie of vanuit bedrijfsafvalwater. Met het oog op de bescherming van mens en milieu worden regels vastgelegd voor het gebruik in irrigatie- en beregeningstoepassingen, zowel in land- en tuinbouw als daarbuiten. Het besluit regelt eveneens het ander gebruik van teruggewonnen water in het kader van een openbare dienst waarbij het teruggewonnen water in contact komt met de bodem, of waarbij gebruikers, omwonenden of passanten in de onmiddellijke omgeving van de locatie van het gebruik blootgesteld kunnen worden aan het teruggewonnen water. Het legt ook de minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's ervan. Het besluit maakt hiermee de Europese verordening rond de minimumeisen voor hergebruik van water toepasbaar in Vlaanderen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies Minaraad Bijlage 

 


Blue Dealdecreet: wijziging artikels decreet Integraal Waterbeleid 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de wijziging van enkele artikels in het decreet Integraal Waterbeleid. De waterbeleidsnota, een beleidsdocument dat wordt opgemaakt in uitvoering van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, verwoordt de algemene visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid. Met dit voorontwerp van Blue Deal (wijzigings-)decreet krijgt de waterbeleidsnota een nieuwe invulling als 'legislatuurnota' voor water, waarbij minstens doelstellingen voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de risico’s op waterschaarste door droogte opgenomen worden, inclusief de structurele financiering die daarvoor beschikbaar gesteld wordt. Om beter aan te sluiten bij de inhoud van de waterbeleidsnota wordt ook de naam aangepast naar ‘Blue Deal’. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, de SALV en de SERV.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Offerteaanvraag ontwikkelingen en wijzigingen EPB-software voor berekenen energieprestaties gebouwen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering keurt de opdracht, het ontwerpbestek en de plaatsingsprocedure goed van de algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor de ontwikkelingen en wijzigingen aan de gezamenlijke EPB-software voor het berekenen van de energieprestaties van gebouwen in de drie gewesten.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Ontwerp van Lokaal Materialenplan: uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na goedkeuring van het verslag over het openbaar onderzoek ter zake keurt de Vlaamse Regering ook het Lokaal Materialenplan (Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) goed. Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 vormt een nieuw uitvoeringsplan zoals wettelijk verankerd in het Vlaams Materialendecreet, en wordt als gecombineerd afvalbeheerplan en preventieprogramma neergelegd bij de Europese Commissie. De scope van dit plan is het huishoudelijk afval en het bedrijfsafval dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het uitvoeringsplan bespreekt de beleidsvisie en -doelstellingen, acties en initiatieven voor preventie, hergebruik, (selectieve) inzameling, recyclage, eindverwerking en het vermijden van zwerfvuil en sluikstorten. Het maakt ook de link met het klimaatbeleid en het Vlaamse energie- en klimaatplan. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal het Lokaal Materialenplan en het verslag over het openbaar onderzoek bekendmaken en neerleggen bij de Europese Commissie.

Nota aan de Vlaamse Regering Goedkeuring plan-MER OVAM - Lokaal Materialenplan
OVAM - Inspraakreacties OVAM - Uitvoeringsplan HAGBA Antea Group - Strategisch MER - Niet-technische samenvatting
Antea Group - Strategisch MER    

 


Uitbreiding bevoegdheid Raad voor Vergunningsbetwistingen: ontwerp van wijzigingsdecreet 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na het advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 4 april 2014 over de Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 over complexe projecten wijzigt. Het wijzigingsdecreet zorgt ervoor dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd wordt voor de behandeling van beroepen tegen besluiten tot definitieve vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen, en van beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten rond complexe projecten. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


Zwemmen in open water: wijziging besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De steeds warmer wordende zomerdagen doen de vraag toenemen naar locaties om een frisse duik te nemen. De voorbije jaren nam het aantal locaties om te zwemmen in open water dan ook lichtjes toe van 88 in 2020 naar 101 in 2023. Dat de stijging van het aantal locaties in Vlaanderen niet groter is, is te wijten aan de strikte regulering waarin bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die ervoor zorgen dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen. Tegelijk zijn de lokale besturen, die het best geplaatst zijn om extra geschikte locaties te detecteren, op dit moment niet bevoegd om ter zake voor een kentering te zorgen. De Vlaamse Regering wil aan beide uitdagingen tegemoet komen. Enerzijds wil ze de bestaande voorwaarden om als vrije zwemzone erkend te worden, versoepelen. Anderzijds wil ze de lokale besturen de mogelijkheid bieden om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende locaties te voorzien op hun grondgebied. Ze wijzigt daarom principieel het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM). In dit wijzigingsbesluit worden de milieutechnische voorwaarden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een vrije zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers. Daarnaast wordt een nieuwe categorie van zwemwateren zonder aanwezige beheerder ingevoerd. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Raad WVG. Er zal ook een publieke consultatie worden georganiseerd.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Implementatie Kaderdecreet Vlaamse Handhaving: wijziging diverse decreten 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Jo Brouns 

Het Kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving (KVH) stelt een nieuw algemeen kader vast voor de handhaving van Vlaamse regelgeving, als een doorontwikkeling van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (KBH) van 22 maart 2019. Het KBH was niet automatisch van toepassing op alle Vlaamse regelgeving, daarvoor waren decreten nodig. Het KVH kiest opnieuw voor de techniek van implementatiedecreten. De Vlaamse Regering hecht in dit kader, na adviezen van de SERV, de Minaraad, de SARO, de VVSG, de VVP, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot implementatie van het kaderdecreet Vlaamse Handhaving in diverse Vlaamse regelgeving. Het gaat om een groep Vlaamse regelgeving uit de sectoren Omgeving, Economie en Toerisme. Met dit voorontwerp van decreet worden ook de wijzigingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn om het Handhavingscollege toe te laten zijn nieuwe taak als het bevoegde rechtscollege voor jurisdictionele geschillen over sanctiebeslissingen, herstelbeslissingen en herstelschikkingen naar behoren te vervullen. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Standaardadvies 65/2023 VVP-standpunt Advies wetgeving VTC
Advies VVSG Advies SARO Advies Minaraad
Bijlage VVSG    

 


Waterwegenvergunning: wijzigings- en opheffingbesluit 

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters 

Met het oog op een vlotte en soepele aanpassing van de regelgeving aan allerhande evoluties, draagt het Scheepvaartdecreet de regeling van zoveel mogelijk aspecten rond retributies en andere scheepvaartrechten op aan de Vlaamse Regering en de waterwegbeheerders. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit met de noodzakelijke bepalingen over de vaarvergunning voor de waterwegen die door De Vlaamse Waterweg nv worden beheerd. Nieuw is dat de termen 'vaarvergunning' en 'waterwegenvignet' (de fysieke belichaming van de vaarvergunning dat op het achtersteven van het vaartuig moet worden aangebracht) voortaan vervangen worden door de benaming ‘waterwegenvergunning’. De waterwegenvergunning is een retributie verschuldigd door gemotoriseerde pleziervaartuigen voor het gebruik van de waterwegen die onder het beheer van De Vlaamse Waterweg nv zijn. Deze nieuwe terminologie sluit beter aan bij de mogelijkheid om voortaan een digitale vergunning aan te bieden. Daarnaast wordt het sterk verouderde besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet opgeheven, aangezien dit niet langer overeenstemt met het regelgevende kader uit het Scheepvaartdecreet.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Overlegcomité Ontwerpbesluit Vlaamse Regering  

 


Goedkeuring Addendum 2 aan brownfieldconvenant 58. Vilvoorde & Machelen – Renaultsite

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met rechten op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het convenant gebeuren door een addendum, ondertekend door alle partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu het addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 58. Vilvoorde & Machelen - Renaultsite. Het addendum voorziet de toetreding van de VDAB als actor.  

 


Kenniscentrum en pilootproductiefaciliteit voor biotechnologische geneesmiddelen of biotherapeutica 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

Het enorme maatschappelijke potentieel en de impact van biotechnologie is recent nog sterk geïllustreerd door de snelle ontwikkeling van vaccins en antistoffen om de COVID-pandemie aan te pakken. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) speelt in Vlaanderen een centrale rol voor kennisopbouw en economische valorisatie. Het ontbreken van productiecapaciteit voor producten die door biotech gemaakt worden, is echter een belangrijke leemte in het Vlaamse biotech ecosysteem. De Vlaamse Regering keurt daarom de voorbereiding goed van een onafhankelijk, non-profit kenniscentrum en pilootproductiefaciliteit voor biotechnologische geneesmiddelen of biotherapeutica en componenten nodig voor ATMP-ontwikkeling in Vlaanderen (ATMP staat voor Advanced therapy medicinal products nvdr). De Vlaamse Regering voorziet hiervoor een cofinanciering van een half miljoen euro voor VIB om voor dit kenniscentrum gedurende het loopjaar 2023 een team met industrie-ervaring aan te trekken, een businessplan voor de komende 10 jaar uit te werken, de verschillende stakeholders in het landschap te aligneren en een concreet operationeel investeringsplan voor te stellen. Ze keurt het bijbehorende herverdelingsbesluit goed.

 


Decreet subsidiëring in het kader van lokale energie- en klimaatpacten 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten. Het bevat de decretale verankering van de subsidiëring van lokale energie- en klimaatacties van de Vlaamse steden en gemeenten. Dit decreet werd op 24 mei 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet

 


Instrumentendecreet omgevingsbeleid 

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelt een omgevingsbeleid voorop vanuit gebiedsgerichte en geïntegreerde realisaties in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Nu beslist de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet'). Het zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Dit decreet werd op 24 mei 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet

 


Decreet woonreservegebieden 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 wijzigt, voor wat de woonreservegebieden betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 24 mei 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Decreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 26 mei 2023