29/01/2024

Beslissingen Ministerraad van 26 januari 2024

krant_wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging decreet preventieve gezondheidsbeleid

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid. Met dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ten eerste de mogelijkheid gecreëerd om ook andere besturen die het preventieve gezondheidsbeleid mee vormgeven, te subsidiëren. Ten tweede biedt het een decretale basis voor de gegevensverwerking in het kader van Vaccinnet. Het voegt eveneens een bewaartermijn in voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van initiatieven met betrekking tot leefstijlfactoren. Daarnaast worden de bevoegdheden van de ambtenaren en de ambtenaren-artsen in het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische factoren, tegen te gaan, gepreciseerd en waar nodig uitgebreid. Voorts brengt het enkele wijzigingen aan over initiatieven met betrekking tot fysische en chemische factoren om beter in te kunnen spelen op de noden die zich in de praktijk regelmatig voordoen, zoals de nood om bronmaatregelen in de omgeving te kunnen nemen om gezondheidsredenen. Daarnaast wordt een nieuwe afdeling ingevoerd die handelt over initiatieven met betrekking tot gezondheidsimpact door klimaatverandering. Tot slot voorziet dit ontwerpdecreet in een decretale rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van initiatieven en maatregelen met betrekking tot fysische en chemische factoren. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Aanpassing landbouwregelgeving naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Jo Brouns

Vandaag is het Departement Landbouw en Visserij aangeduid als bevoegde entiteit in de sectorale landbouwregelgeving. Naar aanleiding van de omvorming van het Departement Landbouw en Visserij naar het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, beslist de Vlaamse Regering, na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, definitief om de regelgeving hieraan aan te passen. Daarnaast past ze ook bevoegdheidsomschrijving van de bevoegde minister aan aan het gewijzigde bevoegdheidsbesluit.

 


Oprichting monitoringsnetwerk blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen en -stations

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad, de SARO, de SERV en de Vlaamse Raad WVG, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over het oprichten van een monitoringsnetwerk voor het meten van de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningsverbindingen en -stations, met daaraan gekoppeld een systeem van retributie. Het opzetten van een permanent meetsysteem was een van de aanbevelingen van de intendant die was aangesteld in het kader van het GRUP Ventilus. Het besluit regelt ook de uitvoering van simulaties van magnetische velden in de omgeving van hoogspanningslijnen, voor en na de oprichting van nieuwe hoogspanningsverbindingen en voor en na wijzigingen van hoogspanningsverbindingen. Over dit besluit wordt het advies gevraagd aan de Raad van State.

 


Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema): technische optimalisaties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), een eerder wijzigingsbesluit aan het Vlarema en het Besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het wijzigingsbesluit voert een aantal technische optimalisaties door om tot een logisch geheel te komen dat volledig afgestemd is met andere besluiten, en om een aantal kleine foutjes of onduidelijkheden weg te werken. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Principiële definitieve vastelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ventilus'. Het GRUP is gelegen op het grondgebied van Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan, Bredene, Oostende, Oudenburg, Jabbeke, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Lichtervelde, Wingene, Ardooie, Izegem, Lendelede, Harelbeke, Waregem, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem en Avelgem. Het moet de planologische basis bieden voor het project Ventilus, de nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De Vlaamse minister bevoegd voor Sport, zal samen met het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, Elia, de vliegclub Blériot en de lokale besturen een oplossing op maat uitwerken voor de vliegclub Blériot. Daarbij zullen ze nagaan hoe de oefenterreinen van de club kunnen aangepast worden, zodat er voldoende bruikbare oppervlakte is, rekening houdend met het tracé en de mastinplanting op projectniveau in het kader van de omgevingsvergunning en het op te maken project-MER.

 


Verzamelbesluit faunabeheer: aanpassingen aan de Vlaamse soorten-, jacht- en riviervisserijwetgeving, en aanverwante wetgevingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad, van de VTC en van de GBA, en van de Benelux-werkgroep 'jacht en vogels', wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel enkele besluiten in verband met de regelgeving over soorten, soortenschade, wapens, visserij en jacht, grondwater, en natuurbeheerplannen en natuurreservaten. Het wijzigingsbesluit bundelt diverse aanpassingen aan de Vlaamse soorten-, jacht- en riviervisserijwetgeving, evenals aanverwante wetgevingen. Het gaat vooral om technische wijzigingen, om de duidelijkheid en handhaafbaarheid van de wetgeving te verbeteren of hiaten in de wetgeving weg te werken. Tegelijk worden een aantal bepalingen aangepast door wijzigingen in reglementering op federaal, Benelux of Europees niveau. Daarnaast zijn er nog enkele technische correcties en actualiseringen aan de wetgeving. Bijkomend wordt een continue werking rond jachtplannen ingevoerd. Er wordt ook een wijziging aangebracht in de regeling omtrent publieke consultatie van natuurbeheerplannen, waardoor niet publiek toegankelijke militaire domeinen van consultatie vrijgesteld worden. Tenslotte heft dit verzamelbesluit het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 met de reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen integraal op. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Nelissen Steenfabrieken nv

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen Steenfabrieken nv’ op het grondgebied van Lanaken. Het moet een bedrijfsuitbreiding mogelijk maken, gericht op de verbreding van het bestaande assortiment, de verhoging van de productiecapaciteit en de opbouw van de stock. Er wordt een waterbuffersysteem gerealiseerd en een groenbuffer rondom de volledige uitbreidingszone aangelegd. Daarnaast zal op een milieuvriendelijke manier energie opgewekt worden voor het productieproces om in de toekomst klimaatneutraal te kunnen produceren. Naast de bedrijfsuitbreiding wordt eveneens een bestemmingswijziging doorgevoerd van een woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied. Het gebied is in landbouwgebruik zodat hierdoor de impact van het GRUP op de landbouw wordt beperkt.

 


Wijziging Sitebesluit ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt een artikel van het besluit dat de site 'PFAS 3M - Zwijndrecht' vaststelt. Het artikel voorziet dat het grondverzet van de al uitgegraven gronden binnen de perimeter van de site prioritair (voor 31 januari 2024) moet uitgevoerd worden. Gelet op de overbevraging van de afvalverwerkers en de omvang van de af te voeren gronden wil Lantis die termijn graag verlengen om zo de afvoer van de tijdelijk gestapelde gronden te kunnen verwerken. De Vlaamse Regering verlengt nu de termijn van deze verplichting tot 1 mei 2024, zodat de grondoverschotten verwerkt kunnen worden, rekening houdend met de huidige marktomstandigheden.

 


Invoeren Uniform Kotlabel: wijziging Energiedecreet en Vlaamse Codex Wonen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiedecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021, om een uniform kotlabel uit te werken waarmee de studentensteden aan de slag kunnen. Het legt tegelijk de basis voor een meldingsverplichting voor eenieder die studentenhuisvesting verhuurt en te huur of ter beschikking stelt. Daarnaast maakt het decreet het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden geconventioneerde huurwoningen te bestemmen voor bijzondere doelgroepen. Het bepaalt ook een decretale basis voor de voorrang voor lokale binding die de Vlaamse Regering zal vaststellen en die de gemeente kan toepassen. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om een lokaal toewijzingskader op te stellen. Het Energiedecreet wordt aangepast om het mogelijk te maken dat de energiehuizen informatie over Mijn Verbouwlening kunnen doorspelen aan het Agentschap Wonen in Vlaanderen, zodat het de aanvragen voor een subsidie voor geconventioneerde verhuur volledig kan behandelen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Principiële definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ruimtelijk herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord'. Door het herinrichten van de R0-noord wordt ingezet op leefbaarheid en verkeersveiligheid, het opheffen van de barrièrewerking van de R0-noord voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer om de multimodale bereikbaarheid van de regio te verhogen, en het verbeteren van de groene, blauwe en ecologische verbindingen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt ook voor een beperkte wijziging in de afbakening van de beschermde dorpsgezichten 'Hoeve Hooghof met zijn omgeving' in Asse (Zellik) en 'Hoeve Hooghof: uitbreiding omgeving' in Zellik in functie van de realisatie van de bestemmingen voorzien in het ontwerp-GRUP. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Voorkeursbesluit complex project 'Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt het voorkeursbesluit goed voor het complex project 'Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen'. Een schip van klasse Va is 110 meter lang, 11,4 meter breed en heeft een diepgang van 3,5 meter. Het kanaal vormt in de huidige situatie, door de beperkte bevaarbaarheid in het segment afwaarts Luipaardbrug tot de aansluiting op de Leie, een missing link in het waterwegennetwerk. Door de opwaardering wordt deze missing link weggewerkt en ontstaat een volwaardige binnenvaartverbinding tussen de Schelde en de Leie voor economisch verkeer. Dat zorgt voor een grondige wijziging in de rol en het gebruik van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Niet alleen wordt het kanaal beter bereikbaar voor de bedrijven langs en nabij het kanaal (waardoor het bestemmingsverkeer toeneemt); het kanaal wordt ook een doorgaande route voor beroepsvaart. Daarnaast zorgt het er voor dat ingeval van een calamiteit op de Leie of Bovenschelde er een volwaardige vaarroute beschikbaar blijft. De Vlaamse Waterweg nv zal nu zorgen voor een openbaar onderzoek en zal een voorstel uitwerken over de wijze van samenwerking en de aansturing van de uitwerkingsfase, de operationalisering van een aankoopbeleid, de aanpak van vergunningverlening en de afstemming met andere processen en projecten in het gebied. De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken zal zorgen voor de verdere uitvoering hiervan.

 


Wijziging Onroerenderfgoedbesluit: aanbrenging herkenningsteken, organisatie Onroerenderfgoedprijs en her- en nevenbestemming parochiekerken

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Door de evoluerende kerkpraktijk zijn een toenemend aantal van de rooms-katholieke parochiekerken in Vlaanderen niet langer (exclusief) nodig voor hun religieuze functie. De visienota van 16 juli 2021 daarrond omschreef al een aantal beleidsinstrumenten om te zorgen voor een doordachte her- of nevenbestemming van deze parochiekerken. Voor de implementatie van deze instrumenten is het Onroerenderfgoeddecreet al eerder gewijzigd. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de SARO en van de Raad van State, definitief het Onroerenderfgoedbesluit hiervoor. De wijzigingen omvatten de verplichte opmaak van een kerkenbeleidsplan vanaf 1 januari 2025 en maatregelen voor de financiële steunverlening, de mogelijkheid om het herkenningsteken te verplichten om de zichtbaarheid te vergroten van de beschermde sites, en aanpassingen aan de organisatie van de Onroerenderfgoedprijs.

 


De Vlaamse Waterweg nv: vervanging regeringscommissaris

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stelt Johny De Raeve vanaf 1 februari 2024 aan als regeringscommissaris voor De Vlaamse Waterweg nv. Hij vervangt Guido Hermans, aan wie eervol ontslag wordt verleend.

 


Uitvoering Vlaams Pachtdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Pachtdecreet van 13 oktober 2023 goed. Het besluit duidt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij als bevoegde entiteit aan en legt onder andere de lijst met meerjarige teelten van maximaal drie jaar vast; voorziet de mogelijkheid dat de rechter die zich over de geldigverklaring van de opzegging moet uitspreken, zich - voor wat het beoordelen van de geschiktheid van landbouwgronden betreft - kan laten bijstaan door een deskundige; bepaalt de regels voor de berekening van het bruto bedrijfsresultaat; geeft de bevoegde minister delegatie om de maximale rentabiliteitsoppervlakte voor 5 jaar vast te stellen; regelt de samenstelling en werking van de pachtprijzencommissie en het Vlaams pachtobservatorium; legt de minimale informatie vast die de openbare verpachter in een bericht van verpachting moet opnemen; en enkele andere administratieve regelingen.

 


Wijziging besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In de eerste helft van 2023 vond de vijfjaarlijkse evaluatie van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) plaats. BOF zijn interne bestemmingsfondsen aan de universiteiten, waarvan de middelen bestemd zijn voor de bevordering van het fundamentele wetenschappelijke onderzoek in de universiteit. Iedere universiteit kan hier autonoom haar onderzoeksbeleid mee uitvoeren binnen het kader van het BOF-besluit. Na deze evaluatie werd er bekeken welke aanpassingen aan het BOF-besluit beleidsmatig wenselijk zijn. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering daarom nu definitief haar BOF-besluit. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn: vereenvoudiging van de evaluatiebepalingen van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) en BOF; opstart van een traject in 2024 om in kaart te brengen of men op een meerjarige financiering zou kunnen overstappen en welke faciliterende maatregelen daartoe nodig zijn; verruiming van de bestedingsmogelijkheden en mogelijke verhoging van de beheerskosten tot maximaal 8% bij een verhoging van de BOF-middelen; verplichting aandacht te besteden in het strategische beleidsplan aan welzijn van de onderzoekers inclusief de aanpak van grensoverschrijdend gedrag; schrapping (of niet invoering) van de interdisciplinariteitsparameter vanaf 2024; grotere flexibiliteit binnen iBOF (oproep voor interuniversitaire BOF-projecten); en invoering van de mogelijkheid tot een vergelijkend perspectief voor Methusalem-financiering bij tussentijdse evaluatie.

 


Financiële noodhulp aan landbouwsectoren getroffen door specifieke problemen met impact op de economische levensvatbaarheid van landbouwproducenten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Door de Covid-19-pandemie, de gevolgen ervan voor de voedselketen en de stijging van de kostprijs van energie en landbouwproductiemiddelen sinds het najaar van 2021 staat de landbouwsector onder druk. De oorlogssituatie in Oekraïne zorgde voor een bijkomende toename van energie- en meststoffenkosten. De Vlaamse Regering beslist daarom, na advies van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, definitief om 1,8 miljoen euro financiële noodhulp te verlenen aan sommige landbouwsectoren, om de ontstane marktverstoringen door deze crisis te matigen. Enkel actieve landbouwers die één of meer van de volgende activiteiten verrichten, komen voor deze steun in aanmerking: appeltelers, producenten van geitenmelk en van biologische dieren.

 


Wijziging rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Het nieuwe Europese rechtskader voorziet de toekenning van rechtstreekse betalingen aan landbouwers. De regels hierover legde de Vlaamse Regering vast in haar besluit van 21 april 2023. Ze brengt nu, na advies van de Raad van State, definitief enkele wijzigingen aan in dit besluit, die zich opdringen na afloop van het eerste jaar van het nieuwe GLB, en naar aanleiding van wijzigingen van het GLB-strategisch plan.

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet programmatische aanpak stikstof

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de programmatische aanpak stikstof. De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen. Dit decreet voorziet in de verankering van specifieke emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak en stikstofoxide op het globaal Vlaams niveau en op deelsectorniveau. Dit decreet werd op 24 januari 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Mededeling 

Landinrichtingsplan Oostakker-Noord

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Oostakker-Noord’ Materiële rechtzetting

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 26 januari 2024