01/03/2021

Beslissingen Ministerraad van 26 februari 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Aanpassing steunreglementering VLAIO

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de steunreglementering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan de Europese voorwaarden voor ondernemingen in moeilijkheden. Er wordt gekozen om het tijdstip van naleving van de voorwaarde vast te stellen op de indieningsdatum van de steunaanvraag. Die aanpak zorgt ervoor dat alleen gezonde ondernemingen toegelaten worden voor steuntoekenning en voorkomt dat ondernemingen in moeilijkheden het hele evaluatieproces moeten doorlopen om op het einde niet gesteund te worden, omdat ze niet (tijdig) in orde geraken.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 217. Zulte - Olympia

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

​Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet ontwikkelde een systematiek waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 217. Zulte - Olympia goed. Het project Zulte -Olympia beoogt de herontwikkeling van een onderbenut en verontreinigd voormalig fabrieksterrein waar tot in 2008 Olympia wasautomaten werden gefabriceerd. Op het terrein, met een oppervlakte van ca 5.500 m² en gelegen langs de Rijksweg N43 te Machelen (Zulte), zal een duurzaam en kwalitatief woonproject gerealiseerd worden met 18 woningen, 4 studio’s, 2 appartementen en 3 handelspanden. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


COVID-19: Vlaamse Beschermingsmechanisme

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Door de maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken, zullen ondernemingen in Vlaanderen nog steeds geconfronteerd worden met omzetverlies. Een aantal sectoren blijven ook na 1 maart nog verplicht gesloten. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren, neemt de Vlaamse Regering, aansluitend op het op 5 februari 2021 goedgekeurde Vlaams Beschermingsmechanisme Quater, principieel extra ondersteuningsmaatregelen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Tegelijk heft ze het cumulverbod op met de coronaleningen PMV in de besluiten corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme. Dit besluit wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie in toepassing van de mededeling rond de Tijdelijke Kaderregeling over staatssteun ter ondersteuning van de economie door de huidige Covid-19 uitbraak. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage

 


Verfijnde startnota geïntegreerd planningsproces GRUP K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering de eerste startnota van het GRUP ‘K-R8 - Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’ goed. Hiermee werd het geïntegreerd planproces formeel opgestart om de leefbaarheid van de omgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost te verbeteren. Gezien de omvang en de complexiteit van het planproces werd er reeds in 2019 voor gekozen om na de publieke consultatie de startnota verder te verfijnen. Deze werkwijze moet het- vanuit de keuze voor een open en participatief proces - mogelijk maken om alle belanghebbenden maximaal te betrekken. Naar aanleiding van de inspraakreacties op de startnota van 2019 schuift de verfijnde startnota het verbeteren van de leefbaarheid nog meer naar voren als centrale doelstelling. De Vlaamse Regering keurt die verfijnde startnota nu goed. Nu volgt een nieuwe publieke raadpleging.

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota Verfijne startnota
Antwoordnota Tunnelnota  

 


Definitieve vaststelling GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Doelstelling van het GRUP is uitvoering geven aan de Sigma-doelstellingen en aan de richtinggevende en bindende bepalingen binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Schelde-Dender. Het plangebied omvat een oppervlakte van 140 ha en bestaat uit 2 ruimtelijk van elkaar gescheiden deelgebieden. De voormalige ontginningsput Melle wordt ondieper gemaakt en ingericht als getijdennatuur. De Scheldepolder Bastenakker is strategisch gelegen om extreme hoogwaters op een gecontroleerde manier op te vangen om bewoonde gebieden achter de dijken beter te beschermen. Het gebied Bastenakker wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Het gebied Ham wordt ingericht als gereduceerd getijdengebied met getijdennatuur. De dijken worden opgehoogd tot Sigmahoogte.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Advies Dept. Omgeving Richtlijnen voor Plan -Mer Goedkeuring plan-MER
Plan-MER Niet-technische samenvatting Plan-MER Bijlage I. Verordenend grafisch plan
Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota Bijlage IIIa. Toelichtingsnota-kaarten
Bijlage IV. Register met de percelen Bijlage V. Plan-MER Kaart 0. Situering plangebieden
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2. Bestaande juridische toestand: plannen Kaart 3. Bestaande juridische toestand: andere plannen
Bijlage I. Verordenen grafisch plan (kaart) Bijlage IV. register met de percelen  

 


COVID-19: wijzigingsbesluit tijdelijke regeling horecaterrassen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De eventuele heropening van de horeca in coronatijden zal ongetwijfeld gepaard gaan met veeleisende protocollen rond maximale bezetting en ventilatie. Om de heropening van horecazaken in het kader van deze COVID-19 maatregelen te vergemakkelijken, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel haar besluit tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Dankzij de wijziging is tot eind maart 2022 geen omgevingsvergunning vereist voor de plaatsing van niet overdekte en overdekte terrassen. Wie de terrassen permanent wil plaatsen, ook later in 2022, zal wel een vergunning moeten aanvragen. De eventuele toelatings- en meldingsplichten voor terrassen in een beschermde erfgoedcontext blijven van toepassing, ook in 2021. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Regels verplicht gebruik debietmeters mestverwerkers

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief VLAREME, het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet. De wijziging regelt de uitwerking van de verplichting van het gebruik en de installatie van debietmeters in bewerking- en verwerkingseenheden voor de opvolging van de mestverwerking van vloeibare dierlijke mest. Het besluit bepaalt onder meer waar debietmeters moeten geïnstalleerd worden en op welke wijze de hierdoor geregistreerde gegevens moeten doorgestuurd worden naar de Mestbank, zodat de werking van de bewerkings- en verwerkingseenheden nauwgezet en correct kan opgevolgd worden.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Bijlage

 


Uitbreiding toepassingsgebied zorgwonen met bijgebouwen en mobiele units: wijziging Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen en thuiszorg moet bereikbaarder en betaalbaarder worden voor meer mensen. Daarom beslist de Vlaamse Regering het toepassingsgebied van zorgwonen op basis van de meldingsplicht uit te breiden. Ze wijzigt daarvoor, na het advies van de SARO, opnieuw principieel de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units voor zorgwonen gebruikt kunnen worden. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Advies SARO Memorie van Toelichting

 


Verlenging afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Gelet op de aanhoudende aanwezigheid van het COVID-19 virus in de samenleving, het opduiken van de besmettelijkere varianten hiervan en de nood om de vaccinaties tegen dit virus zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, verlengt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, alsook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt. Deze verlenging van 27 februari 2021 tot en met 26 juni 2021 geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in artikel 4 van het Nooddecreet van 20 maart 2020. Dit Nooddecreet voorziet onder meer in een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende tijdelijke ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en onderzoeksinstellingen, en nu dus ook voor vaccinatiecentra.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Natuurpunt Beheer vzw: subsidie herstelmaatregelen De Liereman

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 22 april 2020 werd bijna 40 ha van het erkend reservaat de Liereman in de as gelegd. Het door de brand getroffen gebied is één van de oudste en meest waardevolle delen van het natuurreservaat. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu een subsidie toe van 506.000 euro aan Natuurpunt Beheer vzw in Mechelen. De doelstelling van de herstelmaatregelen is het verzachten van de negatieve effecten van de brand, het herstellen van de door de brand aangetaste veen- en heidehabitats en het verbeteren van de vereiste milieukwaliteiten. Het project beoogt ook het versneld uitvoeren van een aantal omvormingswerken die reeds gepland waren in het kader van het goedgekeurd natuurbeheerplan en natuurinrichtingsproject.

 


COVID-19: regels stimulusprogramma toeristische ondernemingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Toeristische ondernemingen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Uit analyses blijkt dat de beschikbare reserves in de sector slinken, waardoor toeristische ondernemers het de komende jaren moeilijk zullen hebben om investeringen te doen in hun logies of attractie. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de Raad van State en na goedkeuring door de Europese Commissie, definitief het besluit goed over een Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen. Het programma moet toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) helpen om via investeringen in hun logies of attractie hun concurrentiepositie te verbeteren en zo het herstel van de sector post-corona te ondersteunen. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
RvS Bijlage

 


GRUP 'Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter': principiële definitieve vaststelling

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter' en keurt de bijbehorende bijlagen goed. Het plan omvat de herinrichting van de Demervallei en de vallei van de Laak op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. Zo worden, naast het garanderen van de veiligheid van woon- en industriezones tegen overstromingen, ook de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van deze belangrijke rivier en zijn vallei hersteld en wordt een toeristisch-recreatieve ontwikkeling op een duurzame manier bevorderd. Ook werden doelstellingen voor landbouw en socio-economische ontwikkelingen geïntegreerd. De Vlaamse Regering bekrachtigt ook de uitvoering van het Sigmaproject, met name de geactualiseerde planning en verdere inrichting van winterbed en wetlands en de toepassing van het flankerend beleid in de Demervallei en de Laak. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Richtlijnen Plan-MER Dept LNE Goedkeuring MER Dept LNE
Onderzoek tot MER Onderzoek tot MER Dept Omgeving Onderzoek tot MER Advies Agentschap Natuur en Bos
Goedkeuring MER Dept. LNE Onderzoek tot milieueffectrapportage Richtlijnen Plan-MER Dept LNE (W&Z) Aanvullende richtlijnen MER
Aanvullende richtlijnen MER Advies Agentschap Natuur en Bos Arcadis Synthese Plan-MER Arcadis Synthese Plan-MER
Arcadis Plan-MER Fase II Arcadis Plan-MER Fase II Arcadis Plan MER Fase II - bijlagen Arcadis Plan-MER Fase II - bijlagen
Arcadis Kaartenbundel (deel 1) Arcadis Kaartenbundel (deel 1) Arcadis Kaartenbundel (deel 2) Arcadis Kaartenbundel (deel 2)
Arcadis Kaartenbundel (deel 3) Arcadis Kaartenbundel (deel 3) Arcadis Kaartenbundel (deel 4) Arcadis Kaartenbundel (deel 5)
Arcadis Kaartenbundel (deel 5) Arcadis Kaartenbundel (deel 7) Arcadis Kaartenbundel (deel 7) Arcadis Kaartenbundel (deel 8)
Arcadis Kaartenbundel (deel 8) Kaartenbundel Arcadis Kaartenbundel Bijlage I: Verordenend grafisch plan
Bijlage I: Verordenend grafisch plan 1 Bijlage I: Verordenend grafisch plan 2 Bijlage I: Verordenend grafisch plan 3 Bijlage I Verordenend grafisch plan 4
Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota Bijlage IIIb: Toelichtingsnota (kaarten) Bijlage IV. Register met de percelen
Bijlage IV. Register met de percelen Bijlage IV: register met de percelen - vergoeding Bijlage IV: Register met de percelen Bijlage IV: Register met de percelen - ivm vergoeding
Bijlage V: Milieubeoordeling Bijlage V: Milieubeoordeling Bijlage VI: Geïntegreerde beleidsbeslissing 2016 Kaart 0 Situering plangebieden
Kaart 0 Situering plangebied Kaart 0 Situering plangebied Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewest Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewest Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewest
Kaart 3 Bestaande juridische toestand - andere plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen

 


Verzamelbesluit Energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de VREG, de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een aantal besluiten rond energie. De wijzigingen omvatten onder andere het omzetten van Europese regelgeving rond toegang tot de informatie van de EPB-aangifte (energieprestatie en binnenklimaat); het aanpassen van definities van externe warmte- en koudelevering; het afschaffen van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting vanaf 1 januari 2022; het aanpassen van de regels rond de uitrol van de digitale meter; het aanpassen van de toegang tot de EPC-databank voor kredietgevers; het invoeren van strengere eisen voor biomassa afkomstig uit bossen; het vastleggen van welke gegevens aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap moeten verstrekt worden door kredietgevers; het verlagen van de drempel van de verplichting voor ingedeelde inrichtingen van ondernemingen om een conform energieplan te hebben; wijzigingen aan de berekeningsmethodiek voor het toekennen van steun voor hernieuwbare energie; het wijzigen van bepalingen rond de garanties van oorsprong; en het uitwerken van een regeling rond de verlenging van het certificaat van bekwaamheid voor installateurs. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad
Advies wetgeving VTC Advies SERV Advies VREG

 


Visienota 'lokaal onroerenderfgoedbeleid'

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van visienota 'Lokaal Onroerenderfgoedbeleid' goed. Onroerend erfgoed is een onderwerp dat ons allemaal aanbelangt, net daarom is het cruciaal dat alle bestuursniveaus samenwerken en hun verantwoordelijkheid opnemen. De visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid presenteert een bijgestelde visie op de samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale besturen, en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten, krijgen zo meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen. De erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten worden bevestigd in hun ondersteunende en sensibiliserende rol. Op termijn wil Vlaanderen zo komen tot een versterkt onroerenderfgoedlandschap, waarbij alle dertien centrumsteden een erkenning hebben aangevraagd als onroerenderfgoedgemeente. De 287 andere Vlaamse steden en gemeenten zijn minstens lid van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Over deze visienota wordt het advies ingewonnen van de SARO, de VVSG en het Netwerk Onroerend Erfgoed. 

Nota aan de Vlaamse Regering Visienota

 


COVID-19: verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder inschakelen voor vervoer naar vaccinatiecentra

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Voor de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 moeten ongeveer 4,7 miljoen Vlamingen zich verplaatsen naar één van de 95 vaccinatiecentra. Voor een aantal mensen is dat moeilijk, omdat ze niet beschikken over eigen vervoer of over makkelijke toegang tot openbaar vervoer. Daarom willen de vaccinatiecentra taxi's inschakelen. Waar weinig taxi's beschikbaar zijn, kunnen dat ook exploitanten zijn van diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder (zoals bv. voor luchthavenvervoer). Om dit praktisch haalbaar te maken, moet het mogelijk zijn om af te rekenen per rit en rechtstreeks met de gebruiker, en de voertuigen moeten in te schakelen zijn als collectief vervoer. Omdat de huidige reglementering dit niet toelaat, keurt de Vlaamse Regering een besluit goed dat een uitzondering voorziet op het decreet personenvervoer voor het vervoer van personen naar en van een vaccinatiecentrum in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 26 februari 2021