29/04/2024

Beslissingen Ministerraad van 26 april 2024

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging besluit lage-emissiezones (LEZ): regeling old-timers

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de lage-emissiezones om een regeling in te voeren voor oldtimers. Een lage-emissiezone (LEZ) is een zone waarin voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit bepaalde voertuigen niet toegelaten worden, door de milieuhinder die ze veroorzaken. Het is de lokale overheid die beslist om al dan niet een LEZ in te voeren. De lokale overheid kan daarbij voertuigen die niet zijn toegelaten toch toegang verlenen, mits daar voorwaarden aan verbonden zijn die het gebruik van deze voertuigen afremmen. De wijziging voorziet nu een speciale regeling voor oldtimers, waarbij een gratis vrijstelling wordt toegekend aan voertuigen die ouder zijn dan 30 jaar, ingeschreven zijn als oldtimer, en een Belgische nummerplaat hebben met '0', '1-0' of een gepersonaliseerde nummerplaat.

 


Hersamenstelling Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister Jo Brouns 

De leden van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) zijn, met ingang van 12 oktober 2020, voor een termijn van 4 jaar benoemd. De SALV moet dan ook uiterlijk op 12 oktober 2024 opnieuw zijn samengesteld. Om de continuïteit te verzekeren, keurt de Vlaamse Regering de hersamenstelling nu al goed.

 


Fusie Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Departement Werk en Sociale Economie (WSE) 

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de integratie regelt van het Departement Werk en Sociale Economie in het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, onder de voorlopige naam Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie, met ingang van 1 januari 2025. Van zodra de nieuwe naam definitief is gekozen zal dit besluit worden aangepast. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 


Operationalisering Vlaamse Nutsregulator: wijziging diverse besluiten 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

In het kader van de operationalisering van de Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater), wijzigt de Vlaamse Regering diverse besluiten. Het gaat om aanpassingen van terminologieën en benamingen noodzakelijk voor het operationaliseren van de Vlaamse Nutsregulator. In het kader van het kerntakendebat rond de energieregulator wordt ook de verplichting voor de opmaak van de sociale statistieken gefaseerd overgedragen van de regulator aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Wijziging VLAREM II over kunststof granulaat, opslag van brandbare en gevaarlijke (vloei)stoffen, en particuliere stookolietanks 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na adviezen van de SERV, de Minaraad, de SALV, de VTC en de GBA, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II). De wijzigingen omvatten het invoegen van algemene voorwaarden voor de beheersing van verontreiniging door kunststof granulaat, van sectorale voorwaarden voor brandstoffen en brandbare vloeistoffen, van sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten, en van milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Erkenning en subsidiëring van omgevingsverenigingen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na adviezen van de Minaraad, de SARO, de VTC en de GBA, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het nieuwe erkennings- en subsidiebesluit voor omgevingsverenigingen. Bedoeling is het stimuleren van vernieuwing en van een kwaliteitsvolle werking in lijn met de Vlaamse omgevingsdoelstellingen en de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. Een vijfjaarlijkse erkenning, in plaats van een erkenning voor onbepaalde duur, en vijfjaarlijkse subsidie daagt verenigingen uit om het beste van zichzelf te geven en stimuleert deze vernieuwing. Ook de scope van het besluit wordt verbreed naar 'omgevingsverenigingen': milieu-, natuur- en ruimteverenigingen en bij uitbreiding alle verenigingen die het bevorderen van de omgevingskwaliteit als hoofddoel vooropstellen. Het besluit focust ook op een resultaatgerichte en impactgedreven werking. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Principiële goedkeuring definitieve vaststelling GRUP Leidingstraat Zelzate-Kallo 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Zelzate-Kallo’. Het tracé is 43 km lang en is gelegen op het grondgebied Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren. De aanduiding van een leidingstraat kadert in het versterken van het ondergronds infrastructuurnetwerk tussen de Vlaamse zeehavens, zowel in functie van de duurzame energiebevoorrading als het reduceren van de stikstofuitstoot. Het GRUP maakt het mogelijk op korte termijn een waterstof- en CO2- leiding te bouwen en in de toekomst bijkomende ondergrondse leidingen te realiseren tussen de zeehavens. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid: verlenging project en mandaat projectleider 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Op 19 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering het N-project Vlaams Inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid goed, nadien bekend onder de benaming Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid, onder leiding van een projectleider op N-niveau. Het project had als opdracht a) de handhavingsprocedures te stroomlijnen, b) gestalte te geven aan het strafrechtelijk beleid zoals dat sinds de Zesde Staatshervorming aan de deelstaten werd toegekend en c) de samenwerking tussen inspectiediensten te bevorderen. De Vlaamse Regering besliste eerder de looptijd van het project te verlengen tot 31 december 2024. Omwille van de continuïteit in het kader van de nieuwe regeringsvorming is het noodzakelijk om het huidige project met behoud van de actuele personeelsbezetting en projectstructuur een laatste maal tot 31 december 2025 te verlengen. Daarbij wordt ook het mandaat van de huidige projectleider, Hubert Bloemen, na het bekomen van de vereiste gunstige mandaatevaluatie, verlengd tot aan zijn pensioen, op 1 mei 2025. Bij het einde van het project wordt onderzocht op welke manier het kan ingebed worden in de reguliere werking van het Agentschap Justitie en Handhaving.

 


Voorlopige vaststelling ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Beneden-Nete Lier’ 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Beneden-Nete Lier’. Het plan ligt op het grondgebied van de gemeenten Lier en Duffel en heeft als doelstellingen: het vrijwaren van het bouwvrije karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de vallei van de Beneden-Nete; het versterken van de landschappelijke en ecologische waarde van de vallei van de Beneden-Nete en het creëren van ruimte voor natuurontwikkeling in functie van de realisatie van natuur- en waterveiligheidsdoelen van het Geactualiseerd Sigmaplan; en het herbestemmen van overstromingsgevoelige signaalgebieden. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 


Wijziging besluit stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vrijstellingenbesluit met enkele gerichte, technische aanpassingen, waardoor bepaalde stedenbouwkundige handelingen niet langer onderhevig zijn aan de omgevingsvergunningsplicht. Dat zorgt voor vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Aanpassingen bevoegdheidsverdeling aanvragen omgevingsvergunningen 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering voert enkele aanpassingen door in de bevoegdheidsverdeling voor aanvragen van omgevingsvergunningen, zodat projecten aan het juiste bevoegdheidsniveau worden toegewezen. Er worden ook enkele technische aanpassingen aangebracht. Ze wijzigt daarvoor principieel het besluit tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten dat uitvoering geeft aan het decreet over de omgevingsvergunning. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Ontwerpdecreet wijziging diverse bepalingen Bodemdecreet: invulling geven aan aanbevelingen parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief verschillende bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. Daarmee wil ze een eerste invulling geven aan een aantal aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, en bijdragen tot het op korte termijn realiseren van de operationele doelstellingen rond bodemsanering en bodemzorg (quick wins) in afwachting van een diepgaande herevaluatie van het bodembeleid en het Bodemdecreet. De wijzigingen omvatten: de invoering van de bodemverontreinigingsverkenner en de bodemverontreinigingsfiches met informatie uit het Grondeninformatieregister en informatie over het zorgzaam beheer van bodems; het optimaliseren van de audit voor erkende bodemsaneringsdeskundigen; het optimaliseren van de aanpak van verontreinigde waterbodems en gronden die verontreinigd zijn door de verspreiding van waterbodemverontreiniging; en de aanscherping van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in het Bodemdecreet. Daarnaast is er nog een optimalisering van de decretale procedure rond ambtshalve uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering, een aantal juridisch-technische aanpassingen, en de regeling van de verwerking van persoonsgegevens. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


MOS-programma scholen: subsidie 2024 en bestuursovereenkomst 2025 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Het 'MOS-programma: duurzame scholen, straffe scholen' helpt leerkrachten en directies om van hun school een duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Voor ongeveer de helft van de scholen vormt MOS een lerende en enthousiasmerende gemeenschap van leerkrachten en directies die met een positieve aanpak ecologische duurzaamheidsuitdagingen in de hele schoolwerking willen integreren. De Vlaamse Regering beslist de tegemoetkoming in de loonkosten van de MOS-begeleiders te garanderen voor het werkingsjaar 2024. Om ervoor te zorgen dat scholen ook voor de rest van het schooljaar 2024 – 2025 op ondersteuning kunnen rekenen, voorziet de Vlaamse Regering in een verlenging van de bestaande engagementen tot en met 31 augustus 2025.

 


Projectbesluit complex project 'Verbetering nautische toegankelijkheid (achter)haven van Zeebrugge' 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Lydia Peeters 

De Vlaamse Regering stelt het besluit voor het complexe project 'Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge' vast. Het projectbesluit beschrijft de keuze voor één van de onderzochte alternatieven en de motivaties die aan de grondslag van deze keuze liggen. Verder bevat het de conclusies van het geïntegreerd onderzoek, een eindbeeld, een GRUP- en een milieuverklaring en actieprogramma. Het projectbesluit en het geïntegreerd onderzoek worden nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 


Overgangsbepaling vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen: wijziging besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele 

Sociale verhuurders investeren in zonnepanelen, wat goed is voor het klimaat en voordelig voor de huurder. Ze kunnen een deel van de besparingen die huurders dankzij deze zonnepanelen realiseren, terugvragen als vergoeding. De vergoeding hangt af van het aandeel stroom dat de huurder effectief heeft verbruikt. De berekening van deze vergoeding is nu aangepast vanwege nieuwe digitale meters en tarieven, waarbij geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen beschermde en niet-beschermde afnemers. Er wordt dan ook voor geopteerd om voortaan te werken met een ééngemaakt tarief, namelijk het tarief dat nu voor beschermde afnemers geldt. De overgangsbepalingen voor deze vergoeding liepen af eind december 2023. Op vraag van de sector wordt deze overgang nu verlengd voor onbepaalde duur. Daarnaast blijkt het praktisch moeilijk om de netgebruiker op het injectiepunt bij bestaande installaties op naam van de eigenaar van de installatie te registreren, zoals voorzien in de regelgeving. Op vraag van de sector wordt daarom een forfaitaire terugleververgoeding ingevoerd, in afwachting van de overzetting van de bestaande overeenkomsten. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering hiervoor nu definitief het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 


Erkenning Herita vzw als Vlaams Erfgoednetwerk

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering erkent Herita vzw als Vlaams Erfgoednetwerk. Ze draagt Maryse Daniels en Marleen Evenepoel voor als bestuurders, en Ingo Luypaert en Simon Vandecasteele als regeringscommissarissen bij Herita vzw. Herita vzw beheert en restaureert waardevolle historische plekken en monumenten in Vlaanderen, en stelt ze open voor het publiek. Doel is het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen te verbreden en verdiepen.

 


Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Met haar besluit van 2 februari 2024 heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) opnieuw samengesteld voor een termijn van vier jaar. Ze keurt nu het huishoudelijk reglement goed van de VCVE, zoals goedgekeurd op de commissievergadering van 28 maart 2024. De VCVE geeft advies over onder andere de vaststelling van de inventaris varend erfgoed, de bescherming van varend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

 


Plantengezondheid: retributies voor taken Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering keurt opnieuw principieel het besluit goed dat de retributies vastlegt voor de taken die het Vlaamse Gewest heeft toevertrouwd aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) rond beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Het basisprincipe dat in onderling overleg overeengekomen werd tussen het FAVV en de gewesten, is dat het FAVV voor de aan haar toevertrouwde opdrachten dezelfde tarieven en procedures (betaaltermijn, indexering) toepast dan deze die ze voor de opdrachten binnen de eigen bevoegdheid hanteert. Het besluit kadert in het samenwerkingsakkoord dat is afgesloten tussen de ministers van Landbouw van de federale staat en van de gewesten, over de verdeling van opdrachten rond beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de GBA en van de Raad van State.

 


Toekennen subsidies aan onderwijsinstellingen die agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen toepassen en bevorderen 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het toekennen van subsidies aan onderwijsinstellingen die agromilieuklimaatmaatregelen en ecoregelingen toepassen en bevorderen. Secundaire landbouwscholen zijn in veel gevallen geen actieve landbouwer, en kunnen daarom geen steun genieten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de areaal- en diergebonden maatregelen. Dit besluit zorgt ervoor dat ook deze onderwijsinstellingen steun krijgen om de kennis rond maatregelen voor milieu en klimaat te kunnen doorgeven.

 


Wijziging economisch ondersteuningsbeleid 

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns 

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat een aantal wijzigingen voorziet rond het economisch ondersteuningsbeleid en de steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het gaat om een actualisering van de verwijzing naar nieuwe Europese regelgeving, specifiek de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellingsverordening en nieuwe de minimis-verordening; een aanpassing van de verwijzing naar enkele federale bepalingen in het besluit rond ondernemerschap; en enkele beperkte juridisch-technische rechtzettingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en -projecten. Het decreet zorgt voor de rechtsgrond voor het toekennen van werkingssubsidies aan omgevingsverenigingen en voor het toekennen van projectsubsidies aan actoren voor omgevingsprojecten. Met het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds actoren stimuleren om bij te dragen aan het bevorderen van de omgevingskwaliteit via het beschermen, in stand houden of verbeteren van de leefmilieukwaliteit, de biodiversiteit of de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit en aan het bevorderen van de klimaatadaptatie en -mitigatie of van het circulaire gebruik van grondstoffen. Anderzijds wil het decreet het draagvlak voor omgevingsmaatregelen vergroten en de participatie bij omgevingsuitdagingen stimuleren. Daarnaast voorziet het decreet in de mogelijkheid om in functie van omgevingsdoelstellingen en beleidsprioriteiten, projectoproepen te lanceren en projectsubsidies toe te kennen. Het decreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet implementatie Kaderdecreet Vlaamse Handhaving 

Het Kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving (KVH) stelt een nieuw algemeen kader vast voor de handhaving van Vlaamse regelgeving, als een doorontwikkeling van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (KBH) van 22 maart 2019. Het KBH was niet automatisch van toepassing op alle Vlaamse regelgeving, daarvoor waren decreten nodig. Het KVH kiest opnieuw voor de techniek van implementatiedecreten. De Vlaamse Regering beslist nu tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het kaderdecreet Vlaamse Handhaving implementeert in diverse Vlaamse regelgeving. Het gaat om een groep Vlaamse regelgeving uit de sectoren Omgeving, Economie en Toerisme. Dit decreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging wijziging energiedecreet: overdracht taken van energieregulator aan Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 

In het kader van de operationalisering van één overkoepelende Vlaamse Nutsregulator voor netgebonden infrastructuur (elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en drinkwater) beslist de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt. Het gaat om de overdracht van taken van de energieregulator aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Dit wijzigingsdecreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging verzameldecreet waterwetgeving 2023 

De Vlaamse Regering beslist tot afkondiging en bekrachtiging van het decreet dat een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen wijzigt. Het gaat om regelgeving rond de beroepsprocedure tegen het verkrijgen of het weigeren van werken aan publieke grachten; voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen op of voor het verkavelen van gronden en de aanwezigheid van een aansluiting op openbare of de aanwezigheid van private zuiveringscapaciteit voor huishoudelijk afvalwater; het lokaal beleid rond hemelwater en droogte en het handhavingskader op de productie, controle en levering van water bestemd voor menselijke aanwending. Het wijzigingsdecreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet complexe projecten 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het decreet over complexe projecten wijzigt. Het gaat om een aantal optimalisaties in opvolging van de evaluatiestudie over het decreet complexe projecten. Zo wordt het statuut van het voorkeursbesluit als 'point of no return' benadrukt en komen er enkele verduidelijkingen over het onderzoek van de milieueffecten. Omwille van het groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang van complexe projecten, komt er in het DBRC-decreet ook een voorrangsprocedure voor beroepen tegen een voorkeursbesluit bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het wijzigingsdecreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet): dringende verwerking van afvalstoffen 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Materialendecreet wijzigt. Het gaat om een kleine aanpassing om de mogelijkheid te voorzien voor de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu om in uitzonderlijke omstandigheden de onmiddellijke verwerking te kunnen bevelen van afvalstoffen. De mogelijkheid is voorzien omwille van heel specifieke omstandigheden waarin een bepaalde afvalstroom ontstaat die, indien niet tijdig verwerkt, een gevaar kan opleveren voor de (milieu)veiligheid, volksgezondheid of hygiëne. Het kan gaan om biologisch, chemisch en/of gevaarlijk afval dat ontstaat bij een calamiteit, een natuurramp, of een inbeslagname, zoals bij de recente problematiek rond in beslag genomen drugs. Dit wijzigingsdecreet werd op 24 april 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 26 april 2024