Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: Steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten in kader van tweede oproep 'Recyclagehub'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' werd voorzien in een project voor het uitbouwen van Vlaanderen als recyclagehub. Op 23 mei 2022 keurde de minister van Omgeving het ministerieel besluit goed voor een tweede oproep voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten. Die oproep liep tot en met 22 augustus 2022. Het totale bedrag voor deze tweede oproep bedroeg 15 miljoen euro, net zoals voor de eerste. Ook in de tweede oproep bedraagt het subsidiepercentage 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van 3 miljoen euro per project. Er werden 17 projectvoorstellen ontvangen, waarvan 15 dossiers werden toegelaten tot de inhoudelijke jurering. De OVAM maakte een rangschikking op basis van de afzonderlijke externe en interne jurering. Op basis van deze rangschikking beslist de Vlaamse Regering 8 projecten te steunen.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidiëring 6 projecten proeftuinen droogte

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de Blue Deal, die onderdeel is van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, is budget voorzien voor projectoproepen van de Vlaamse Milieumaatschappij die bedrijven ondersteunen die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen. De huidige vierde oproep vormt een verlenging van het programma proeftuinen droogte voor projecten rond waterhergebruik en focust op projecten die het wateraanbod vergroten via samenwerkingsverbanden tussen meer dan drie partijen. Waar de focus in de eerste drie oproepen gericht was op bedrijven, zowel in de industrie als in de landbouw, kunnen in deze oproep ook niet-private ondernemingen volwaardig lid uitmaken van een samenwerkingsverband. Projecten komen in aanmerking vanaf een budget van 50.000 euro en het maximaal subsidiepercentage is 75% van de projectkost. Uiteindelijk werden door de jury 11 projecten ontvankelijk verklaard. Van de 11 projecten zijn er vijf waarvoor het gevraagde subsidiebedrag lager is dan 250.000 euro en waar de bevoegde minister via een ministerieel besluit over beslist. Voor de zes projecten met een subsidiebedrag dat hoger is dan 250.000 euro, keurt de Vlaamse Regering nu de steun goed. Voor de 11 projecten samen gaat het om 4,77 miljoen euro subsidie.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie groenblauwe infrastructuur provincie West-Vlaanderen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de Blue Deal-projecten Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering 389.500 euro subsidie toe aan de Provincie West-Vlaanderen voor de inrichting van de valleigronden aan de Velddambeek in Baliebrugge op grondgebied van de gemeente Oostkamp. Doel is waterberging en -infiltratie creëren, de waterkwaliteit verbeteren en watereducatie organiseren op het grondgebied van de gemeente Oostkamp. De maatregel wordt uitgevoerd binnen de geïntegreerde gebiedswerking van het landinrichtingsproject Brugse Veldzone Veldgebied Jabbeke-Wingene.

 


Oprichting van Flanders Technology & Innovation BV (FTI)

p voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering herlanceert het merk FTI, Flanders Technology & Innovation, als een wervend project rond technologie en innovatie, over alle beleidsdomeinen heen. In dat kader beslissen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap om, samen met private partners, een besloten vennootschap op te richten met de naam 'Flanders Technology & Innovation' (FTI), die tot doel heeft een platform te creëren waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht zodat het een katalysator kan worden voor investeringen in technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het principe van de mede-oprichting van FTI als besloten vennootschap. Ze wil potentiële private investeerders de kans geven om de vennootschap mee op te richten en zal daartoe een brede oproep aan de private markt organiseren.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Kaderdecreet handhaving Vlaamse regelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV, de Minaraad, de SARO, de MORA, de SAR WVG, de SALV, de VLOR, de SARC, de VTC, de VVSG, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en het College van Procureurs-generaal, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van kaderdecreet Vlaamse handhaving. Handhaving is in de eerste plaats een beleidsinstrument om de implementatie van het vooropgestelde beleid te realiseren.De implementatie van dit decreet binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen, moet leiden tot een stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels. Het is een verdere ontwikkeling van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving, maar met een vereenvoudigde tekst, minder functietitels en een meer logische indeling. Daarnaast voorziet het in een standaardregeling voor herstel- en beveiligingsmaatregelen, en legt het de basis voor de digitalisering van de Vlaamse handhaving. De digitalisering zal zorgen voor een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling tussen handhavingsactoren, en op een moderne en eenvormige manier communicatie met de burger mogelijk maken. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting Bijlage
Advies Advies Advies Advies
Advies Advies Advies Advies
Advies Advies Advies Advies

 


Herneming definitieve vaststelling GRUP Sint-Lievens-Houtem en Kottembos

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 11 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Sint-Lievens-Houtem en Kottembos'. Dit besluit werd betwist bij de Raad van State door twee verzoekschriften. De Vlaamse Regering wou tegemoet komen aan de bezwaren van de verzoekers door de zogenaamde 'administratieve lus' toe te passen. Ze besliste daarom het besluit van 11 maart 2022 in te trekken. Na een aantal beperkte aanpassingen aan het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, die te maken hebben met de gronden van beide verzoekers, beslist ze nu, na advies van de Raad van State, opnieuw tot definitieve vaststelling van het GRUP 'Sint-Lievens-Houtem en Kottembos'. Het plangebied is gelegen op het grondgebied van Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem. Het omvat de gebieden van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem en de omgeving van Kottembos. Dit gebied wordt begrensd door de E40 ten noorden, de N42 ten westen en de N46 ten zuiden.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst
Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV. Register met de percelen  

 


Afwijkingsaanvraag koppenbesparingsdoelstelling Vlaamse overheid door Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 9 september 2022 heeft de Vlaamse Regering twee bijkomende afspraken gemaakt rond de opvolging van de personeels- en budgettaire besparing 2020-2024 in de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering kan, op gemotiveerde vraag van de bevoegde vakminister en na het doorlopen van de bestaande procedures afwijkingen op de lopende personeelsbesparing toestaan. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering kunnen deze afwijkingen aan de hand van de huidige rekenregels worden uitgesloten van de monitoring. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een personeelsuitbreiding met 28 koppen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Deze afwijkingsaanvraag regulariseert 5 eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering waarmee personeelsuitbreidingen voor het VEKA werden goedgekeurd maar de compensaties in kader van de koppenbesparingsdoelstelling nog moeten worden geformaliseerd.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Oprichting Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit van 28 maart 2003 over de oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds. Bedoeling is het besluit aan te passen aan de nieuwe Europese bepalingen met ingang van 1 januari 2023 voor het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en enkele verduidelijkingen in te voeren.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR RvS                            

 


Wijziging Energiedecreet: verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt, voor wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 23 november 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Wijziging Energiedecreet fotovoltaïsche zonnepanelen

 

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 25 november 2022