28/06/2021

Beslissingen Ministerraad van 25 juni 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie aan Fluvius Economische Groep voor uitbouw warmtenet Antwerpen Noord

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Fluvius Economische Groep vraagt 6 miljoen euro steun voor de verdere uitbouw van het distributienet dat vertrekt vanuit het warmtenet Antwerpen-Noord. Het distributienet verdeelt de warmte die van het hoofdnet komt naar de eindgebruikers. De realisatie van een distributienetwerk naar de sociale wooncomplexen Luchtbal en Rozemaai binnen de eerste tien jaar na indienstname van het hoofdnet was een voorwaarde in het subsidiebesluit aan Fluvius System Operator cvba, Havenbedrijf Antwerpen nv en Indaver nv ter ondersteuning van het hoofdnet van het warmtenet Antwerpen-Noord. De Vlaamse Regering kent de subsidie aan Fluvius Economische Groep ter ondersteuning van het project Antwerpen-Noord nu goed.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: (Renovaties) sociale woningen versnellen

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Met het relanceproject ‘Renovaties sociale woningen versnellen’ wordt met het oog op het behalen van de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050, ingezet op de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het doel van dit project is om aan de hand van de toekenning van Vlaams Klimaatfonds-premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaamse Woningfonds de energetische renovatie van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen. Naast de opname van een gesubsidieerde lening bij de renovatie van sociale huurwoningen kunnen initiatiefnemers dan ook gebruik maken van deze subsidie. Tegelijk is de vraag naar sociale huurwoningen in Vlaanderen groter dan het aanbod. De huidige pandemie zorgt bovendien voor bijkomende uitdagingen op de woningmarkt, voornamelijk in het goedkoopste segment van de huurmarkt. Er moeten dus nog inspanningen geleverd worden om het sociale woonaanbod te verruimen. De doelstelling van het project ‘Sociale woningbouw’ is om de sociale woningbouw en de renovatie van sociale woningen te versnellen door éénmalig in het begrotingsjaar 2021 de FS3-machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen goedkope leningen aangaan bij VMSW om hun bouw- en renovatieprojecten te financieren. De Vlaamse Regering keurt de invulling van beide relanceprojecten en de budgettoewijzing van de relancemiddelen nu goed.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

Het decreet Duurzame Ontwikkeling bepaalt het kader voor het gecoördineerd Vlaams beleid duurzame ontwikkeling en verzekert de continuïteit ervan. Een van de bepalingen in het decreet is de opmaak van een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO). In dit kader keurt de Vlaamse Regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) principieel goed. Met deze nota zet de regering verder in op een duurzame samenleving met Visie 2050 als langetermijnkompas en Vizier 2030 als focus. Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en bevat 53 doelstellingen en 111 indicatoren. Voor de uitvoering van de VSDO4 wordt ingezet op zes transitieprioriteiten, met een duidelijke link met het relanceplan. De nota VDSO4 zal nog voor advies bezorgd worden aan de strategische adviesraden, de Verenigde Verenigingen, de VVSG, de VVP en een aantal maatschappelijke partners.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerp Fiches van de transitieprioriteiten

 


COVID-19: verlenging duur thematische stadsvernieuwingsprojecten van 2018 ‘Groen en blauw in de stad’

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

Elk jaar wordt een oproep gelanceerd voor thematische stadsvernieuwingsprojecten, rond één of meer stedelijke uitdagingen. Een thematisch project is een kleinschalig en vernieuwend stadsvernieuwingsproject, dat inspeelt op specifieke stedelijke uitdagingen. De oproep 2018 had als thema: 'Groen en blauw in de stad'. De Vlaamse Regering stemde eind 2018 in met het advies van de jury voor de subsidiëring van 5 thematische stadsvernieuwingsprojecten. De steden Antwerpen, Leuven, Halle en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), met respectievelijk de projecten ‘Antwerpen, klimaatrobuust natuurpark Wolvenberg’, ‘Leuven, STROOM’, ‘Halle, zuurstof voor de Zenne’ en ‘VGC, gemeenschapsvoorzieningen rond productieve groenaanleg in de Zennevallei en de kanaalzone’, dienden een formele, gemotiveerde aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tot verlenging van de projectduur. Door de coronacrisis lopen de projecten vertraging op, waardoor de einddatum nu verschoven wordt naar uiterlijk 31/12/2022. Er worden geen bijkomende middelen toegekend. De Vlaamse Regering keurt de verlenging van de projectduur met één jaar goed.

 


Regionaal landschap Kempen en Maasland: werkingssubsidie Nationaal Park Bureau 2021

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie van 530.000 euro toe aan het Nationaal Park Bureau Hoge Kempen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, voor de implementatie van het Masterplan 2020-2040. Het Nationaal Park Hoge Kempen is een omvangrijk en complex project dat bijdraagt aan een duurzame toekomst van de natuur in het gebied en zorgt voor een economische valorisatie van die natuur door de toeristische ontsluiting van het gebied via natuurgericht toerisme. In afwachting van de verdere uitwerking van het traject Nationale Parken Vlaanderen is het belangrijk om de continuïteit en de werking van het Nationaal Park Bureau Hoge Kempen te garanderen. 

 


Geluidshinder Luchthaven Brussel-Nationaal: standpuntbepaling voorstel van resolutie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering verleent negatief advies aan het voorstel van resolutie 291 over het ondervangen van het probleem van de (geluids)hinder als gevolg van het overvliegen van het gebied rond de luchthaven Brussel-Nationaal, zonder daarbij afbreuk te doen aan de economische ontwikkeling van die luchthaven. Het voorstel van resolutie omvat 18 verzoeken die een kader vormen om de hinder die veroorzaakt wordt door Brussels Airport op vlak van geluid- en luchtemissies, met inbegrip van het veiligheidsrisico, tot een minimum te beperken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de onmiddellijke omgeving ervan. De geformuleerde voorstellen zijn zeer verregaand (bv. verbod om vluchten uit te voeren tussen 22 en 7 uur, verbod om boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de onmiddellijke omgeving te vliegen) en hebben een negatieve impact op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Brussels Airport en de ‘billijke’ spreiding van de geluidshinder tussen de gewesten. De eisen die vermeld worden in resolutie 291 staan ook in contrast met het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 waarin het verzoenen van de leefbaarheid van de regio met nieuwe groeikansen voor de luchthaven als economische motor voor heel Vlaanderen wordt vermeld.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Stopzetting procedure Complexe Projecten Kustvisie

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Op 22 december 2017 startte de Vlaamse overheid het complex project Kustvisie. Kustvisie onderzoekt welke aanpak nodig is om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter. Onze kust en het achterliggend gebied zijn erg kwetsbaar door de gevolgen van de klimaatverandering, wat dit een prioriteit maakt voor de Vlaamse overheid. Ondanks de inhoudelijke voortgang die de voorbije jaren in het project is geboekt, bleek het op procedureel vlak erg moeilijk om progressie te boeken binnen het kader van de procedure Complexe Projecten. De conclusie is dat het procedureel kader niet strookt met de aard van het project, en dat het project Kustvisie daarom wordt verder gezet buiten het kader van de procedure Complexe Projecten. De Vlaamse Regering beslist daarom om de toepassing van de Complexe projecten-procedure voor de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de kustbescherming stop te zetten, en de ontwikkeling van een Kustvisie verder te zetten via een op maat gemaakte procesaanpak. 

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 25 juni 2021