27/05/2019

Beslissingen Ministerraad van 24 mei 2019

Terug naar artikeloverzicht

Beheersreglement VITO 2019-2020

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Philippe Muyters en minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering keurt het Beheersreglement 2019-2020 met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) goed. Het Beheersreglement regelt de referentietaken die VITO uitvoert. De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu zal het beheersreglement evalueren, en samen met de Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.  
 

Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties periode 2021-2030

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Koen Van den Heuvel
 
Sinds 1 januari 2005 is binnen de Europese Unie een systeem van emissiehandel van toepassing voor grote industriële installaties en elektriciteitscentrales. Jaarlijks moeten deze installaties een hoeveelheid emissierechten inleveren, overeenkomstig hun uitstoot van broeikasgassen uit het voorgaande jaar. Bepaalde installaties krijgen een hoeveelheid emissierechten kosteloos toegewezen, de overige emissierechten worden geveild of komen terecht in de marktstabiliteitsreserve. De Vlaamse Regering keurt in dit kader principieel het besluit goed over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030. Het besluit vloeit voort uit een herziene Europese richtlijn hierover, die de regels voor de periode 2021-2030 aanpast. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 
Verhandelbare emissierechten - nota                                                                  Verhandelbare emissierechten - BVR
Verhandelbare emissierechten - bijlage Verhandelbare emissierechten - bijlage

 


Energiebesparende investeringen in onderwijsinfrastructuur van de Vlaamse hogescholen en universiteiten: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, minister Lydia Peeters en minister Koen Van den Heuvel
 
In 2016 en 2017 werden oproepen gelanceerd voor energiebesparende investeringen in de gebouwen van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. De projecten die een subsidie ontvangen, werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Dat besluit bepaalt dat de facturen uiterlijk 15 november 2019 ingediend moeten worden en dat de projecten worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedgekeurde aanvraagformulieren. Heel wat instellingen hebben de afgelopen maanden aangegeven dat ze bij de uitvoering van de klimaatinvesteringen tegen een aantal operationele problemen aanlopen. Enerzijds zal voor een groot aantal projecten de deadline van 15 november 2019 niet gehaald kunnen worden. Anderzijds hebben nieuwe inzichten of technische beperkingen gedurende de werkzaamheden er ook voor gezorgd dat niet alle projecten kunnen uitgevoerd worden zoals oorspronkelijk beschreven in de goedgekeurde aanvraagformulieren. De Vlaamse Regering beslist daarom de deadline voor het indienen van de facturen en verantwoordingsstukken met 2 jaar te verlengen en geeft de instellingen daarnaast de toestemming om waar nuttig en noodzakelijk (technische) aanpassingen aan reeds goedgekeurde projecten door te voeren. Daarnaast wordt een nieuwe oproep gelanceerd naar de hogeronderwijsinstellingen voor investeringen die CO2 opleveren.
 
Klimaatinvesteringen - nota                                                                                 Klimaatinvesteringen - BVR
Klimaatinvesteringen - bijlage Klimaatinvesteringen - bijlage
 

Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans, minister Jo Vandeurzen en minister Koen Van den Heuvel
 
Het besluit over het algemeen waterverkoopreglement beschrijft de rechten en plichten van exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, rioolbeheerders en klanten. Op basis van overleg tussen de exploitanten, rioolbeheerders, de Vlaamse Milieumaatschappij en de klankbordgroep Algemeen Waterverkoopreglement zijn een aantal punten geselecteerd om de bestaande regelgeving te verbeteren of verduidelijken. Het gaat onder meer over de opvolging van wanbetaling, de afsluitprocedure, de minnelijke schikkingsregeling, de overname en de keuring. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief enkele besluiten. 
 

E17 viaduct van Gentbrugge: opstart verkenningsfase

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel
 
De Resolutie over een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gentbrugge vraagt de Vlaamse Regering om werk te maken van een grondige renovatie van het viaduct. In 2020 en 2021 zal het viaduct een grondige sanering ondergaan. Er is nood aan een langetermijnvisie over het viaduct, en een geïntegreerd pakket van maatregelen dat de diverse problemen in het betrokken gebied aanpakt. Wegens het groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang, het belang van een geïntegreerde aanpak en de nood aan een brede, participatieve aanpak is het aangewezen de procedure 'complexe projecten' te volgen. Dit proces start met de verkenningsfase. De Vlaamse Regering start dus nu de verkenningsfase voor het E17 viaduct van Gentbrugge, en duidt De Werkvennootschap aan als initiatiefnemer voor het project, die de coördinatie opneemt met het Departement Omgeving en de andere betrokken entiteiten.
 

Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Koen Van den Heuvel
 
Na adviezen van de Minaraad, van de SERV, van de SALV en van de WaterRegulator, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse bepalingen in haar drinkwaterbesluit. Het gaat onder meer om de aanvulling van procedurele regels voor richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
 
Wijziging drinkwaterbesluit - nota                                                                        Wijziging drinkwaterbesluit - BVR
Wijziging drinkwaterbesluit - advies Wijziging drinkwaterbesluit - advies
 
 
 

GRUP R4- Knoop Wondelgem

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'R4- knoop Wondelgem' en van de bijbehorende bijlagen. Het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

R4 WONDELGEM - nota                                                     R4 WONDELGEM - BVR                                        R4 WONDELGEM - bijlage
R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage
R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage
R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage
R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage
R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage R4 WONDELGEM - bijlage
 

GRUP R4 - knoop Wachtebeke

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'R4- knoop Wachtebeke' en van de bijbehorende bijlagen. Het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 
 

Wijzigingsdecreet implementatie zesde mestactieprogramma

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en het Mestdecreet wijzigt wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 22 mei 2019 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


CO2-prestatieladder

mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Lancering van een pilootfase voor de implementatie van de CO2-prestatieladder
CO2-prestatieladder - mededeling                                                                      CO2-prestatieladder - bijlage
CO2-prestatieladder - bijlage                                                                              CO2-prestatieladder - bijlage
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 24 mei 2019