27/03/2023

Beslissingen Ministerraad van 24 maart 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Subsidies beheerovereenkomsten gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te bevorderen. In ruil voor het naleven van vastgelegde voorwaarden en het uitvoeren van maatregelen uit hun contract krijgen ze jaarlijks een vergoeding. Het contract duurt in principe vijf jaar. De huidige Vlaamse regelgeving moet nu aangepast worden aan de nieuwe Verordening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De beheerovereenkomsten vormen een onderdeel van het GLB strategisch plan. De Vlaamse Regering keurt daarom nu principieel het besluit goed met de modaliteiten voor het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Gemeente Zwijndrecht: subsidie opmaak en uitvoering masterplan herwaardering PFAS-hotspot

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek in Zwijndrecht sloot de Vlaamse overheid op 28 oktober 2022 een Saneringsverbond af met de VMM, OVAM, de gemeente Zwijndrecht, Lantis en een aantal milieu- en burgerbewegingen. De Vlaamse Regering ging akkoord met dit Saneringsverbond, dat voorziet dat de Vlaamse overheid 15 miljoen euro vrijmaakt voor investeringen in de leefbaarheid, het landschap en de mobiliteit van de gemeente Zwijndrecht. De Vlaamse Regering keurt hiervoor hu het besluit goed dat een subsidie van maximaal 15 miljoen euro toekent aan de gemeente Zwijndrecht voor de periode van 17 maart 2023 tot en met 16 maart 2033, voor de opmaak en uitvoering van een masterplan voor de herwaardering van de PFAS-hotspot Zwijndrecht.

 


Combineren van agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen en beheerovereenkomsten landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van toepassing. Het nieuwe rechtskader voorziet de verplichting om ecoregelingen te voorzien binnen pijler I, en agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten binnen pijler II. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat bepaalt welke combinaties van deze maatregelen mogelijk zijn op een perceel. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed: huishoudelijk reglement

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) goed. De VCOE geeft advies over allerlei aspecten van het onroerenderfgoedbeleid zoals het vaststellen van inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.

 


Goedkeuring Brownfieldconvenant: 218. Laarne – Microfibres

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na de informatie- en inspraakperiode, het Brownfieldconvenant 218. Laarne – Microfibres definitief goed. Het project betreft de herontwikkeling van de voormalige ‘Microfibres Europe’-site, een verlaten en verontreinigd bedrijventerrein in Laarne, gelegen tussen de Lange Meire en de Veldmeersstraat aan de rand van de dorpskern. Het beoogt een herontwikkeling van het monofunctionele bedrijventerrein naar een kernversterkende nieuwe buurt met een gemengd aanbod van werken, wonen en buurtondersteunende functies.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 183. Oudenaarde - Santens

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het Brownfieldconvenant 183. Oudenaarde - Santens goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente. Het project betreft de herontwikkeling van de industriële site van de voormalige textielproducent Santens, gelegen aan de rand van de binnenstad tussen de Galgestraat en de Scheldeoever (Scheldekant). Bedoeling is om de site te herontwikkelen van een verlaten, monofunctioneel bedrijventerrein tot een nieuw stadsdeel, waarbij wordt gemikt op een functionele verweving van wonen, werken en hoogwaardige groene open ruimte (landschapspark).

 


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): verbetering productie en afzet producten bijenteelt

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. In dit kader kent de Vlaamse Regering principieel steun toe voor maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt. Concreet is het de bedoeling om de imkerij duurzaam te wapenen voor problemen die gerelateerd zijn aan de bijensterfte, en om duurzame oplossingen aan te reiken ter verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt. Voor deze maatregel is een jaarbudget beschikbaar van zo'n 423.000 euro. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de Gegevensbeschermingsautoriteit, en daarna van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 24 maart 2023