27/01/2020

Beslissingen Ministerraad van 24 januari 2020

Terug naar artikeloverzicht

Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevitsviceminister-president Ben Weyts

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Met het oog op een slankere overheid worden de ondernemerschapsopleidingen geïntegreerd in het VLAIO, en het duaal leren in het departement WSE en VDAB. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het voorontwerp van decreet goed dat het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' opheft, dat de taken en bevoegdheden regelt en dat de naam 'Hermesfonds' wijzigt in het ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’. Over dit voorontwerp van opheffingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de VLOR en van de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting Nota aan de Vlaamse Regering
 
 

GRUP ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’ in Willebroek: voorlopige vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden' en van de bijbehorende bijlagen. Het gaat om de inrichting van het gebied Bovenzanden, gelegen op het grondgebied van Willebroek, langs de Rupel ter hoogte van Heindonk, in functie van waterbeheersing en natuurinrichting. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderwerpen aan een openbaar onderzoek.    

Bijlage GRUP - scopingnota Ontwerp GRUP BVR
Ontwerp GRUP Procesnota 4 Ontwerp GRUP Bijlage II Stedenbouwkunidge voorschriften   Bijlage Kaart 1
Bijlage Kaart 0 Bijlage Verordenend grafisch plan Nota aan de Vlaamse Regering        
Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten            Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst Bijlage Kaart 2
Bijlage I Verordenend grafisch plan Bijlage Kaart 3 Bijlage Kaart IV
 
 

Wijziging subsidiebesluit Floating PV nv voor plaatsing drijvende zonnepanelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Met haar besluit van 19 oktober 2018 kende de Vlaamse Regering een projectsubsidie van 2 miljoen euro toe aan Floating PV nv, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen. De uiterlijke datum van indienstname werd in dit besluit vastgelegd op 19 april 2020, een uitvoeringstermijn van 18 maanden. Inmiddels is gebleken dat deze uitvoeringstermijn niet haalbaar is, ook wanneer alle nodige processen (aanvraag van vergunningen, aanvraag van voorlopige en definitieve bandingfactor, selectie van installateur, uitvoering van netstudie, financieringsovereenkomsten,...) zo snel mogelijk en maximaal parallel uitgevoerd worden. Daarom verlengt de Vlaamse Regering de realisatieperiode voor Floating PV tot 19 november 2020.  

 


Minaraad: benoeming voorzitter

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering benoemt Walter Roggeman voor 2020 tot voorzitter van de Minaraad.

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 24 januari 2020