26/10/2020

Beslissingen Ministerraad van 23 oktober 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Hectaresteun voor biologische productiemethode

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maken biologische landbouwers aanspraak op een hectaresteun. Daarvoor moet men zich er toe verbinden om de biologische productiemethode gedurende 5 jaar toe te passen op het bedrijf. De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020; de nieuwe periode zal starten begin 2023. Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn tussen de beide programmaperiodes. Tijdens deze overgangsperiode voorziet de Europese Wetgever de mogelijkheid voor biologische landbouwers om éénjarige verbintenissen af te sluiten. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat de overgangsmaatregelen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Goedkeuring Addendum aan brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site. Health Invest nv en Mechelen Ragheno Site nv treden toe als Actor, en de duur van het Brownfieldconvenant wordt verlengd met een termijn van zes jaar, tot en met 31 januari 2030.

 


Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid maken landbouwers aanspraak op steun voor het uitvoeren van agromilieu-en klimaatmaatregelen. Daarvoor moet men zich er toe verbinden om een maatregel gedurende 5 jaar toe te passen. De huidige GLB-programmaperiode (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) loopt af eind 2020; de nieuwe periode zal starten begin 2023. Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn tussen de beide programmaperiodes. Tijdens deze overgangsperiode voorziet de Europese Wetgever de mogelijkheid om aflopende verbintenissen met één jaar te verlengen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat deze overgangsmaatregel regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


632.000 euro strategische transformatiesteun aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 632.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren. Deze bedrijvengroep is de internationale marktleider op het gebied van meettechnologie in vloeibare metalen voor de staalindustrie. Het doel om de staalindustrie duurzamer, veiliger en meer geautomatiseerd te maken, dient als leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In deze transformatie brengt Heraeus Electro-Nite International een paradigmaverschuiving teweeg, zowel in de meettechnologie voor de metaalindustrie als in de eigen productiemethodes.

 


Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): omvormingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord keurt de Vlaamse Regering principieel het besluit goed dat zorgt voor de omvorming van het Vlaams Energieagentschap (VEA) tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ze wijzigt tegelijk ook verschillende besluiten voor de nodige terminologische aanpassingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering neemt kennis van de voortgangsrapportage van de coördinatieopdracht van de provinciegouverneur voor de vallei van de Kleine Nete. Ze neemt meteen een aantal beslissingen en geeft opdrachten voor de verdere voortgang van deze projecten. Zo keurt ze het actieplan rond de verdrogingsproblematiek in habitatrichtlijngebied 'De Zegge' principieel goed. OVAM en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen acties ondernemen in het kader van de aanpak van de verdroging van het Olens Broek, en het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Omgeving zullen zorgen voor de uitvoering van het actieplan rond De Zegge.

Nota aan de Vlaamse Regering     Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 23 oktober 2020