26/06/2023

Beslissingen Ministerraad van 23 juni 2023 

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Voorlopige vaststelling GRUP 'Leidingstraat Glabbeek – Halen'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Glabbeek - Halen’. De voorziene aardgasleiding wordt technisch zo ontworpen dat de omschakeling naar alternatieve energiedragers mogelijk is. Voor de nieuwe verbinding Glabbeek-Halen is geopteerd voor het oostelijke tracé op het grondgebied Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Halen. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage I. Verordenend grafisch plan
Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb; Toelichtingsnota - Kaarten
Bijlage IV: register met de percelen Bijlage V. Toelichtingsnota - Plan-MER  

 


Integraal milieujaarverslag (IMJV): toevoeging deelformulier 'Productievolumes'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten over het milieubeleid, om het deelformulier 'Productievolumes' toe te voegen aan het integrale milieujaarverslag. Europese regelgeving verplicht de rapportering in het elektronisch en openbaar Europees register over de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen door grote industriële inrichtingen (Europees PRTR). Het veld 'productievolume' voor E-PRTR is verplicht te rapporteren vanaf 2024 (over verslagjaar 2023). Daarnaast verduidelijkt de wijziging dat ook bedrijven die afvalwater afvoeren voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie het deelformulier 'Wateremissies' moeten invullen; en is er een rechtzetting in de regelgeving rond zendantennes.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)-fonds: aanpassing (uitvoerings-)besluiten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Programmadecreet van 16 december 2022 bij de begroting 2023 gaf uitvoering aan de oprichting van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)-fonds. Hiertoe werd het Grondfonds omgevormd en werden het Rubiconfonds en het Vernieuwingsfonds en de middelen ingebracht in het BRV-fonds. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat voorziet in de noodzakelijke terminologische aanpassingen van bestaande uitvoeringsbesluiten over voormelde fondsen en verwijzingen in andere besluiten aanpast. Het betreffen louter technische, terminologische aanpassingen. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Startnota GRUP Herstructurering Insteekhaven Lummen (ENA)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de beslissingen van de Vlaamse Regering over het programma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) wordt gestart met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Herstructurering Insteekhaven Lummen' op het grondgebied van de gemeenten Lummen en Heusden-Zolder. Met het GRUP wil de Vlaamse Regering het bestaande bedrijventerrein ter hoogte van de Insteekhaven in Lummen herstructureren en verder ontwikkelen in functie van watergebonden bedrijventerrein. Tegelijk wordt ook ingezet op het versterken van de Mangelbeekvallei, een betere ontsluiting van bestaande bedrijventerreinen in de ruimere regio, het beperken van de impact op de woonkernen en waar mogelijk het verbeteren van de (verkeers-)leefbaarheid in de omgeving. De Vlaamse Regering keurt nu de start- en procesnota goed van het GRUP. De bevoegde Vlaamse minister zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren over de inhoud van de startnota en de bevolking raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering Procesnota 1 (fase startnota) Startnota
Startnota Bijlage 1. Startnota Bijlage 2. Startnota Bijlage 3.

 


Decreet diverse bepalingen landbouw en omgeving: afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de SALV en van de VTC hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond landbouw en omgeving. Het regelt de afschaffing van de constructie van de 'samengestelde landbouwer' door de verwijzingen ernaar op te heffen. Voorts regelt het de wijze waarop identificatie en registratie van de landbouwers in de toekomst zal gebeuren. In de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij is de identificatie van de landbouwer opgebouwd uit 2 niveaus, zijnde de landbouwer en bijhorende exploitant(en). Er wordt gesproken van 'enkelvoudige landbouwers' wanneer landbouwer en exploitant identiek zijn. Anderzijds zijn er de 'samengestelde' landbouwers die bestaan uit twee of meer exploitanten (natuurlijke personen of ondernemingen). De samengestelde landbouwer is geen wettelijke ondernemingsvorm, bezit dus ook geen eigen ondernemingsnummer en is als onderneming niet gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De afschaffing van de term 'samengestelde landbouwer' kadert in een efficiënt identificatie- en registratiebeleid. Er zal een één op één relatie zijn met de identificatie en registratie van landbouwers binnen de administraties en binnen de authentieke bronnen. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu advies gevraagd aan de GBA en aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van Toelichting Ontwerpdecreet
Advies SALV Advies WTC  

 


Geconventioneerde verhuur: wijziging besluit Vlaamse Codex Wonen 2021

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Om zowel woonmaatschappijen als private initiatiefnemers te activeren om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op te schalen, hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan een besluit dat uitvoering geeft aan het ontwerpdecreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot wonen met het oog op de introductie van een nieuw woonbeleidsinstrument: het stelsel van de geconventioneerde verhuur. Een geconventioneerde huurwoning is een woning die gerealiseerd wordt door een private initiatiefnemer of een woonmaatschappij en die wordt verhuurd aan een afgebakende doelgroep van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Dit besluit voorziet in de mogelijkheid dat private initiatiefnemers gemengde woonprojecten kunnen realiseren, bestaande uit sociale en geconventioneerde huurwoningen. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien voor woonmaatschappijen om geconventioneerde huurwoningen te realiseren. De taakstelling van de woonmaatschappij wordt aangepast zodat het aanbieden van bescheiden huurwoningen vervangen wordt door de realisatie en het verhuren van geconventioneerde huurwoningen. Er wordt voorgesteld geconventioneerde huurwoningen aan te bieden aan gezinnen en alleenstaanden die voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden van doelgroep 2 van de Mijn VerbouwPremie. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de geconventioneerde huurder te voorzien in een verminderde markthuurprijs. De private initiatiefnemer of de woonmaatschappij kan gedurende een periode van maximaal 27 jaar aanspraak maken op een subsidie voor het geconventioneerd verhuren.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RVS Bijlage 1
Bijlage 2 Bijlage 3
Bijlage 4  

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 23 juni 2023