Terug naar artikeloverzicht

Vlaams Klimaatfonds 2021: cofinanciering Klimaat Actieplan Gebouwen

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de reservering van in totaal 2,8 miljoen euro (1,4 miljoen vanuit het Vlaams Klimaatfonds en 1,4 miljoen vanuit het Energiefonds) voor Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel ‘energetische renovatie Koolstraat 35’, en 459.000 euro voor de maatregel ‘vervanging van de koelinstallaties met F-gassen in de gebouwen van de Vlaamse overheid’. Deze energetische werken geven invulling aan de Beleidsnota ‘ICT en Facilitair Management 2019-2024’, waarin de Vlaamse overheid de kabinetten wil centraliseren en haar voorbeeldrol wil opnemen in het milieu- en energie-efficiënter maken van het vastgoed van de Vlaamse overheid.

Nota aan de Vlaamse Regering Aanvraagsjabloon voor cofinanciering
Raming haalbaarheidsstudie Koolstraat Aanvraagsjabloon voor cofinanciering
VKF-middelen HFB-bijlage

Vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’. Het geïntegreerde planningsproces heeft als doelstelling het realiseren van een stedelijk gebiedsbeleid, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor bedrijvigheid, wonen en andere stedelijke functies. Tegelijk wordt ook sterk ingezet op de versterking van het groenblauwe netwerk door het creëren en uitbreiden van stads(rand)bossen en het behouden en verder versterken van groene ruimtes in de geplande nieuwe ontwikkelingen. Ook duurzame mobiliteit vormt een belangrijk aandachtspunt in dit plan.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS

Landinrichtingsplan ‘Scheldeboord Sint-Amands - Kleine Molenbeek Liezele’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het landinrichtingsplan ‘Scheldeboord Sint-Amands – Kleine Molenbeek Liezele’ vast. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het inrichtingsproject landinrichting ‘Klein-Brabant en Zwijndrecht’ dat een onderdeel is van het planprogramma ‘Schelde en Rupel’. Het plangebied omvat twee deelgebieden in de gemeente Puurs-Sint-Amands, die ruimtelijk en geomorfologisch los van elkaar staan. Het deelgebied ‘Scheldeboord Sint-Amands’ ligt ten zuiden van de dorpskern van Sint-Amands, en zorgt voor kwaliteitsvolle en natuurlijke verbindingen tussen de Scheldeboorden en de achterliggende polder en kouter, en voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid van het gebied en een opwaardering van het aanwezige erfgoed. Het deelgebied ‘Kleine Molenbeek Liezele’ beslaat een deel van de vallei van de Kleine Molenbeek, ten oosten van de dorpskern van Liezele, en richt zich op het inrichten van de vallei van de Kleine Molenbeek als een groenblauwe verbinding en op het herwaarderen, ontsluiten en verbinden van de erfgoed- en landschappelijke waarden binnen het projectgebied.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Eindvoorstel landinrichtingsplan

Landinrichtingsplan Woluwe-Trawool-Floordambos

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat het landinrichtingsplan 'Woluwe-Trawool-Floordambos' vaststelt. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het planprogramma Vlaamse Rand. Het gebied van het landinrichtingsplan situeert zich op het grondgebied van Vilvoorde en Machelen, van het kanaal Brussel-Charleroi in het westen tot aan het Floordambos in het oosten en van de Trawoolvallei in het noorden tot de luchthaven van Zaventem in het zuiden. Het landinrichtingsplan zet in op meer omgevingskwaliteit, waarbij dooradering van het gebied met natuurlijke structuren en ontsluiting en ontsnippering van de recreatieve netwerken de speerpunten zijn. Het openruimtegebied tussen de kern van Machelen en de E19 wordt ontwikkeld als randstedelijk park voor de inwoners van Machelen, en krijgt voor fietsers en wandelaars betere verbinding met de omliggende gebieden.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage 8
Bijlage 9 Bijlage 10
Bijlage 11 Landinrichting
Landinrichtingsplan kaart 1 Bijlage 1
BVR Bijlage 1. Landinrichtingsplan ‘Woluwe-Trawool-Floordambos’als vermeld in artikel 1
Bijlage 2 Bijlage 3
Bijlage 4 Bijlage 5
Bijlage 6 Bijlage 7

Reservering VKF-middelen voor maatregel klimaatmitigatie in afvalsector en via circulaire economie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering reserveert een half miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de ondersteuning van de installatie van voorvergisting met nacompostering bij Vlaamse composteerinstallaties voor GFT-afval, een actie opgenomen onder het Actieplan Voedselverlies 2021-2025. De ondersteuning is voorzien in de visienota rond de cofinanciering van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds, onder de maatregel 'Klimaatmitigatie in de afvalsector en via circulaire economie'.

Nota aan de Vlaamse Regering AANVRAAGSJABLOON VOOR COFINANCIERING

Projectsubsidie gemeente Puurs-Sint-Amands met het oog op aankoop van te bebossen gronden - project Steenbossen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent 255.000 euro subsidie toe aan de gemeente Puurs-Sint-Amands met het oog op de aankoop van te bebossen gronden in Puurs Sint-Amands, project Steenbossen. Het project kadert in de realisatie van bosuitbreiding in Vlaanderen.


Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van de Blue Deal en het Vlaams klimaatadaptatieplan keurt de Vlaamse Regering een besluit goed over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het peilbeheer is de verantwoordelijkheid van de bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder staat in voor de peilinstellingen aan de pompgemalen en de stuwen. Het doel van dit instrument is om via een onderbouwd en juridisch verankerd peilbeheer verdroging aan te pakken, het water zoveel als mogelijk vast te houden, en wateroverlast tegen te gaan, rekening houdend met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied. Naast de bepaling van de taakstelling voor het peilbeheer, de procedure voor de opmaak, de goedkeuring en de evaluatie van het peilbesluit voorziet het uitvoeringsbesluit ook de uitbreiding van de handhavende instanties voor het peilbeheer. Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Verplichte installatie fotovoltaïsche zonnepanelen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten. Het besluit voert een reeds eerder principieel goedgekeurde verplichting in voor grote elektriciteitsafnemers met een afname van meer dan 1 GWh en gebouwen van publieke organisaties met een afname van meer dan 250 MWh om op een minimaal deel van hun daken zonnepanelen te installeren. Deze bepalingen worden nu in een apart besluit opgenomen omdat voor het eerder goedgekeurde wijzigingsbesluit de goedkeuringsprocedure voor de rechtsgrond in het voorstel van decreet nog niet tijdig was afgerond. Aanvullend zijn er ook beperkte wijzigingen in de call groene warmte, en wordt de periode voor het plaatsen van de digitale meter voor nieuwe PV-installaties verlengd. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

Vlaamse Parken en algemene landschapszorg: voorontwerp decreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, en van de Minaraad, de SARO, de VVSG en de VVP, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over algemene landschapszorg en Vlaamse Parken. Het is opgevat als een kaderdecreet en creëert de basis voor een transversaal landschapsbeleid. Als herkenbare exponenten van een meer geïntegreerd landschapsbeleid wordt voor de Vlaamse Parken (de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken) een decretale basis voorzien. Er wordt voor deze structuren een beheersstructuur, erkenningsvoorwaarden en subsidiemogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast worden de regionale landschappen uit het decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gehaald en ondergebracht in dit decretaal kader. Bovendien wordt de basis gelegd voor de toekomstige uitbreiding van het instrumentarium voor algemene landschapszorg. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van toelichting Advies wetgeving VTC nr. 2022/104
VPP-advies Advies SARO en Minaraad
Advies SALV Advies VVSG

Oproep ‘Investeringen in een duurzame en groene mobiliteit in de sociale economie’

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de intentieverklaring en oproephandleiding voor ‘Investeringen in een duurzame en groene mobiliteit in de sociale economie'. De oproep beoogt erkende maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, en lokale diensteneconomieondernemingen met een toegekend contingent van minstens 5 VTE aan te moedigen om de omslag te maken naar een duurzame en groene mobiliteit die beter aansluit op de levenskwaliteit en inzetbaarheid van de doelgroepmedewerkers én die bijdraagt aan een vermindering van de ecologische voetafdruk van deze ondernemingen. De oproep zal éénmalig opengesteld worden voor projecten met een looptijd van maximaal 18 maanden. Voor deze actie wordt een totaalbudget van maximaal 9,78 miljoen euro voorzien met een maximaal budget per project én ondernemingsnummer van 65.000 euro.

Nota aan de Vlaamse Regering Intentieverklaring
Handleiding

Verzameldecreet energie

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt. De wijzigingen omvatten onder andere: definities van ‘tussenpersonen bij de levering van thermische energie’ en ‘eindgebruikers van thermische energie’, een nieuwe forfaitaire vergoedingsplicht voor de netbeheerder bij laattijdige plaatsing van een digitale meter, een uitbreiding en verduidelijking van het toepassingsgebied van (niet-)gereserveerde technische flexibiliteit, een aantal bijkomende wijzigingen voor leveranciers in moeilijkheden, e.a. Het regelt ook dat de inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds mogen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor de implementatie van het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2022.

BVR

Wijziging Energiedecreet - opgewekte groene stroom

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet van 8 mei 2009 wijzigt rond de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2022.

Decreet

Wijziging Energiedecreet - verbouwlening werken gemene delen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat artikel 8.2.2 van het Energiedecreet wijzigt, over de verbouwlening voor werken aan gemene delen. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2022.

Decreet

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 23 december 2022