25/03/2024

Beslissingen Ministerraad van 22 maart 2024

wetgeving_krant
Terug naar artikeloverzicht

Verzamelbesluit wijziging sectorale landbouw- en zeevisserijregelgeving

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond de sectorale landbouw- en zeevisserijregelgeving. Het wijzigingsbesluit zorgt onder meer voor de oprichting, samenstelling en werking van de commissie Krengenfinanciering, en verzamelt verscheidene inhoudelijke wijzigingen over het landbouw- en zeevisserijbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor een delegatiebepaling aan de bevoegde entiteit die vastlegt hoe de verplichte openbaarmaking van de resultaten van gesubsidieerde activiteiten moet gebeuren, overeenkomstig de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State.

 


Afvalintercommunale IMOG: toekennen afwijking principes regioconform samenwerken

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zetten in op regiovorming via het Regiodecreet van 3 februari 2023. Regiovorming houdt een proces in waarbij samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied afgestemd worden op de referentieregio’s, met het oog op minder tussenstructuren, minder mandaten, meer transparantie en meer daadkracht. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten zich organiseren volgens de principes van regioconform samenwerken, wat betekent dat het samenwerkingsverband moet vallen binnen of moet samenvallen met de grenzen van de referentieregio. Toch zijn hierop individuele uitzonderingen mogelijk. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich tijdelijk of definitief wil blijven organiseren over de grenzen van de referentieregio’s heen, dient hiervoor een afwijkingsaanvraag in bij de Vlaamse Regering. De afvalintercommunale IMOG diende een aanvraag in om af te wijken van de principes van regioconform samenwerken. De Vlaamse Regering beslist de afwijking op de principes van het regioconform samenwerken toe te kennen aan IMOG. De stap naar regioconformiteit zou een ernstige verstoring betekenen van de huidige uniforme en gecentraliseerde werking en schaalgrootte.

 


Afvalintercommunale IDM: toekennen afwijking principes regioconform samenwerken

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zetten in op regiovorming via het Regiodecreet van 3 februari 2023. Regiovorming houdt een proces in waarbij samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied afgestemd worden op de referentieregio’s, met het oog op minder tussenstructuren, minder mandaten, meer transparantie en meer daadkracht. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten zich organiseren volgens de principes van regioconform samenwerken, wat betekent dat het samenwerkingsverband moet vallen binnen of moet samenvallen met de grenzen van de referentieregio. Toch zijn hierop individuele uitzonderingen mogelijk. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich tijdelijk of definitief wil blijven organiseren over de grenzen van de referentieregio’s heen, dient hiervoor een afwijkingsaanvraag in bij de Vlaamse Regering. De afvalintercommunale IDM diende een aanvraag in om af te wijken van de principes van regioconform samenwerken. De stap naar regioconformiteit zou hoogstwaarschijnlijk leiden tot de stopzetting van IDM, met een meer versnipperd afvalbeleid en minder efficiëntie en daadkracht tot gevolg. Bovendien zou de continuïteit van de werking van naburige intercommunales VERKO en IVAGO in het gedrang komen. De Vlaamse Regering beslist daarom de definitieve afwijking op de principes van het regioconform samenwerken toe te kennen aan IDM.

 


Afvalintercommunale ISVAG: toekennen afwijking principes regioconform samenwerken

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zetten in op regiovorming via het Regiodecreet van 3 februari 2023. Regiovorming houdt een proces in waarbij samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied afgestemd worden op de referentieregio’s, met het oog op minder tussenstructuren, minder mandaten, meer transparantie en meer daadkracht. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten zich organiseren volgens de principes van regioconform samenwerken, wat betekent dat het samenwerkingsverband moet vallen binnen of moet samenvallen met de grenzen van de referentieregio. Toch zijn hierop individuele uitzonderingen mogelijk. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich tijdelijk of definitief wil blijven organiseren over de grenzen van de referentieregio’s heen, dient hiervoor een afwijkingsaanvraag in bij de Vlaamse Regering. De afvalintercommunale ISVAG diende een aanvraag in om af te wijken van de principes van regioconform samenwerken. De Vlaamse Regering beslist de afwijking op de principes van het regioconform samenwerken toe te kennen.

 


Lokaal bouwshiftfonds: financiële tussenkomst in de planschadevergoeding

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering legde met de Conceptnota Bouwshift de basis voor een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van steden en gemeenten in het kader van planschade bij ruimtelijke uitvoeringsplannen die uitvoering geven aan de bouwshiftopgave (Fonds beleidsplan Ruimte Vlaanderen ‘BRV-fonds/tak Lokaal Bouwshiftfonds’). In dit kader keurt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de financiële tussenkomst regelt bij planschadevergoedingen ten gevolge van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die een herbestemming doorvoeren naar openruimtebestemmingen. Het besluit voorziet ook een tijdelijke verderzetting van de bestaande ondersteuning van gemeenten en provincies bij planschadedossiers in het kader van signaalgebieden, waarvoor de nodige middelen waren voorzien in het Rubiconfonds vooraleer dit werd ingekanteld in het BRV-fonds. Het betreft een uitdovende regeling, aangezien het enkel gaat om planschades die worden uitbetaald ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak in het kader van gemeentelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in signaalgebieden. Van zodra een ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig is vastgesteld na de inwerkingtreding van het Instrumentendecreet (voor wat betreft de compenserende vergoedingen), zal de nieuwe regeling van toepassing zijn en zal er bijgevolg niet meer voorzien worden in een financiële tussenkomst voor planschades bij provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 


Instrumentendecreet: operationalisering geharmoniseerde procedures voor compenserende vergoedingen en koopplichten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in een harmonisering van compenserende vergoedingen en koopplichten. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze harmonisering, meer bepaald in de uitwerking van de geharmoniseerde procedures voor de compenserende vergoedingen en de koopplichten, en de berekeningswijze van de compenserende vergoedingen.

 


Actieplan asbestafbouw 2023

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Materialen met asbest komen nog steeds veel voor in onze gebouwen. Daarom keurt de Vlaamse Regering, na adviezen van de Minaraad, de SERV, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad, definitief het Actieplan Asbestafbouw 2023 goed. Het tekent het pad uit naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. 'Asbestveilig' en niet 'asbestvrij': in een asbestveilig gebouw kan nog asbest aanwezig zijn maar lopen gebouwgebruikers geen risico op het inademen van asbestvezels. Tegen 2032 beschikt elke gebouweigenaar over een asbestattest dat beschrijft waar asbestmaterialen in zijn gebouw aanwezig zijn, welke risico’s ze inhouden en hoe hij een asbestveilig gebouw kan realiseren. Met dit Actieplan Asbestafbouw 2023 versterkt en actualiseert de Vlaamse Regering het bestaande asbestafbouwbeleid door het asbestattest centraal te positioneren, een verhoogde focus op de realisatie van asbestveilige gebouwen te leggen en dit met een vergrote aandacht voor de jeugd. Het actieplan 2023 is geen nieuw actieplan, maar plaatst het plan uit 2018 in een actuele context en dit zonder te raken aan de decretale mijlpalen. De Vlaamse Regering keurt ook het principe goed om op basis van tussentijdse opvolgingsnota’s nieuwe maatregelen te nemen indien de voortgang van het versnelde asbestafbouwbeleid naar de respectievelijke doelstellingen 2034 en 2040 ontoereikend blijkt. In 2027 volgt een opvolgingsnota aan de Vlaamse Regering, gevolgd door een geactualiseerd Actieplan Asbestafbouw.

 


Startnota geïntegreerd planningsproces Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Oudlandpolder-Oost’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed voor het geïntegreerd planningsproces Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Oudlandpolder-Oost’ op het grondgebied van de gemeenten De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke en Jabbeke in de provincie West-Vlaanderen. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 6.600 ha. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal hierover de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen.

 


Sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Materialen met asbest zijn nog veelvuldig aanwezig in onze gebouwen. Ook in lokale jeugd(sport)gebouwen waar kinderen en jongeren hun vrije tijd doorbrengen. Jeugdige longen zijn bijzonder gevoelig aan de blootstelling aan asbestvezels, wat ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bevestigt. De Vlaamse Regering keurt daarom het sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ goed. Met dit sectorprotocol willen de protocolpartners gebouweigenaars in de jeugd(sport)sector activeren om risicovolle materialen met asbest te inventariseren in gebouwen van lokaal erkende jeugd(sport)verenigingen en hen aanmoedigen deze risicovolle materialen weg te nemen. Door in te stappen in het aanbod, voldoen de gebouweigenaars in de sector nu reeds aan de generieke asbestinventarisatieplicht van de decretale mijlpaal 2032.

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ventilus'. Het GRUP is gelegen op het grondgebied van Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, De Haan, Bredene, Oostende, Oudenburg, Jabbeke, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Lichtervelde, Wingene, Ardooie, Izegem, Lendelede, Harelbeke, Waregem, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem en Avelgem. Het moet de planologische basis bieden voor het project Ventilus, de nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen. De Vlaamse minister bevoegd voor Sport, zal samen met het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, Elia, de vliegclub Blériot en de lokale besturen een oplossing op maat uitwerken voor de vliegclub Blériot. Daarbij zullen ze nagaan hoe de oefenterreinen van de club kunnen aangepast worden, zodat er voldoende bruikbare oppervlakte is, rekening houdend met het tracé en de mastinplanting op projectniveau in het kader van de omgevingsvergunning en het op te maken project-MER.

 


Agristo nv: opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Wielsbeke

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verleent een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan Agristo nv in de regio Wielsbeke. Agristo nv is een aardappelverwerkend bedrijf gespecialiseerd in het verwerken van aardappelen tot diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten. Dat vraagt een energie-intensief productieproces, met stoom als energiedrager. Het bedrijf wil voor zijn productiesites in Harelbeke en Wielsbeke uit duurzaamheidsoverwegingen de piste van diepe geothermie onderzoeken. Agristo plant daarvoor één exploratieboring tot 1800 meter diepte op de bedrijfssite in Wielsbeke, om aardwarmte op te sporen.

 


Instrumentendecreet: aanpassingen planbatenheffing

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Matthias Diependaele

Het decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('Instrumentendecreet') zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het voorziet onder meer in aanpassingen aan het planbatensysteem. Deze aanpassingen worden opgenomen als wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat voorziet in de operationalisering van deze aanpassingen en wijzigt hiervoor het bestaande ‘planbatenbesluit’ van 29 mei 2009.

 


Stad Sint-Truiden: subsidie aanleg en herinrichting fietsinfrastructuur

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 2,12 miljoen euro toe aan de stad Sint-Truiden voor de realisatie van een dubbelrichtingsfietspad dat vrijliggend en parallel aan de Haspengouwlaan (N3) zal liggen. Het fietspad maakt deel uit van de fietssnelweg (F21 Tienen - Sint-Truiden) en wordt mee geïntegreerd in de verkeerslichtenregeling.

 


Pilootoproep faciliteren industriële transitie naar low-carbon-processen in Vlaamse basisindustrie

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) organiseert dit voorjaar een pilootoproep (testcase) met een transitie-instrument om de industriële transitie naar low-carbon-processen in de Vlaamse basisindustrie te faciliteren, die aan de Europese klimaatdoelstellingen kan beantwoorden. De toewijzing van de projecten zal gebeuren via een veilingprocedure en de toewijzing van de middelen zal gebaseerd zijn op het concept van tweezijdige ‘Contracts for difference’. Voor de pilootoproep wordt een budget van 70 miljoen euro vastgelegd ten laste van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De Vlaamse Regering machtigt VLAIO om de projectoproep uit te werken en keurt het budget goed. Ze hecht ook haar goedkeuring aan een addendum bij het convenant met VITO, waarin VITO de opdracht krijgt de wetenschappelijke uitwerking en onderbouwing van de beschreven pilootoproep te verzekeren. Ze verleent ook haar goedkeuring aan het voorstel om de personeelsbezetting van VLAIO uit te breiden met twee personeelsleden (1 adjunct van de directeur en 1 ingenieur) om de pilootoproep voor te bereiden en verder op te volgen.

 


Bekrachtiging en afkondiging verzameldecreet wijzigingen regelgeving over de weg- en waterinfrastructuur en het wegen- en waterbeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet met verschillende wijzigingen aan de regelgeving rond weg- en waterinfrastructuur en wegen- en waterbeleid. Het decreet werd op 20 maart 2024 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 22 maart 2024