Beslissingen Ministerraad van 22 maart 2019

Gepubliceerd op 25/03/2019

Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen in haar drinkwaterbesluit. Het gaat onder meer om de aanvulling van procedurele regels voor richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, de SERV en de WaterRegulator, daarna van de Raad van State. 
 
BVR wijziging drinkwaterbesluit - nota                                                                 BVR wijziging drinkwaterbesluit - BVR
 

Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de vzw Tersana erkend als bodemsaneringsorganisatie voor de activiteit ‘garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven die constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en hun aanhangwagens’. Nu stelt ze, na advies van de Raad van State, definitief de termijn vast waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moeten gesloten worden. Deze overeenkomsten kunnen vanaf 1 april 2019 en tot en met 31 maart 2022 gesloten worden. Een einddatum voor het afsluiten van deze overeenkomsten moet potentiële toetreders stimuleren om effectief een overeenkomst tot overdracht van de saneringsplicht af te sluiten.

Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, de beleidsnota en de beleidsbrieven van de minister van Wonen bevatten het voornemen om de sociale huurreglementering te vereenvoudigen en de lokale autonomie te verhogen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw haar principiële goedkeuring aan een besluit dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Op voorstel van minister Philippe Muyters 

De Vlaamse Regering keurde op 28 oktober 2016 de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) goed. Het PIO wil de enorme koopkracht van de overheid meer strategisch inzetten voor innovatie en zo bijdragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten beslist de Vlaamse Regering het PIO met vier jaar te verlengen, tot 2023. Ze keurt de versterking van het team voor het PIO met 2 VTE goed via tijdelijke interne mobiliteit (RADAR) binnen de Vlaamse overheid, waarbij de loonkost kan aangerekend worden op de beleidsmiddelen van PIO. Ze verlengt meteen ook het mandaat van Veerle Lories als projectleider van N-niveau ‘Innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid’ tot eind 2023 en keurt de aangepaste functiebeschrijving van dit N-projectleider-mandaat goed.

 


Wijziging VLAREMA e.a.

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

 
Na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREMA, het besluit met bepalingen over milieuhygiëne en het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, het besluit dat het Vlaams reglement vastelt over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit over dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Het bevat onder meer een actualisering van de lijst van milieu-inbreuken, een meer flexibele uitvoering van de aanvaardingsplicht, bepalingen over verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij bedrijven, aanpassing van voorwaarden voor inzameling en aanvaarding van bedrijfsrestafval, aanpassing van stort- en verbrandingsverboden, verpakkings- en zwerfvuilbeleidgerelateerde toevoegingen, en de timing van een sloopopvolgingsplan.
 

Termijnverlenging GRUP Leuven

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Op verzoek van het departement Omgeving verlengt de Vlaamse Regering de termijn om over te gaan tot de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’ met 60 dagen. Na het openbaar onderzoek zijn er adviezen en bezwaren die bijkomend overleg en onderzoek vereisen om te komen tot een voorstel van definitief GRUP. 
 
Termijnverlenging GRUP Leuven - nota Termijnverlenging GRUP Leuven - bijlage

 


Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant

Op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt over opdracht van de bevoegdheid rond het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 13 maart 2019.  

 


Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen

Op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 13 maart 2019. 
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 22 maart 2019