29/12/2023

Beslissingen Ministerraad van 22 december 2023

wetgeving_krant
Terug naar artikeloverzicht

Subsidie project 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte in Geraardsbergen': wijzigingsbesluit

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht-programma organiseerde de Vlaamse Regering een subsidieoproep 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'. De subsidieoproep beoogde de meest ambitieuze steden en gemeenten in Vlaanderen te selecteren die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid via concrete projecten, beleidsverankering en het opnemen van een ambassadeursrol. In dit kader kende de regering medio mei 2022 aan de stad Geraardsbergen 927.000 euro subsidie toe voor het project 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte in Geraardsbergen'. Geraardsbergen vraagt nu een verlenging van de uitvoeringstermijn van de geselecteerde quick-winprojecten tot 30 juni 2025 en van het transformatieproject tot 31 augustus 2026. De Vlaamse Regering keurt die verlenging goed en wijzigt het subsidiebesluit in die zin.

 


Hyoffwind Infrastructure nv: subsidie ondersteuning project Hyoffwind Infrastructure

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In het kader van de uitrol van de waterstofvisie kent de Vlaamse Regering 30 miljoen euro toe aan Hyoffwind Infrastructure nv. Het gaat om de vervanging van twee eerder genomen subsidiebesluiten, namelijk 8 miljoen euro aan Vyria Energy nv en 22 miljoen euro aan Hyoffwind Infrastructure nv. De huidige beslissing omvat het samenvoegen van de activiteiten uit de voorgaande beslissingen, goedkeuring van een update en reorganisatie van het werkplan en bevestiging van de vastlegging binnen de eerder vastgelegde bedragen. Hyoffwind Infrastructure nv wil in Zeebrugge een waterstofinstallatie van 25 MWe bouwen, financieren en uitbaten. De installatie zal door middel van elektrolyse waterstof produceren met behulp van groene elektriciteit. De installatie zal gecommercialiseerd worden op drie manieren: door injectie van waterstof in het aardgasnetwerk, via gebruik van waterstof als brandstof voor zwaar transport en personenvervoer, en door waterstof aan te leveren als grondstof voor de industrie.

 


Vlaams Klimaatfonds: ‘Minder wateroverlast en droogte door een herstel van valleien en wetlands in het Demer- en het IJzerbekken’

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

De regio’s Haspengouw en Hageland werden bij de overstromingen in de zomer van 2021 zwaar getroffen. In november 2023 was er belangrijke wateroverlast in West-Vlaanderen, in het bijzonder in het IJzerbekken. Momenteel buigt een Taskforce Weerbare Westhoek zich over de concretisering van duurzame maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Als duurzame respons hierop werd in het kader van het Vlaams Klimaatfonds de maatregel ‘Minder wateroverlast en droogte door een programmatorisch herstel van valleien en wetlands in win-win met klimaatmitigatie in het Demer- en IJzerbekken’ uitgewerkt. Het stimuleren van vallei- en wetlandherstel pakt wateroverlast en droogte aan, bevordert de biodiversiteit en voorkomt koolstofverlies. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan dit project en reserveert hiervoor 5,35 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds, waarvan 1 miljoen voor de Demervallei en 4,35 miljoen voor de IJzervallei, in het bijzonder voor de opmaak van het strategisch plan 'ruimte voor water IJzervallei'.

 


Standaardisering rapportagedatum Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): wijziging besluiten

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering wijzigt de datum voor de gemeenten om te rapporteren over de uitgaven voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0, LEKP 2.0 en LEKP 2.1 van 1 maart 2024 en 1 april 2025 naar 1 mei van het respectieve jaar. Dat moet de lokale besturen voldoende tijd geven om de gegevens te gebruiken die terug te vinden zijn op het vernieuwde pactportaal, dat eind november 2023 werd gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit standaardiseert hiermee de rapporteringsdatum van alle pacten, zodat gemeenten een duidelijke jaarlijkse deadline hebben waarop de rapportering in orde moet zijn. Het wijzigingsbesluit brengt ook de methode van de financiële rapportering in lijn met het LEKP-decreet vanaf 2025.

 


Selectiebeslissing toekenning investeringsondersteuning voor energiebesparende maatregelen voor zwembaden

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Vlaanderen investeert in sport en helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zwembad-accommodaties in Vlaanderen en Brussel. Door het hoge energieverbruik zijn sommige zwembaden zijn tijdelijk of permanent gesloten. Investeren in deze accommodaties is dus noodzakelijk. Eigenaars en exploitanten van zwembaden die investeren in energiebesparende maatregelen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen van 60% op de in aanmerking komende investeringen. Sport Vlaanderen ontving hiervoor 31 aanvragen. De Vlaamse Regering beslist nu om de 3 best gerangschikte projecten te selecteren, en voorziet hiervoor 7,61 miljoen euro. 25 andere projecten zullen in 2024 in een tweede fase geselecteerd worden, voor een totaal subsidiebedrag van 10,28 miljoen euro.

 


Wijziging besluit welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Om de huidige regelgeving over het welzijn van loopvogels in overeenstemming te brengen met de aanbeveling van de Raad van Europa over het welzijn van loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes) wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit over het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden. De wijzigingen omvatten een aanpassing van de minimale hokoppervlakte voor emoes en nandoes ouder dan 12 maanden, een verbod op het voorzien van een waterbad voor jonge emoekuikens, en voorschriften voor het vasthouden en optillen van loopvogels. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


Projectoproep 'Natuur in je school' 2023: bijkomend budget

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse overheid voorzag met de projectoproep 'Natuur in je School' in 2023 een budget van 9 miljoen euro voor projecten die inzetten op natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen op school. Meer natuur op school draagt rechtstreeks bij aan een robuuste, veerkrachtige Vlaamse natuur en helpt bij het tegengaan van droogte en hittestress. Een meer natuurlijke schoolomgeving laat scholen bovendien toe meer in te zetten op buiten leren, met positieve effecten op leerresultaten en het welzijn op school van leerlingen, personeel en andere gebruikers. Er werden 238 projectaanvragen ingediend, waarvan 234 ontvankelijk werden verklaard. Door het enorme succes van de projectoproep beslist de Vlaamse Regering nu om een bijkomend budget van 11 miljoen euro te voorzien.

 


Convenant 2024-2028 Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) 2024-2028

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Jo Brouns

Na evaluatie van het vorige convenant beslist de Vlaamse Regering de subsidiëring van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) verder te zetten en keurt ze het convenant 2024-2028 goed. De missie van ECOOM en het sinds 2021 geïntegreerde Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE), samen ECOOM-STORE, is de ondersteuning van het beleid voor Wetenschap, Technologie, Innovatie en Economie (inclusief Ondernemerschap) van de Vlaamse overheid (WTIE). ECOOM ontwikkelt en onderhoudt hiervoor een performant en toegankelijk systeem van wetenschaps-, technologie- en innovatiedata, methoden en indicatoren en voorziet de Vlaamse overheid zo van actuele en relevante statistieken over de prestaties van Vlaanderen in de domeinen wetenschap, technologie en innovatie.

 


Erkenning kopers en exploitanten van hout: actualisering besluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Minaraad, van de VTC en van de GBA, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over de erkenning van kopers en exploitanten van hout voor de exploitatie in openbare bossen. Het gaat om de actualisering van het vorige besluit, met enerzijds een technische aanpassing om procedures beter af te stemmen, en anderzijds het aanpakken van onvolkomenheden en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector. Het afgelopen decennium is vastgesteld dat meer en meer van de Vlaamse bedrijven die optreden als erkend koper en/of exploitant zich zijn gaan richten op export van Vlaams hout naar markten in het Verre Oosten, hoofdzakelijk China. Hierdoor werd lokaal hout moeilijker beschikbaar voor lokale verwerkers. De erkenningsregeling, die tot doel had de kwaliteit van bosexploitatie te verbeteren en de impact op natuurwaarden tot een minimum te beperken, werd zo een drempel voor lokale houtverwerkers voor het verwerven van lokaal hout voor hun houtverwerkende activiteit. In het nieuwe besluit wordt voorzien dat hout dat door de zorg van de (openbare) bosbeheerder wordt geveld en uit het bos gehaald, op verzamelplaatsen klaar voor wegtransport verkocht kan worden zonder dat erkenning vereist is. Op die manier wordt de drempel voor lokale verwerkers weggenomen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Vaststellen takenpakket voor technisch beheer openbare bossen en terreinen onder natuurbeheer

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Natuurdecreet bepaalt dat besturen die eigenaar zijn van een openbaar terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud, het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen verzoeken om het beheer van dit terrein uit te voeren. Dat beheer is dan beperkt tot bepaalde technische aspecten van natuurbeheer. Voor een transparante werking van het Agentschap en gezien de veranderde wetgeving en subsidiemogelijkheden bij het natuurbeheer in Vlaanderen, is het nodig dit technisch beheer eenduidig vast te stellen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Minaraad, opnieuw principieel het besluit goed dat vastlegt wat wordt verstaan onder het technisch beheer van openbare bossen en terreinen onder natuurbeheer. Op die manier wordt het beheer van alle openbare natuurterreinen op eenzelfde, duidelijke leest geschoeid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Wijziging boscompensatiemechanisme: optrekken bosbehoudsbijdrage

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het bosuitbreidingsplan heeft als doelstelling om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen eind 2024. Tegelijk is het belangrijk om bestaande bossen te beschermen. Het bosareaal ging er de laatste decennia, ondanks het verbod op ontbossing, op achteruit. Er zijn afwijkingen voorzien op het verbod op ontbossing, met een boscompensatiemechanisme dat bestaat sinds 2001. Ondanks dat mechanisme werd er te weinig gecompenseerd in de periode 2001-2019. Ondertussen is duidelijk dat het compensatiemechanisme onvoldoende is aangepast aan de stijgende grondprijzen van de laatste jaren. De Vlaamse Regering wil deze legislatuur geen verdere achterstand opbouwen, en wijzigt daarom, na advies van de Minaraad, opnieuw principieel het besluit over het boscompensatiemechanisme, om de bosbehoudsbijdrage op te trekken tot 5,6 euro per vierkante meter om zo tot een marktconforme prijs voor grondverwervingen door de Vlaamse overheid te komen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de reservering goed van 38 miljoen euro cofinancieringsmiddelen uit het Vlaams Klimaatfonds voor de steunregeling ‘vrijwillige stopzetting van varkensstallen’. De maatregel moet bijdragen aan de inspanningen om tegen 2030 30% minder varkens te hebben in Vlaanderen, en zo de ammoniakuitstoot van varkensstallen aanzienlijk te reduceren, zodat de depositie van stikstof op de Europees beschermde natuurgebieden daalt en de vooropgestelde natuurdoelstellingen gehaald kunnen worden. De regeling draagt ook bij tot de inspanningen om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken, en het stopzetten van varkensstallen zal ook een positieve invloed hebben op het klimaat, door de daling van de uitstoot van broeikasgassen.

 


Landinrichtingsplan 'Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het landinrichtingsplan ‘Kalvekant-Reepkens-Oostdonk-Maaibos' vast. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het landinrichtingsproject ‘Moervaartvallei’. Het richt zich op een aantal zones in de deelgebieden Kalvekant, Reepkens, Oostdonk en Maaibos van het GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’ langs de Moervaart en de Zuidlede, op het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke. De maatregelen van het landinrichtingsplan hebben drie doelstellingen: in uitvoering van de raamovereenkomst Moervaartvallei, herbevestigde en nieuwe natuurgebieden ontwikkelen; 22 ha nieuwe natuur realiseren in de Moervaartvallei als compensatie voor vegetatiewijzigingen in het Gentse Zeehavengebied; en recreatieve verbindingen realiseren in of in de omgeving van de projectgebieden, aansluitend op de recreatieve hoofdas van de Moervaart en in relatie tot het provinciaal domein Puyenbroeck.

 


Fluvius Limburg: subsidie antidroogtemaatregel natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 751.000 euro toe aan Fluvius, voor de realisatie van een extra antidroogtemaatregel in het kader van het vastgesteld projectrapport voor het natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit. De maatregel draagt bij aan de doelstellingen van de Blue Deal en zal worden gefinancierd met middelen bestemd voor uitvoering van het Vlaams Klimaatadaptatieplan.

 


Samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 Vlaams EnergieBedrijf (VEB)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 goed tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf. De Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, zal de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. De nieuwe overeenkomst legt de afspraken vast tussen de partijen over de strategische doelstellingen, de informatie- en rapportageplicht rond de taken en de financiële situatie van het Vlaams EnergieBedrijf. Tijdens het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst zal het VEB naast energielevering, energie-efficiëntie en productie van hernieuwbare energie, ook de klemtoon leggen op brede klantgerichte innovatie en inzetten op flexibiliteit in het kader van de energietransitie.

 


Stichting Kempens Landschap: subsidie afwerking paviljoen De Notelaer in Bornem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Stichting Kempens Landschap realiseert in Bornem op de site van De Notelaer een excellente erfgoed- en streekbeleving. Toerisme Vlaanderen kende in 2022 al een subsidie toe voor de realisatie van het onthaalpaviljoen, en Stichting Kempens Landschap ontvangt ook een erfgoedpremie vanuit Onroerend Erfgoed. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 70.250 euro aan de Stichting Kempens Landschap voor de afwerking van De Notelaer. De waarnemend administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen zal de subsidieovereenkomst afsluiten en zorgen voor de verdere uitvoering ervan.

 


Stad Lommel: subsidie project ‘Toegangspoort Bosland: House of Nature’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Stad Lommel realiseert een onthaalpoort voor de Lommelse Sahara en Bosland. Deze onthaalpoort zal een totaalervaring voorzien, door een combinatie van functionele infrastructuur en verschillende kunstelementen. De Vlaamse Regering kent een subsidie van 800.000 euro toe aan stad Lommel, voor de financiering van het project ‘Toegangspoort Bosland: House of Nature’. Het majestueuze kunstwerk ‘House of Nature’ zal centraal staan in dit project. Daarnaast wordt het entreeplein en plein Soeverein aangelegd en komt er een groene parking voor auto’s en paardentrailers. De waarnemend administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen zal de subsidieovereenkomst met stad Lommel afsluiten en zorgen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

 


Samenwerkingsovereenkomst CAT-site west in Vilvoorde en Machelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De CAT-site in Vilvoorde is een voormalige parking van Renault Industrie Belgique nv. Voor deze site is een Brownfieldconvenant gesloten. In het kader van dit Brownfieldconvenant verbond OVAM er zich toe om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren rond de bodemverontreiniging. Het terreindeel CAT-West is gesitueerd juist ten oosten van het spoorwegstation Vilvoorde. Voor deze CAT-site, westelijk deel, wordt een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaars/ontwikkelaars aangegaan. Voor een doelgerichte ontwikkeling nemen de eigenaars hun verantwoordelijkheid en zullen zij instaan voor de afstemming van de herontwikkeling van hun terrein en de sanering van de stortberg. De Vlaamse overheid investeert 6,3 miljoen euro in de sanering van de stortberg. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal namens OVAM de samenwerkingsovereenkomst voor de sanering van de voormalige CAT-site in Vilvoorde ondertekenen.

 


vzw Tersana: subsidiëringsprogramma 2024-2028

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Bodemdecreet voorziet de mogelijkheid om bodemsaneringsorganisaties op te richten. Op 21 december 2018 erkende de Vlaamse Regering Tersana vzw als bodemsaneringsorganisatie voor de activiteit 'garage- en carrosseriewerkplaatsen'. Ze keurt nu het subsidiëringsprogramma van de vzw Tersana goed voor de periode 2024-2028, voor een totaal bedrag van 5,44 miljoen euro over vijf jaar, op voorwaarde dat voor de jaarlijkse subsidie een gedetailleerde verantwoording wordt voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor de maatregel ‘Stikstofsanering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering reserveert 20 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de uitvoering van herstelmaatregelen en voor grondverwerving die noodzakelijk is ter uitvoering van natuurherstel in kader van stikstofsanering.

 


Herverdeling PAS-provisie voor financieren stikstofsaneringsmaatregelen beleidsdomeinen Omgeving en Landbouw en Visserij

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van in totaal 573.000 euro vastleggingskrediet en 56.000 euro vereffeningskrediet uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-provisie naar entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving voor vastlegging en vereffening in 2023, onder andere voor de uitvoering van de stikstofsanering, de dossierbehandeling van de oproepen in het kader van de vrijwillige stopzettingsregeling voor de varkenshouderijen en voor opdrachten van het Departement Omgeving (juridisch expertenpanel stikstofdecreet).

 


Aanpassing boscompensatiemechanisme

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Vlaanderen is ambitieus als het gaat over meer bos voor Vlaanderen. Het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse Regering wordt sinds mei 2020 op het terrein uitgevoerd door de Bosalliantie. 4.000 ha extra bos tegen eind 2024 blijft de doelstelling. Tegelijk is het belangrijk om de bescherming van bestaande bossen niet uit het oog te verliezen. Het bosareaal in Vlaanderen ging er de laatste decennia op achteruit. Nochtans is het Bosdecreet van 13 juni 1990 duidelijk: 'Ontbossing is verboden'. De Vlaamse Regering wil deze legislatuur geen verdere achterstand opbouwen qua compensaties door elk te compenseren bos effectief te compenseren. Naar aanleiding van de wijziging van het Bosdecreet wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel haar boscompensatiebesluit. Zo wordt onder meer de manier van compenseren niet langer bepaald door de grootte van ontbossing, maar door het type bos (privé/openbaar); krijgt de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid om, indien ze hiervoor kiest, zelf in te staan voor het innen en besteden van de financiële compensatie, en dus het realiseren van corresponderende aanleg van nieuw bos; en geldt er een termijn van drie jaar om de corresponderende bebossing effectief te realiseren. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Minaraad en daarna aan de Raad van State. Het wordt ook geagendeerd op de Interministeriële Conferentie Leefmilieu.

 


Verzamelbesluit met wijzigingen Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Vlaams reglement voor de bodemsanering en de -bescherming (VLAREBO-besluit) van 14 december 2014. De wijzigingen omvatten de kwalificatie van de uitvoering van brandblusoefeningen waarbij PFAS-houdend blusschuim gebruikt wordt of werd als risico-inrichting; de aanpassing van de definitie van kadastrale werkzone in de grondverzetregeling; en de aanpassing van de verdeelsleutel van de inkomsten uit de retributies voor het bodemattest.

 


Principiële definitieve vaststelling GRUP Nelissen Steenfabrieken nv

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen Steenfabrieken nv’ op het grondgebied van Lanaken. Het moet een bedrijfsuitbreiding mogelijk maken, gericht op de verbreding van het bestaande assortiment, de verhoging van de productiecapaciteit en de opbouw van de stock. Er wordt een waterbuffersysteem gerealiseerd en een groenbuffer rondom de volledige uitbreidingszone aangelegd. Daarnaast zal op een milieuvriendelijke manier energie opgewekt worden voor het productieproces om in de toekomst klimaatneutraal te kunnen produceren. Naast de bedrijfsuitbreiding wordt eveneens een bestemmingswijziging doorgevoerd van een woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied. Het gebied is in landbouwgebruik zodat hierdoor de impact van het GRUP op de landbouw wordt beperkt. Over dit GRUP wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Gemeente De Haan: subsidie project 'Uitkijkpunt watertoren Wenduine'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent 594.000 euro subsidie toe aan de gemeente De Haan voor de realisatie van het project 'Uitkijkpunt watertoren Wenduine'. Het project beoogt een kwaliteitsvolle bezoekersbeleving die de connectie met natuur en landschap bevordert en op die manier bijdraagt aan de internationale reputatie van Vlaanderen als natuur- en landschapsbestemming. Door een opwaardering van het bouwwerk, zal de watertoren in de toekomst dienst doen als een uniek uitkijkpunt voor de vele bezoekers aan de Kust.

 


Modernisering milieueffectrapportage (MER): voorontwerp van wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De milieueffectrapportage (MER) is een belangrijk instrument voor de bescherming van onze leefomgeving en helpt ons bij de onderbouwing van duurzame beslissingen. Na adviezen van de SARO, de SERV, de Minaraad, de VVSG en de VVP wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en diverse andere decreten. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet is een belangrijke stap in de modernisering van de milieueffectrapportage zoals vooropgesteld in het Vlaams regeerakkoord. De regelgeving voor milieueffectrapportage wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Tegelijk garandeert het wijzigingsdecreet de kwaliteit van milieueffectrapportage en zet het resoluut in op gedeeld eigenaarschap. De kennis en ervaring in Vlaanderen wordt versterkt vanuit een Vlaams expertisecentrum voor milieueffectrapportage. Het expertisecentrum staat in voor adviesverlening, informatieverstrekking, praktijkgerichte kennis en (digitale) dienstverlening voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder ook voor MER-coördinatoren/-deskundigen en lokale overheden. Daarnaast wordt de digitale dienstverlening maximaal doorgevoerd. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest: uitvoeringsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan het decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. Zo worden de aanwijzingsvoorwaarden en de -procedures voor beheerders van lokale clusters en het vervoersnetwerk uitgewerkt, evenals de procedure voor het indienen van een ontwikkelingsplan. Daarnaast wordt het Europese Emissiehandelssysteem (Emissions Trading System, EU ETS)-regime voor de vervoersinstallaties verder uitgewerkt. Over dit uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VREG, de SERV en de Minaraad.

 


Actieplan asbestafbouw 2023

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Materialen met asbest komen nog steeds veel voor in onze gebouwen. Daarom keurt de Vlaamse Regering principieel het Actieplan Asbestafbouw 2023 goed. Het tekent het pad uit naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Asbestveilig en niet asbestvrij: in een asbestveilig gebouw kan nog asbest aanwezig zijn maar lopen gebouwgebruikers geen risico op het inademen van asbestvezels. Tegen 2032 beschikt elke gebouweigenaar over een asbestattest dat beschrijft waar asbestmaterialen in zijn gebouw aanwezig zijn, welke risico’s ze inhouden en hoe hij een asbestveilig gebouw kan realiseren. Met dit Actieplan Asbestafbouw 2023 versterkt en actualiseert de Vlaamse Regering het bestaande asbestafbouwbeleid door het asbestattest centraal te positioneren, een verhoogde focus op de realisatie van asbestveilige gebouwen te leggen en dit met een vergrote aandacht voor jeugd. Het actieplan 2023 is geen nieuw actieplan, maar plaatst het plan uit 2018 in een actuele context en dit zonder te raken aan de decretale mijlpalen. De Vlaamse Regering keurt ook principieel het principe goed om op basis van tussentijdse opvolgingsnota’s nieuwe maatregelen te nemen indien de voortgang van het versnelde asbestafbouwbeleid naar de respectievelijke doelstellingen 2034 en 2040 ontoereikend blijkt. Over dit Actieplan wordt nu het advies ingewonnen van de Minaraad en de SERV.

 


GRUP GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207) te Linkebeek en Sint-Genesius-Rode

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)' in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en van de bijbehorende bijlagen. Het geïntegreerde planningsproces wil het GEN-netwerk optimaliseren door de uitbreiding van spoorlijn L124 van 2 naar 4 sporen en de fietssnelweg optimaliseren door deze te bundelen met de geplande spooruitbreiding. Daarbij krijgt de uitbreiding van het spoor de nodige ruimte, worden de bestaande haltes geoptimaliseerd, het openbaar domein verbeterd en wordt ingezet op landschappelijke inpassing en buffering van de spoorweg en de fietssnelweg.

 


Subsidies Oproep projecten innovatieve saneringstechnieken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het saneringsverbond regio Zwijndrecht werd er specifiek afgesproken dat Vlaanderen koploper wil zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht waarbij er een snelle implementatie en opschaling van de opgedane kennis bij het bedrijfsleven moet plaatsvinden. Er werd een kenniscentrum innovatieve saneringstechnieken opgericht met volgende doelstellingen: enerzijds het op gang brengen en samenbrengen van innovatie en kennis rond sanerings- en zuiveringstechnieken voor chemische verontreiniging van water, lucht en bodem; anderzijds het testen, demonstreren en opschalen van (innovatieve) technologie waarbij het cruciaal is dat bedrijven kunnen samenwerken. Nu keurt de Vlaamse Regering een oproep goed die een eerste maal een stimuleringsprogramma (via subsidies) voorziet om innovatieve saneringstechnieken ter bestrijding van zeer zorgwekkende stoffen, in concreto PFAS, in Vlaanderen te ontwikkelen en toe te passen. Voor deze oproep wordt een totaalbudget van maximaal 2,62 miljoen euro voorzien. Consortia van onderzoeksinstellingen, ondernemingen, lokale besturen en organisaties kunnen maximaal een subsidie ontvangen van 75% van hun subsidiabel projectvoorstel met een maximumbedrag van 200.000 euro per projectpartner en 450.000 euro per project.

 


Inplanting windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in buffergebieden: voorontwerp van wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Windenergie is een van de noodzakelijke opties om de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. De beschikbare ruimte in Vlaanderen voor de inplanting van windturbines op nieuwe locaties is beperkt. Er zijn wel nog geschikte locaties in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) en in buffergebieden, zodat de vergunningsmogelijkheden voor windturbines in deze gebieden moeten worden uitgebreid. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet over de organisatie van de bestuursrechtscolleges, en het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt. Het wijzigingsdecreet zorgt voor een uitbreiding van de vergunningsmogelijkheden voor windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in buffergebieden. Het esthetisch criterium binnen LWAG wordt onder bepaalde voorwaarden uitgeschakeld voor de oprichting van windturbines. Een ander knelpunt bij de versnelde oprichting van windturbines is de doorlooptijd van de jurisdictionele beroepsprocedures. Er wordt daarom decretaal bepaald dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de geschillen rond grootschalige windturbines bij voorrang en binnen een ordetermijn van negen maanden behandelt. Een ander knelpunt dat wordt aangepakt is de discussie omtrent de noodzaak van een beslissing van de gemeenteraad voor de tijdelijke verbreding of aanpassing van een gemeenteweg. Er wordt verduidelijkt dat voor dergelijke werfwegen géén beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Invoeren modulaire omgevingsvergunningsprocedure en omgevingsbesluit: wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na een evaluatie van het decreet over de omgevingsvergunning, beslist de Vlaamse Regering om de vergunningsprocedure modulair te maken, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de nodige modules kunnen ingezet worden. Dit moet toelaten om na het indienen van een vergunningsaanvraag oplossingsgericht te werken en onnodige weigeringen te vermijden. Daarnaast lanceert de Vlaamse Regering ook hetomgevingsbesluit’ als instrument om ruimtelijke impulsprojecten, werken van algemeen belang en werken rond bedrijvigheid versneld te realiseren. Een omgevingsbesluit is daarbij een beslissing over een omgevingsvergunning in combinatie met een ruimtelijk uitvoeringsplan die voorziet in de wijziging van een vigerend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het projectgebied naar de geëigende bestemming. Ze keurt hiervoor, na adviezen van de SARO, de Minaraad, de VTC, de GBA, de VVSG en de VVP, en na een hoorzitting in het Vlaams Parlement, opnieuw principieel het voorontwerp van wijzigingsdecreet goed. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Omzetting Europese Richtlijn vermindering effecten bepaalde kunststofproducten op het milieu: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de GBA en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) en andere milieubesluiten om de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels om te zetten in Vlaamse regelgeving. Enkele van de krachtlijnen zijn: een diftarisering van bedrijfsafvalstoffen; een kader voor selectieve inzameling op de werf en nasortering van verschillende fracties bouw- en sloopafval; wijzigingen bij grondstofverklaringen voor producten die ingezet worden als nieuwe gerecycleerde grondstof of als bijproduct; een aangepast normenkader voor bouwstof; gebruik van houtsnippers als bodembedekker, en als meststof en bodemverbeterend middel; einde-afvalcriteria voor de inzet van opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten als blendcomponent voor de productie van scheepsbrandstof; voorwaarden inzameling en recyclage van gebruikte wegwerpluiers; verbod zorgvuldig geselecteerde kunststoftoepassingen als ze geen recyclaat bevatten; verplichten herbruikbare bekers en cateringmateriaal bij eet- en drinkgelegenheden; en digitalisering van afvaltransportdocumenten.

 


Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) vzw: subsidie project Masterplan Energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 3,21 miljoen euro aan vzw Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) ter ondersteuning van het project Masterplan Energie. Het project omvat restwarmterecuperatie, grootschalige warmtepompen voor de opwaardering van restwarmte en de aanleg van een energie-efficiënte stadsverwarming in Leuven. Het project bevat een lage-temperatuur warmtenet, een restwarmtenet voor de centralisatie van de warmteafvoer van koelprocessen en drie water-waterwarmtepompen met elk een vermogen van 1,3 MWth.

 


Versterking kwaliteit energieprestatiecertificaat (EPC): wijziging Energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit van 19 november 2010, om het centraal examen voor energiedeskundigen type A opnieuw in te voeren, zodat er meer controle is over de kwaliteit van het examen en bijgevolg ook over de kwaliteit van de nieuw afgestudeerde energiedeskundigen en van de nieuw opgemaakte energieprestatiecertificaten. Daarnaast wordt de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D versterkt door het opleggen van een aantal verplichtingen.

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) ter ondersteuning van energiebesparende werken en aankopen in toeristische logies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Toerisme Vlaanderen geeft jaarlijks subsidies aan toeristische logies voor infrastructuurprojecten. Met de logiessubsidieoproep 2024 wil de Vlaamse Regering verder inzetten op het energiezuiniger maken van toeristische logiesuitbatingen. Ze neemt nu kennis van en gaat akkoord met de manier waarop middelen van het Vlaams Klimaatfonds via de oproep 2024 worden besteed voor energiebesparingswerken in toeristische logies, en wijst hiervoor 1 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds toe aan Toerisme Vlaanderen.

 


Economische Groep Fluvius FV: subsidie project Warmtenet Menen fase 1

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 3,24 miljoen euro toe aan Fluvius, ter ondersteuning van het project Warmtenet Menen Fase 1. Fluvius legt een nieuw warmtenet aan in Menen, met een water/water-warmtepomp als bron. In 2027 wordt een warmtepomp met een vermogen van 4 MW gerealiseerd bij RWZI Menen. Het effluent van de waterzuivering dient als zeer-lage-temperatuur-warmtebron (15°C) voor een grootschalige water-water-warmtepomp (riothermie).

 


Visienota 'Expertisecentrum Milieueffectrapportage (MER)'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de visienota goed over het Expertisecentrum MER (milieueffectrapportage), zonder daar budgettaire of financiële engagementen bij te nemen. De milieueffectrapportage is een belangrijk instrument voor de bescherming van onze leefomgeving, en helpt bij het onderbouwen van duurzame beslissingen. Naast noodzakelijke aanpassingen en vereenvoudigingen aan de regelgeving, blijft Vlaanderen de kwaliteit van de milieueffectrapportage garanderen, terwijl het daarbij resoluut inzet op gedeeld eigenaarschap. Het Vlaamse Expertisecentrum voor milieueffectrapportage moet de kennis en ervaring in Vlaanderen versterken en staat in voor ondersteuning, praktijkgerichte kenniscreatie en adviesverlening, met een maximale digitale dienstverlening aan verschillende doelgroepen, in het bijzonder aan MER-coördinatoren/-deskundigen en lokale overheden.

 


Continuering groenjobs: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit van 28 maart 2014 over het toekennen van compensatie aan actoren en gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers (de zogenaamde ‘groenjobs’) om de regeling te continueren na de voorziene einddatum van 31 december 2023. Het besluit moet wel aangepast worden aan de gewijzigde regelgeving van het decreet maatwerk bij individuele inschakeling (definitie 'doelgroepwerknemers' en subsidiebedrag per VTE). Er komen ook enkele verduidelijkingen rond de in aanmerking komende terreintypes en werkzaamheden. Verder zijn er een aantal administratieve vereenvoudigingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.

 


Combinaties Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): bijkomende combinaties van agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen en beheerovereenkomsten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Het nieuwe rechtskader voorziet de verplichting om ecoregelingen te voorzien binnen pijler I, en agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten binnen pijler II. Ook in het vorige GLB zijn agromilieu- en klimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten voorzien. De Vlaamse Regering legde op 12 mei 2023 bij besluit vast welke combinaties van deze maatregelen mogelijk zijn op een perceel. Ze wijzigt dit nu principieel, om vanaf 2024 een aantal bijkomende combinaties toe te laten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Selectie en realisatie project 'Gentspoort' als Vlaams PPS-project: opstart plaatsingsprocedure

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Het DBFM-project 'Gent-Dampoort-Vertramming Lijn 4 en 7' (DBFM-project Gentspoort) is een multimodaal mobiliteitsinfrastructuurproject met aspecten rond verkeersleefbaarheid en een kwalitatieve invulling van de publieke ruimte. Het project omvat twee delen: de heraanleg van de stationsomgeving rond Gent-Dampoort, met de aanleg van de tunnel voor de R40, en de aanleg van tramsporen in Gent voor de vertramming van buslijn 7 en verlenging van tramlijn 4. De Vlaamse Regering gaat nu akkoord met de selectie en realisatie van het project 'Gentspoort' als Vlaams PPS-project. Ze gaat ook principieel akkoord met de opname in de uitgavenbegroting van de decretale machtiging voor contractuele doorbetalingsverbintenissen vanwege het Vlaams Gewest. Ze keurt de opstart goed van de plaatsingsprocedure door een concurrentiegerichte dialoog voor de DBFM-opdracht (Design, Build, Finance and Maintain) 'Gentspoort', waarbij De Werkvennootschap nv zal zorgen voor het voeren van de plaatsingsprocedure. Ze keurt de voorgestelde selectieleidraad goed en stemt in met de geactualiseerde raming en beschikbaarheidsvergoedingen die opgevangen worden binnen het beleidsdomein MOW. Ze keurt ten slotte ook de uitbreidingsinvestering goed voor de aankoop van tramvoertuigen en de verhoging van de exploitatietoelage van De Lijn met de geraamde bedragen voor de operationele kosten.

 


Bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden bij het samenwerkingsakkoord over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt de bijkomende uitvoerende samenwerkingsakkoorden goed bij het samenwerkingsakkoord (SWA) tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren. Het gaat om de aanpassing van het uitvoerend SWA over de voltooiing van de GEN-werken, over de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest, en over de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Deze bijkomende uitvoerende SWA voorzien een aantal wijzigingen aan de in de bestaande uitvoerende samenwerkingsakkoorden omschreven spoorinfrastructuurprojecten.

 


Verlenging compensatieregeling impact stijgende energiekosten voor FTI, ILVO en ITG

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurde eind 2022 een besluit goed met een regeling voor Flanders Technology International vzw (FTI), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Instituut voor Tropisch Geneeskunde (ITG), door éénmalig 7 miljoen euro te voorzien als gedeeltelijke compensatie voor de stijgende energieprijzen in 2022 en 2023. Gezien echter in 2023 de energieprijzen niet meer zo hoog zijn als in 2022 en de instellingen intussen, zoals opgelegd in het subsidiebesluit van 2022, energieaudits hebben uitgevoerd, waaruit aanbevelingen volgden voor bijkomende energiebesparende investeringen, beslist de Vlaamse Regering nu om de aan FTI, ILVO en ITG uitgekeerde subsidie voor 2022 en 2023 ook aan te wenden voor gedeeltelijke compensatie voor bijkomende energiebesparende investeringen in 2024 en 2025. Het gaat dus om de verlenging van de subsidieperiode zonder bijkomende subsidie.

 


Goedkeuring Addendum 2 aan Brownfieldconvenant 83. Hamme-Tasibel

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen zijn mogelijk via een addendum aan het convenant, na ondertekening door alle betrokken partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 2 goed aan het Brownfieldconvenant 83. Hamme-Tasibel. De Thuisbouwer bv treedt in dit brownfieldconvenant op als rechtsopvolger van SHM De Zonnige Woonst. Astor vzw treedt uit het brownfieldconvenant en Igor Hamme bv treedt toe. Diverse factoren hebben geleid tot een vertraging in de vooropgestelde planning, waardoor de sloopwerken pas kunnen aanvatten in het voorjaar 2024. De realisatietermijn wordt bijgevolg verlengd met 3 jaar, tot 20 maart 2027.

 


1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Bolder Industries Belgium bv in Machelen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Bolder Industries Belgium bv in Machelen. Bolder Industries Belgium bv focust zich op circulaire oplossingen voor de verwerking van eindelevensduur auto- en vrachtwagenbanden. Deze banden worden vandaag voornamelijk gestort, opgeslagen, verbrand of laagwaardig gerecycleerd (zonder terugwinning van koolstof). Bolder Industries zal bijna 70 miljoen euro investeren voor het jaarlijks verwerken van 30.310 ton banden tot 10.000 ton carbon black, 9.000 ton pyrolyseolie, 303 ton staal, 4.516 ton syngas en 2.456 ton restproducten. Het gebruik van een innovatief thermisch recyclageproces op basis van pyrolyse zal resulteren in een CO2-emissiereductie van 97% en een reductie van het elektriciteitsverbruik van 61% ten opzichte van de traditionele productie van virgin carbon black. Het vermijden van het verbranden van eindelevensduur banden komt overeen met een CO2-emissiereductie van 68.804 ton/jaar.

 


Investeringsdossier Open Thor Living Lab: addendum 2 bij convenant Stichting EnergyVille 2022-2026

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering hechtte begin juli 2022 haar goedkeuring aan het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Stichting EnergyVille voor de periode 2022-2026. Stichting EnergyVille coördineert de onderzoekssamenwerking, in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen, tussen de onderzoeksinstellingen (de Stichters) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) en Universiteit Hasselt (UHasselt). De jaarlijkse subsidie bedraagt 3 miljoen euro. Nu keurt de Vlaamse Regering een tweede addendum bij dit convenant goed rond het Investeringsdossier Open Thor Living Lab, met als doel de ondersteuning van een state-of-the-art backbone infrastructuur op en rond de Thor site in Genk die als een unieke open testomgeving kan gebruikt worden voor innovaties voor de energietransitie. Hiervoor wordt een eenmalige subsidie van 6,5 miljoen euro toegekend.

 


4 miljoen euro steun aan het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) voor onafhankelijk fundamenteel onderzoek in klimaatverandering en energietransitie 2024-2025

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering beslist om 4 miljoen euro toe te kennen aan het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) in Sint-Genesius-Rode voor de financiering van onafhankelijk onderzoek in het domein ‘Klimaatverandering en Energietransitie’ in de periode 2024-2025. Hiermee wil VKI een portfolio van achtergrond intellectuele eigendom opbouwen rond de thema’s decarbonisatie van mobiliteit en zware industrie, van productie, opslag en distributie van groene waterstof en van offshore windenergie. Dit zal VKI toelaten om nieuwe samenwerkingsverbanden uit te bouwen met de Vlaamse industrie, en past ook in de toepassingsdomeinen van een nieuw VKI waterstoftestcentrum ‘VKHyLab’ dat in de tweede helft van 2026 in Antwerpen in gebruik zal worden genomen.

 


Convenant 2024-2028 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van technologie voor een leefbare omgeving en duurzame ontwikkeling. Het huidige convenant met VITO loopt af in december 2023. In het voorjaar van 2023 werd daarom een evaluatie uitgevoerd van de prestaties en geplande strategie van VITO als strategisch onderzoekscentrum. Na deze evaluatie keurt de Vlaamse Regering het nieuwe convenant 2024-2028 met VITO goed. Ten opzichte van de vorige periode wordt een opstap van 8 miljoen euro voorzien, waardoor de jaarlijkse toelage in het nieuw convenant 63 miljoen euro bedraagt. Daarnaast worden eenmalige investeringsmiddelen toegekend voor in totaal 16 miljoen euro, opgedeeld in 6 miljoen euro voor piloot- en andere innovatie-infrastructuren en 10 miljoen euro voor het nieuwe labogebouw VITO Earth. Het addendum dat het project Vlaanderen Waterproof met verlengde looptijd (zonder bijkomende middelen) regelt, wordt ook goedgekeurd.

 


Subsidie Moonshot Later Stage Innovation Projecten SUPREME en ELCO2SYN

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Moonshotprogramma wil tegen 2040 technologische industriële doorbraken realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. In juli 2023 werden drie Moonshot Later Stage Innovation (LSI) projecten ingediend. Deze projecten richten zich op de experimentele demonstratiefase om de toekomstige marktintroductie te versnellen van innovatieve producten, processen en diensten die op laboschaal werden ontwikkeld door Vlaamse onderzoeksorganisaties. De Vlaamse Regering beslist nu, na evaluatie, om 2 projecten te subsidiëren, namelijk SUPREME van de KULeuven (1,99 miljoen euro) en ELCO2SYN van VITO en imec (1,99 miljoen euro). Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal zorgen voor de verdere opvolging van deze steuntoekenning en de uitwerking van de subsidieovereenkomst.

 


Wijziging subsidiebesluiten aanplant en onderhoud boslandbouwsystemen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering wijzigt principieel twee besluiten rond de subsidie voor de aanplant voor en het onderhoud van boslandbouwsystemen. De wijziging voegt onder meer een artikel in rond de staatssteunregeling, aangezien uit gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat deze steun onder een ander artikel valt dan eerder voorzien. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor verderzetting onderbouwde aanpak energiebesparing gebouwenpark VDAB

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zet sterk in op het verhogen van de energie-efficiëntie van zijn gebouwen en het reduceren van de CO2-uitstoot van het volledige patrimonium. De VDAB heeft hierbij de visie om alle vestigingen future-proof te maken en tijdig te voldoen aan de objectieven die de Vlaamse Regering vooropstelt, nl. om uiterlijk tegen 2045 CO2-neutrale gebouwen en een klimaatneutraal patrimonium te behalen. Hierbij wordt ingezet op duurzaamheid, energieverbruik, circulariteit en klimaatneutraliteit. Om bovenstaande strategie verder uit te voeren, reserveert de Vlaamse Regering 7,65 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

 


Wijziging rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Het Europese rechtskader voorziet de toekenning van rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van dit gemeenschappelijke landbouwbeleid. De regels hierover legde de Vlaamse Regering vast in haar besluit van 21 april 2023. Ze brengt nu principieel enkele wijzigingen aan in dit besluit, die zich opdringen na afloop van het eerste jaar van het nieuwe GLB, en naar aanleiding van wijzigingen van het GLB-strategisch plan. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Bekrachtiging en afkondiging wijziging decreet over de omgevingsvergunning: invoeren overgangsmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de omgevingsvergunning wijzigt, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 20 december 2023 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Zevende en achtste tweejaarlijkse rapportering over de toepassing van Titel XV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals vereist middels artikel 15.11.1 van het decreet

mededeling aan de Vlaamse Regering

 


Energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie voor VER-bedrijven en niet VER-bedrijven: jaarverslag 2022

mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 22 december 2023