24/10/2022

Beslissingen Ministerraad van 21 oktober 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: Innovatieve Projecten Circulair Watergebruik

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de Blue Deal is in project 32, 'Innovatieve Projecten Circulair Watergebruik', uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, budget voorzien voor projectoproepen. Deze oproepen willen bedrijven ondersteunen die op een duurzame manier water hergebruiken en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen. Voor de specifieke oproep om het hergebruik van effluent van een openbare waterzuiveringsinstallatie te bevorderen, door dit op te zuiveren naar publiek drinkwater of proces- en koelwater voor de industrie, kent de Vlaamse Regering nu subsidies toe aan vijf projecten Aalst: Deeper Blue; Antwerps Havengebied: Waterkracht; Langemark-Poelkapelle: Milceaubelissimo; Sint-Truiden: Blue Future Limburg en Ieper en Harelbeke: Water voor morgen), voor een totaal bedrag van 11,29 miljoen euro.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie ArcelorMittal Belgium voor project 'Eerste Industriële Ontplooiing RecHycle'

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In het kader van het project 47, Waterstofonderzoek, uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, kent de Vlaamse Regering vanuit de Relanceprovisie een subsidie van 8,9 miljoen euro toe aan ArcelorMittal Belgium voor de ondersteuning van het project 'Eerste Industriële Ontplooiing RecHycle'. Het project moet de directe injectie van waterstofrijk cokesovengas (COG) en in latere instantie ook groene waterstof in de hoogoven mogelijk maken ter vervanging van fossiele brandstoffen. Het project kadert binnen een breder CO2-reductieprogramma van ArcelorMittal om koolstofneutraal te werken tegen 2050. ArcelorMittal investeert zelf 43 miljoen euro in aanpassingen aan de hoogoven, de warmwals en het gasleidingnetwerk.

 


Verzamelbesluit energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de VTC, van de VREG, van de SERV en van de Minaraad, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed met een aantal bepalingen rond energie. Het besluit voert onder andere een verplichting in voor grote elektriciteitsafnemers en gebouwen van publieke organisaties om op een minimaal deel van hun daken zonnepanelen te installeren; een meldingsplicht voor installateurs bij de eerste ingebruikname of het volledige onderhoud van een centraal stooktoestel; een aansluitingspremie vanaf 1 januari 2023 voor warmte-afnemersdie aansluiten op een warmtenet; specifieke voorwaarden voor de technische installaties voor nieuwbouw met aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2023; een verlenging van de sloop- en heropbouwpremie tot 31 december 2023; een verruiming van het aantal gevallen waarbij een EPC moet worden opgemaakt bij overdracht van een gebouw; een aantal wijzigingen rond de Mijn Verbouwpremie en andere REG-premies; een wijziging van de geldigheidsduur van het EPC bouw voor niet-residentiële eenheden; een bovengrens voor digitale gasmeters; legt vast welke gegevens in de nieuwe databank voor energiegebruik en energieproductie worden bijgehouden; wijzigt verschillende bepalingen aangaande de duurzaamheidscriteria waaraan moet voldaan worden om bij energetische toepassing van biomassa in aanmerking te komen voor aanvaardbare groenestroomcertificaten; en voorziet overgangsbepalingen over de noodkoop en het renteloos renovatiekrediet. Het ontwerpbesluit schaft ook de groenestroomcertificaten via een projectspecifieke bandingfactor bij zonne-energie af, maar neemt vanaf 1 januari 2023 alle PV-installaties, en dit ongeacht grootte, op in het callsysteem wind en zonne-energie. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage 1 
Bijlage 2 Bijlage 3 Advies VREG
Advies SERV Advies Minaraad Advieswetgeving VTC

 


Omgevingshandhavingsprogramma

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt principieel het omgevingshandhavingsprogramma vast. Het is de opvolger van het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening en het Milieuhandhavingsprogramma, en geeft richting aan het Vlaamse omgevingshandhavingsbeleid van de volgende jaren. Het bevat de strategische en operationele beleidsdoelstellingen en -prioriteiten voor een gewestelijk geïntegreerd en afgestemd omgevingshandhavingsbeleid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de SARO, de VVSG en Vlinter (Vereniging van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling).

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage 1 Bijlage 2

 


Lage-emissiezones (LEZ): wijzigingsbesluit oldtimers en sociale correcties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over lage-emissiezones (LEZ). De wijziging zorgt voor een aparte, uniforme regeling voor oldtimers en komt zo tegemoet aan een arrest van de Raad van State. Daarnaast zijn er een aantal technische en sociale correcties, waarbij de afwijkingsbepalingen op de toegangscriteria worden verruimd naar mantelzorgers voor mensen met een handicap en voor mensen met een handicap die daardoor een automatische schakeling moeten gebruiken. Het wordt ook mogelijk voor mensen die niet binnen de LEZ wonen om een sociaal tarief toe te passen. Tenslotte zijn ook nieuwe stappen opgenomen rond de toegangsbeperkingen voor voertuigen op fossiele brandstoffen. Het doel is om tegen 2035 voor de voertuigen waarvoor het op dit moment mogelijk wordt geacht enkel nog zero-emissievoertuigen toegang te verlenen tot de LEZ. De volgende fase zal ingaan op 1 januari 2026. Er komt ook een kalender voor de toegangscriteria tot de LEZ voor de periode na 2028. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MORA, de SAR WVG, de SERV en de Minaraad.

 


Vlaamse Parken en algemene landschapszorg: voorontwerp decreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over algemene landschapszorg en Vlaamse Parken. Het is opgevat als een kaderdecreet en creëert de basis voor een transversaal landschapsbeleid. Als herkenbare exponenten van een meer geïntegreerd landschapsbeleid wordt voor de Vlaamse Parken (de Nationale Parken Vlaanderen en de Landschapsparken) een decretale basis voorzien. Er wordt voor deze structuren een beheersstructuur, erkenningsvoorwaarden en subsidiemogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast worden de regionale landschappen uit het decreet van 21 oktober 1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gehaald en ondergebracht in dit decretaal kader. Bovendien wordt de basis gelegd voor de toekomstige uitbreiding van het instrumentarium voor algemene landschapszorg. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Minaraad, de SARO, de VVSG en de VVP.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


1 miljoen strategische ecologiesteun aan Aurubis Olen nv in Olen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Aurubis Olen nv in Olen. Aurubis recycleert in Olen secundaire grondstoffen (metaalschroot) voor de productie van zuivere metalen, vooral koper. Daarnaast probeert Aurubis ook de andere aanwezige metalen zoveel mogelijk te recupereren. De ecologiesteun is bedoeld voor een project om nikkel ter plaatse in Olen te herwinnen, in plaats van in Duitsland. Dit zorgt voor een sterke reductie van het zwaar transportverkeer, een zero waste strategie met nadruk op het hergebruik van alle waterstromen en van de gebruikte proceszuren, een hergebruik van energetische stromen en de valorisatie van nikkel uit het koperschroot.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 103. Balen - Zinkstraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars ertoe aanzetten braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, te herontwikkelen. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van brownfieldconvenant 103. Balen - Zinkstraat goed. Bedoeling is het bedrijventerrein Balen-Zinkstraat economisch te intensifiëren, te verduurzamen en het bestaande vervoersnetwerk te verbeteren. Er is ook al bodemsanering lopende voor verontreiniging in het projectgebied. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Taken van algemeen belang van Aquafin: bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de taken van Aquafin actualiseert, een aantal nieuwe taken toekent en de Vlaamse Regering machtigt om bijkomende opdrachten toe te kennen aan Aquafin. Het decreet biedt een decretaal kader voor de overeenkomst die het Vlaamse Gewest en Aquafin met elkaar sluiten en het verduidelijkt de rol van de Vlaamse Milieumaatschappij voor wat betreft het toezicht op de uitvoering van de taken van algemeen belang en de efficiënte inzet van maatschappelijke middelen door de nv Aquafin. Het decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 19 oktober 2022.

Decreet

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 21 oktober 2022