25/02/2020

Beslissingen Ministerraad van 21 februari 2020

Terug naar artikeloverzicht

Visienota: “De Europese Green Deal”

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering keurt de inhoud van de visienota 'De Europese Green Deal' goed. De Green Deal is een roadmap van alle Europese initiatieven voor de komende maanden en jaren om tegemoet te komen aan de ambitieuze klimaat- en milieu-uitdagingen die Europa vooropstelt. Met deze visienota neemt ze een een algemeen standpunt in over de Green Deal en legt ze de krachtlijnen vast voor de verdere standpuntbepaling over de verschillende deelonderwerpen van de Green Deal. De minister-president van de Vlaamse Regering zal zorgen voor de verdere coördinatie van het Green Deal-dossier in nauw overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke ministers. 

Visienota aan de Vlaamse Regering

 


Uitvoeringsplan kunststoffen 2020-2025 OVAM

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) heeft een uitvoeringsplan voor kunststoffen 2020-2025 voorbereid. Het actieprogramma bevat acties die het sluiten van de technische kunststofkringloop als doel hebben. De kern van het actieplan is gebouwd op de algemene principes voor een circulaire kunststofketen: minder en efficiënt gebruik van kunststoffen; een duurzame recyclagemarkt creëren voor kunststoffen; kunststofrecyclaat als volwaardige grondstof; inzetten op kennis- en datavergaring; en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid. De Vlaamse Regering keurt dat uitvoeringsplan voor kunststoffen 2020-2025 goed.         

Nota aan de Vlaamse Regering                 Bijlage Uitvoeringsplan kunststoffen         Bijlage Verslag evaluatie openbaar onderzoek Ovam
Bijlage 1 Bijlage Evaluation EC  

 


Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het Mestdecreet voorziet dat landbouwers voor een aantal standaardmaatregelen die ze in de gebiedstypes 2 en 3 dienen na te leven, er equivalente maatregelen kunnen vastgelegd worden die landbouwers als alternatief kunnen uitvoeren. In dit kader legt de Vlaamse Regering nu de lijst met equivalente maatregelen voor het jaar 2020 vast. Aangezien het systeem van equivalente maatregelen nog verder wordt uitgewerkt, gaat het voorlopig om één maatregel die landbouwers al in 2020 kunnen toepassen. Het gaat daarbij om het inzaaien van wintergranen na nitraatgevoelige teelten, als alternatief voor de standaardmaatregel rond het inzaaien van vanggewassen in de gebiedstypes 2 en 3.       

BVR                                                               Nota aan de Vlaamse Regering

 


Vlaamse Landmaatschappij (VLM): benoeming bestuurders en regeringscommissarissen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering hernieuwt de benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij en stelt de regeringscommissarissen aan bij het agentschap. Aan de zittende leden van de raad van bestuur en een regeringscommissaris wordt ontslag verleend uit hun mandaat. 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 21 februari 2020