24/04/2023

Beslissingen Ministerraad van 21 april 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Wijzigingsdecreet Integraal handelsvestigingsbeleid 

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid. De aanpassing van het decreet kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om het beleid gericht op bedrijvige kernen te stimuleren, en wil ook een aantal definities scherp stellen. Het decreet wordt zo aangepast op verschillende punten, met name: definities, opsplitsing van de categorieën van kleinhandel, toepassingsgebied van de vergunningsplicht en het verleggen van de handhavingsbevoegdheid naar de lokale besturen. Omdat de vergunningsprocedure voor kleinhandelsactiviteiten is ingebed in het decreet Omgevingsvergunningen, wordt ook daaraan een kleine wijziging opgenomen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Memorie van Toelichting
Advies RvS Bijlage  

 


Voorontwerp van programmadecreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van programmadecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023. Over dit voorontwerp van programmadecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij, de Mobiliteitsraad, de Milieu- en Natuurraad, de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en daarna de Raad van State. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen in de betrokken Overlegcomités.

Nota aan de Vlaamse Regering Voorontwerp decreet Memorie van Toelichting

 


Startbeslissing voor de opmaak van een strategisch plan in het kader van bescherming tegen overstromingen uit zee (Kustvisie)

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De voorbije jaren is onderzoek verricht om onze kust bij een verder stijgende zeespiegel te kunnen blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. Van 2018 tot midden 2021 verliep dit via het complex project Kustvisie, vanaf eind 2021 via het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie. De Vlaamse Regering wil de resultaten hiervan nu gebruiken als vertrekbasis voor een strategisch beleidsplan om te zorgen voor een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek op een haalbare manier. Zo evolueert dit plan van enkel kustbescherming naar een kansrijke, overkoepelende strategie voor de kuststreek. Een eerste stap is om de redelijke alternatieven voor kustbescherming die overblijven na alle studies in de periode 2 mei - 2 juli 2023 ter inzage te leggen van het brede publiek via een onderzoeksnota, samen met een kennisgevingsnota die beschrijft hoe deze alternatieven zullen onderzocht en beoordeeld worden. Op basis van dit onderzoek kan tegen eind 2023 een voorontwerp van strategisch plan worden opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt nu de onderzoeksnota goed en legt deze ter inzage tussen 2 mei en 2 juli, en keurt de voorgestelde werkwijze voor de opmaak van het strategisch beleidsplan goed. Ze keurt ook de voorgestelde ruimtevraag goed voor het kustbeschermingslint in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan 2026-2033.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage-bis Bijlage-Ter
Bijlage-Ter Bijlage-Ter  

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 214. Hooglede - Diksmuidesteenweg-Ieperstraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 214. Hooglede - Diksmuidesteenweg-Ieperstraat goed. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling tot een toekomstgericht bedrijventerrein in functie van de verdere groei, reorganisatie en optimalisering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep Crown Enterprises (binnen de TTC-Group (The Truck Company)). Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 242. Gent – Rodenhuize-Noord

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 242. Gent – Rodenhuize-Noord goed. Doel van het brownfieldconvenant is om onder het project North-C Circular op de locatie Rodenhuize-Noord een aaneensluitend industriegebied bouwrijp te maken om de klimaatambities van ArcelorMittal Belgium en North Sea Port te helpen realiseren. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.

 


BioForum vzw: subsidie werkjaar 2023

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Voor de uitvoering van het strategisch plan 'biologische landbouw' is het voor de overheid van fundamenteel belang om te kunnen samenwerken met en een klankbord te vinden bij organisaties die ditzelfde doel voor ogen hebben. BioForum Vlaanderen, die de koepel van de biologische landbouw en voedingssector is, krijgt hiervoor jaarlijks een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. BioForum streeft naar een goede samenwerking binnen de sector, de keten, de overheid en andere belangrijke stakeholders. Voor het uitvoeren van zijn kerntaken kent de Vlaamse Regering dit jaar aan BioForum vzw een werkingssubsidie toe van 413.000 euro.

 


Voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Commissie van toepassing. In dit kader, en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers. Het besluit legt de regels vast waaraan de landbouwers moeten voldoen om rechtstreekse betalingen te verkrijgen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR-Bis Adviezen

 


Voorschriften landbouwsubsidies voor uitvoering maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de voorschriften vaststelt voor landbouwsubsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit. Het besluit kadert in het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Commissie, dat sinds 1 januari 2023 van toepassing is, en de verplichting bevat om ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen te voorzien. De ecoregelingen worden gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds. De agromilieumaatregelen worden deels gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en deels met Vlaamse middelen. In het besluit zijn 12 ecoregelingen en 6 agromilieuklimaatmaatregelen voorzien, waarvoor de landbouwer een verbintenis kan afsluiten.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Voorschriften subsidies voor aanplanten en onderhoud van boslandbouwsystemen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de voorschriften vaststelt voor subsidies voor het aanplanten en het onderhoud van boslandbouwsystemen. De subsidie kadert in het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Commissie, dat sinds 1 januari 2023 van toepassing is. Het gaat om een subsidie voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, dat steun is voor een niet-productieve investering, en subsidie voor het onderhoud van een boslandbouwsysteem, dat een agromilieuklimaatmaatregel is. De maatregelen worden deels gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en deels met Vlaamse middelen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Steun innovatieve investeringen landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor investeringen. In dit verband, en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed dat steun voorziet voor innovatieve investeringen in de landbouw. De steunmaatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het landbouwbedrijf en vormt een aanvulling op de reguliere investeringssteun op landbouwbedrijven. De steun stimuleert de implementatie van nieuwe of significant verbeterde producten, diensten, processen, technieken, wijzen van vermarkten of organisatiestructuren die het potentieel hebben de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Steun projecten in het kader van Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor samenwerking. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, nu definitief het besluit goed dat het rechtskader voorziet voor het toekennen van steun voor de voorbereiding en uitvoering van projecten in het kader van het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP). De EIP-steunmaatregel staat garant voor een multidisciplinaire aanpak waarbij innovatie gestimuleerd wordt door samenwerking tussen onderzoek en praktijk.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Steun voor sensibiliseringsacties duurzame landbouw

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor de uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie om bij te dragen tot één of meer van de specifieke GLB-doelstellingen. In dit verband, en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed dat steun voorziet voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen (demonstratieprojecten). Demonstratieprojecten moeten enerzijds landbouwers bewust maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken, en anderzijds deze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden in de Vlaamse landbouw.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Sinds 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Commissie van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat lidstaten steun kunnen verstrekken voor investeringen. De Vlaamse Regering keurt in dit kader, en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Raad van State, definitief het besluit goed over steun voor productieve investeringen (voor verdere verduurzaming, voor groene investeringen, en voor dierenwelzijn) en opstartverrichtingen in de landbouw.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Steun voor niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen in de landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

s 1 januari 2023 is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Commissie van toepassing. Dat bepaalt onder andere dat Europese lidstaten steun kunnen verstrekken voor investeringen. De Vlaamse Regering keurt in dit kader, en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en daarna van de Raad van State, definitief het besluit goed over steun voor niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen. De steun heeft tot doel om de ecologische, landschappelijke, milieukundige en cultuurhistorische waarde van het landbouwgebied en de weerbaarheid van de landbouwproductie tegen klimatologische extremen te verhogen.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviezen

 


Vlaams standpunt Natuurherstelwet

Mededeling aan de Vlaamse Regering Bijlage Bijlage   

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 21 april 2023