23/11/2020

Beslissingen Ministerraad van 20 november 2020 

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Herverdeling provisioneel krediet: zero emissie-voertuigen

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 voor een bedrag van 275.000 euro. Het bedrag is bedoeld om de entiteiten van de Vlaamse overheid te ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen, door die entiteiten die een zero emissie-voertuig hebben verworven in 2017, 2018 of 2019, een premie te geven van 5.000 euro per voertuig.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage: Evaluatie

 


Declassering onbevaarbare waterloop in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot declassering van de persleiding Schijn onder de havendokken van het pompgemaal Rode Weel tot aan de uitmonding in de Zeeschelde, en dit voor wat betreft het deel van het kanaal tot aan de Zeeschelde. Deze leiding wordt niet langer benut. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het onder meer vanuit energetisch oogpunt voordeliger is om te lozen in het kanaaldok. De rangschikking als waterloop eerste categorie moet ontnomen worden omdat deze niet langer benut wordt en hiermee haar algemeen nut verliest.

 


Herneming GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming – deelplan Blankenbergse Steenweg'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve goedkeuring van het GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming  – deelplan Blankenbergse Steenweg’. Het GRUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - herneming’ werd door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 27 oktober 2017. In dit gewestelijk RUP was een deelplan ‘Sint-Pietersplas-Blankenbergsesteenweg’ opgenomen waarin naast een zone voor recreatie eveneens een bedrijventerrein werd aangeduid en een zone voor stedelijke activiteiten werd bestemd. Deze zone voor stedelijke activiteiten bevatte mogelijkheden voor de bouw van een voetbalstadion voor maximaal 40.000 toeschouwers en een parking van maximaal 7.200 parkeerplaatsen. De Raad van State heeft echter op 6 oktober 2020 volgende onderdelen van het deelplan 'Sint- ̈Pietersplas – Blankenbergse Steenweg' vernietigd: de zone 'gebied voor weginfrastructuur', de zone ‘gebied voor stedelijke activiteiten Blankenbergse Steenweg', de zone 'gemengd bedrijventerrein Blankenbergse Steenweg', de percelen met kadastrale nummers K1/a, K1e en K126 van de zone 'park' en het onteigeningsplan 'deelgebied 7 Sint-Pietersplas – Blankenbergse Steenweg'. Omwille van de nog steeds actuele maatschappelijke vraag naar een rechtszekere oplossing van het Brugse voetbal en het tekort aan bedrijventerreinen biedt het GRUP een oplossing en rechtsherstel waarbij het plan bijkomend wordt aangevuld met bepalingen en garanties voor onder meer zuinig en kwalitatief ruimtegebruik, rekening houdend met de elementen van het openbaar onderzoek en het arrest van 6 oktober 2020. Over dit GRUP wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Agentschap Natuur en Bos
Niet-technische samenvatting Actualisatie Ruimtelijk Veiligheidsrapport RVR-verslag
Goedkeuring milieueffectrapport Inrichtingsnota Definitief MER
Definitief MER - deel I Definitief MER - deel II Definitief MER - deel III
Bijlage: Kaartenbundel Bijlage Ia: Grafisch plan Bijlage Ib: Onteigeningsplan
Bijlage II: Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota (tekst) Bijlage IIIb: Toelichtingsnota (kaarten)
Bijlage IV: Register van de percelen Bijlage V: PlanMER Bijlage VI: Ruimtelijk Veiligheidsrapport
Bijlage VII: verkennend bottom-up onderzoek Bijlage VIII: Aanmedingsformulier aan EC Bijlage IX: Inrichtingsnota flankerend beleid landbouw
Kaart 0 Situering plangebieden Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2 Bestaande feitelijke toestand: lgewestplan
Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen Bijlage Ia Verordenend grafisch plan (kaart) Bijlage Ib Onteigeningsplan (kaart)
Bijlage IV Register met de percelen (kaart)    

 


Regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid en het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, legt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief regels vast voor de procedure en inhoud van de regionale mobiliteitsplannen. Er wordt voor gekozen om de milieueffectrapportage voor regionale mobiliteitsplannen te integreren in de opmaakprocedure ervan. Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor de vervoerregio voor een langere termijn vast, en dat voor alle vormen van vervoer. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS 4 nov. 2020 Advies RvS 25 aug. 2020

 


Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord vermindering nationale emissies luchtverontreinigende stoffen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2020 tussen de Federale Staat en de gewesten over de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 18 november 2020. 

Ontwerpdecreet

 


Instemmingsdecreet gewijzigd Verdrag over afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het gewijzigde Verdrag van 9 september 1996 over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De wijzigingen in het CDNI-verdrag verbieden de uitstoot van dampvormige restanten van vloeibare lading door tankschepen, om schade aan het milieu te vermijden. Het instemmingsdecreet werd op 12 november 2020 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Ontwerpdecreet

 


Conceptnota: “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025”

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 20 november 2020