23/05/2022

Beslissingen Ministerraad van 20 mei 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Circulaire economie: asbest sectorprotocol landbouw

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​In uitvoering van project 5: 'Asbest sectorprotocol landbouw' uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, keurt de Vlaamse Regering de versterkte start goed van het ondertekende sectorprotocol landbouw. De Vlaamse Regering wil de landbouwsector ondersteunen in het afbouwen van het omvangrijke asbestpassief tegen 2034. OVAM begeleidt en informeert deelnemende landbouwers over asbestveilig verwijderen, terwijl landbouworganisaties met vormingen, communicatie en infosessies de ondersteuningsmogelijkheden zo concreet mogelijk maken voor landbouwers. Na de erg succesvolle eerste maanden van het landbouwprotocol besluit de Vlaamse Regering daarom het startjaar te versterken. Hiervoor wordt een bedrag van 1,5 miljoen euro voorzien uit de relanceprovisie.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Nota aan het Overlegcomité: “Wetsontwerp inzake de vergunningsplicht voor de bouw en exploitatie van energie productie-installaties en opslagfaciliteiten”

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering bepaalt haar standpunt over het federale wetsontwerp rond de vergunningsplicht voor de bouw en exploitatie van energetische productie-installaties en opslagfaciliteiten. De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, zullen de nota daarover indienen op het eerstvolgende overlegcomité op 1 juni 2022. ​

Nota aan de Vlaamse Regering Nota aan het Overlegcomité

 


Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de coördinatie van het beleid rond grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. Het samenwerkingsakkoord stelt de Interregionale VerpakkingsCommissie aan als enig aanspreekpunt voor doorvoer van afvalstoffen, zoals voorzien in de Europese regelgeving, en bevat afspraken voor overleg tussen de federale overheid en de gewesten rond het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Mina-Raad.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Bijlage Bijlage Bijlage
Bijlage    

 


Stralingsnormering zendantennes: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de regelgeving in lijn te brengen met de technologische evoluties beslist de Vlaamse Regering, na adviezen van de Raad van State en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), opnieuw principieel haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne aan te passen, voor wat betreft de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz. De bijkomende blootstellingsnorm per antenne wordt vervangen door een norm per telecomoperator. Deze norm per operator is een blootstellingsnorm waaraan per locatie alle vast opgestelde zendantennes van één operator moeten voldoen (dus de samengestelde velden van alle antennes van één operator en niet van elke antenne apart). Voorgesteld wordt om deze norm per operator vast te leggen op 1/5 van de cumulatieve blootstellingsnorm. Over dit besluit wordt nu opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Advies VTC

 


Invoeren Vlaams regelgevend kader voor flexibiliteit op het laag- en middenspanningsdistributienet en het invoeren van een kader voor ondersteunende diensten en flexibiliteit voor de distributienetbeheerder

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

​Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit en het besluit over de oprichting van een uniek loket voor de aanvraag van woon- en energiepremies. Het besluit zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. Het regelt onder meer het invoeren van een Vlaams regelgevend kader voor flexibiliteit op het laag- en middenspanningsdistributienet en het invoeren van een kader voor ondersteunende diensten en flexibiliteit voor de distributienetbeheerder. Het omvat ook diverse maatregelen met het oog op de versnelling van de woningrenovatie en hernieuwbare energie. Er worden bovendien enkele juridisch-technische aanpassingen gemaakt aan de bepalingen rond de REG-premies bij de elektriciteitsdistributienetbeheerders. Het geeft ook uitvoering aan het luik dienstverlening, energiebesparing en hernieuwbare energie voor lokale besturen, waar Fluvius en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) gaan samenwerken om de diensten optimaal te kunnen aanbieden en om de data voor de energiebesparings- en hernieuwbare energieopdrachten optimaal te beheren.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Stopzetting en doorstart van de geïntegreerde planprocessen voor opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Booiebos’ en ‘Omgeving E40 – N466 Drongen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

In 2020 en 2021 keurde de Vlaamse Regering de startnota's goed voor het geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Booiebos' en 'Omgeving E40- N466 Drongen'. Uit de reacties en adviezen uit de publieke consultatie over beide startnota's blijkt dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is om beide planprocessen afzonderlijk verder te zetten op basis van het geformuleerde planvoornemen. Daarom wordt een nieuw geïntegreerd planproces opgestart, waarbij de inspraakreacties uit beide planprocessen mee afgewogen worden. De Vlaamse Regering beslist nu de aparte planprocessen voor het GRUP 'Booiebos' en GRUP 'Omgeving E40-N466 Drongen' stop te zetten. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal een doorstart maken met een nieuw geïntegreerd planproces voor de ruimere omgeving van het Complex Drongen. ​

Nota aan de Leden van de Vlaamse Regering

 


Wijziging Bodem- en Materialendecreet: verduidelijking asbestbepalingen en rechtsgrond beheer persoonsgegevens

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse bepalingen wijzigt in het Bodemdecreet en het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet). Dit wijzigingsdecreet verduidelijkt enkele asbestbepalingen in het Materialendecreet. Het voorziet ook in de oprichting van een sectorraad asbest en in een rechtsgrond voor het beheer van persoonsgegevens die worden bijgehouden in het kader van data-inzameling over afvalstoffenproductie, -inzameling en -verwerking. Het geeft een rechtsgrond om de beheerders van online marktplaatsen verplichtingen op te leggen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Het Bodemdecreet wordt aangepast aan de wijzigingen die in 2020 werden aangebracht in het Burgerlijk Wetboek. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 18 mei 2022.

Ontwerpdecreet

 


Bijstelling van de opdracht van de opdrachthouder PFAS-verontreiniging (‘Opdrachthouder PFAS’)

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 20 mei 2022