23/03/2020

Beslissingen Ministerraad van 20 maart 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Verdrag Afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI): instemmingsdecreet

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het gewijzigde Verdrag van 9 september 1996 over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). De wijzigingen in het CDNI-verdrag verbieden de uitstoot van dampvormige restanten van vloeibare lading door tankschepen, om schade aan het milieu te vermijden. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en van de MORA, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

 

Ontwerpdecreet Memorie van toelichting Nota aan de Vlaamse Regering
Bijlage 1 Bijlage 2  

Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een reparatiebesluit goed van twee besluiten over waterproductie en watervoorziening. Het gaat om enerzijds het herstellen van een tekortkoming in het besluit over de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie rond de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie; en anderzijds een aantal rechtzettingen van het besluit met rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten rond de levering van drinkwater, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.  

 

Besluit Vlaamse Regering RVS Nota aan de Vlaamse Regering

 


Coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten: vervanging vertegenwoordigers Vlaamse Gewest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De EU-Verordening 347/2013 moet zorgen voor de versnelde modernisering van de energie-infrastructuren voor de bouw van nieuwe energietransportinfrastructuur, nodig om de energie-en klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te realiseren. In België is ervoor gekozen om de verordening uit te voeren via een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten. Via dat samenwerkingsakkoord is een vergunningscoördinerend en faciliterend comité (VCFC) opgericht. Het VCFC moet de vergunningsverleningsprocedures voor de gemeenschappelijke projecten coördineren en toezien op de tijdige en correcte uitvoering van de bepalingen uit de Europese Verordening. De Vlaamse Regering gaat over tot een vernieuwing van de mandaten van haar vertegenwoordiging in het VCFC. Ze duidt Frederik Dewaele, Bertrand Foucart en Rebecca Goutvrind aan als vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, en Bart Hedebouw, Tom Van Rensbergen en Melanie Franck als hun respectieve plaatsvervangers. 

 


GRUP R4 – knoop Wondelgem

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4 –knoop Wondelgem'.

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Advies Dept. Omgeving Bijlage Procesnota 05 (goedkeuringsfase) Bijlage Milieubeoordeling op planniveau (definitief)
Bijlage I Verordenend grafisch plan Bijlage I Verordenend grafisch plan 1 Bijlage I Verordenend grafisch plan 2
Bijlage II Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb Toelichtingsnota - kaarten
Bijlage IV Register met de percelen... Bijlage IV Register met de percelen - Kaart Bijlage VI VR-toets
Bijlage Kaart 0 Situering plangebied Bijlage Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Bijlage Kaart 2 Bestaande juridische toestand - gewestplan...
Bijlage Kaart 3 Bestaande juridische toestand - andere plannen     

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 20 maart 2020