Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018

Gepubliceerd op 23/04/2018

Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond

Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar uitvoeringsbesluit bij het decreet over de diepe ondergrond. De wijziging betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond. Gelet op de aanzienlijke investeringskosten bij de start van dergelijk project en het ontbreken van een verzekeringsmarkt voor het afdekken van het geologisch risico is een garantieregeling aangewezen om tot een gunstig investeringsklimaat voor groenewarmteproductie te komen. In het wijzigingsbesluit wordt gefocust op de regels voor de aanvraagprocedure, de maximale steunintensiteit, het premiepercentage, de in aanmerking komende kosten, de implementatietermijn en termijn voor vaststelling van het risico en de wijze waarop de steun kan worden teruggevorderd. Via de uitwerking van deze regels wordt enerzijds verzekerd dat de waarborg voldoende risicodekkend is voor de aanvragers, door onder meer een realistische inschatting van de in aanmerking komende kosten toe te laten. Anderzijds wordt erop toegezien dat het risico voor de Vlaamse Regering als borgsteller beperkt blijft. 

Waarborgregeling geothermie - nota            Waarborgregeling geothermie - BVR    Waarborgregeling geothermie - advies

Lees ook

 

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving

Op voorstel van minister Ben Weyts

De Vlaamse Regering past principieel de regelgeving aan over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn met een bundeling van amendementen aan de ADR-regelgeving naar Belgisch recht. Over dit besluit wordt overleg gepleegd met de betrokken gewestregeringen. Het wordt ook voor advies voorgelegd aan de Vlaamse raadgevende commissie administratie-nijverheid en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.
 
ADR omzetting RL 2018-217 - nota ADR omzetting RL 2018-217 - BVR

       

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Ooigem-Unilin

 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Op 3 april 2015 werd de 6de oproep voor brownfieldconvenanten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 148. Ooigem - Unilin. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de voorziene inspraakvergadering organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.  
 

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Edegem- Agfa Gevaert

 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Op 3 april 2015 werd de 6de oproep voor brownfieldconvenanten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 146. Edegem - Agfa Gevaert 4. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de voorziene inspraakvergadering organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.  
 

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar

 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant voorziet ook een mogelijkheid om de convenant te wijzigen door middel van een addendum aan de convenant. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar. Hierdoor wordt de convenantsduur verlengd met 4 jaar, tot en met 6 juni 2022. 
 

Goedkeuring addendum 4 aan brownfieldconvenant 72. Roeselare - Immo Verbrugge

 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant voorziet ook een mogelijkheid om de convenant te wijzigen door middel van een addendum aan de convenant. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 4 goed aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare - Immo Verbrugge. Hierdoor treedt Brocap nv toe tot het convenant in de rol van Actor. 
 

Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 82. Aalst - Boon

20 april 2018, op voorstel van minister Philippe Muyters
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant voorziet ook een mogelijkheid om de convenant te wijzigen door middel van een addendum aan de convenant. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 82. Aalst - Boon. 
 

Beëindiging brownfieldconvenant 111. Deerlijk - Europalsite

 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanztten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte gronden, de zogenaamde 'brownfields'. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Na het behalen van de doelstellingen, wordt het Brownfieldconvenant beëindigd. In dit kader gaat de Vlaamse Regering akkoord met de beëindiging van brownfieldconvenant 111. Deerlijk - Europalsite, omdat de in het brownfieldconvenant opgenomen doelstellingen behaald zijn. 
 

Harmonisering procedures voorkooprechten

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Joke Schauvliege 
 
De Vlaamse Regering wil het harmoniseringsdecreet aanpassen aan de elektronische openbare verkoop. Ze hecht daarvoor haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet over de harmonisering van de procedures van voorkooprechten wijzigt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

EFRO Vlaanderen 2014-2020 Project 'Blue Accelerator'

Op voorstel van minister Philippe Muyters 
 
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1040 - 'Blue Accelerator' aan POM West-Vlaanderen in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Blue Accelerator wil een living lab creëren met Oostende als uitvalsbasis, waar het mogelijk zal zijn te testen in real life zeecondities, in het kader van Blue Energy: offshore windenergie en golf- en getijdenenergie. De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport zal het besluit ondertekenen over de toekenning van een Hermessubsidie voor een bedrag van 735.400 euro voor POM West-Vlaanderen. 
 

Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

Exploitanten of eigenaars van benzinestations zijn verplicht de bodem te saneren bij vervuiling. Daarvoor werd door de drie gewesten en de federale staat een bodemsaneringsfonds voor tankstations opgericht. De vzw BOFAS beheert het fonds en zorgt voor de operationele en financiële ondersteuning voor de bodemsanering van vervuilde terreinen. Parallel hiermee is het de bedoeling een fonds op te zetten voor de bodemsanering van stookolietanks. Daarvoor worden de draagwijdte en de statuten van de vzw BOFAS uitgebreid. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks. Ze hecht ook haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State. 

SWA stookolietankfonds - nota SWA stookolietankfonds - decreet SWA stookolietankfonds - memorie
SWA stookolietankfonds - bijlage SWA stookolietankfonds - bijlage  

 

 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 20 april 2018