05/10/2020

Beslissingen Ministerraad van 2 oktober 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Vervolledigen van ‘Vizier 2030 – een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

Vizier 2030 is het 2030-doelstellingkader voor Vlaanderen. Het werd samen met een indicatorenset door de Vlaamse Regering Bourgeois goedgekeurd op 5 april 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) uit de mondiale 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid. Sinds de goedkeuring van Vizier 2030 deden zich een aantal beleidsontwikkelingen voor die een bijsturing van Vizier 2030 en de indicatorenset noodzakelijk maakt. Zo werden het Woonbeleidsplan, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Luchtbeleidsplan goedgekeurd. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Mobiliteitsvisie 2040 zullen na hun goedkeuring geïntegreerd worden. Naast aanpassingen naar aanleiding van de integratie van de 2030-doelstellingen uit de Vlaamse langetermijnbeleidsplannen werd de oorspronkelijke indicatorenset vervolledigd en op punt gesteld. Vizier 2030 bestaat nu uit 53 doelstellingen en 111 indicatoren. De Vlaamse Regering keurt deze herwerkte versie van Vizier nu goed.  

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage                                      

 


Samenwerkingsakkoord over het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Gemeenschap

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt het gewijzigde samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Gemeenschap. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe Europese Verordeningen ter zake. De Vlaamse Regering keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State. Het samenwerkingsakkoord wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet                         
Memorie Bijlage

 


Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem-Scheldestroom

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 98. Hemiksem-Scheldestroom. Het gaat om een aanpassing met in- en uittredende actoren, een wijziging van de omschrijving van het brownfieldproject, en de verlenging van de uitvoeringstermijn tot 31 december 2040.

 


Raad van Bestuur Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM): vervanging lid

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt de hersamenstelling goed van de Raad van Bestuur van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Frieda Brepoels vervangt Rita Moors die haar ontslag als bestuurder heeft aangeboden.  

 


Fusie Luchtavenontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen en Oostende-Brugge: ontwerp van wijzigingsdecreet

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Lydia Peeters

Met het oog op de fusie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge en na adviezen van de MORA en van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het decreet over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen wijzigt. Gezien de zeer intense samenwerking tussen beide LOM’s als erg wenselijk wordt beschouwd en het rechtskader quasi identiek is (publieke opdracht, statuten van de vennootschappen,...), wordt ervoor geopteerd om deze samenwerking te formaliseren in de beheersstructuur. Beide LOM’s zullen fusioneren tot één 'LOM Vlaanderen', die dan belast wordt met de opvolging van alle infrastructuurwerken op de beide luchthavens. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.     

Nota aan de Vlaamse Regering                     Ontwerpdecreet                            Memorie
Advies RvS Advies MORA  

 


Vlaamse Landmaatschappij (VLM): benoeming bestuurders

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering benoemt zes onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij.

 


Regels verplicht gebruik debietmeters mestverwerkers

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel VLAREME, het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet. De wijziging regelt de uitwerking van de verplichting van het gebruik en de installatie van debietmeters in bewerking- en verwerkingseenheden voor de opvolging van de mestverwerking van vloeibare dierlijke mest. Het besluit bepaalt onder meer waar debietmeters moeten geïnstalleerd worden en op welke wijze de hierdoor geregistreerde gegevens moeten doorgestuurd worden naar de Mestbank, zodat de werking van de bewerkings- en verwerkingseenheden nauwgezet en correct kan opgevolgd worden. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR                                           

 


GRUP 'Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden' in Willebroek

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden' in Willebroek. Het plan is de juridische basis voor de inrichting van de polders langs de Rupel ter hoogte van Willebroek, met de omvorming van Bovenzanden naar een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij waarbij het gebied een natuurontwikkeling krijgt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage I: Verordenend grafisch plan
Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota (tekst) Bijlage IIIb: Toelichtingsnota (kaarten)
Bijlage IV: Register met percelen Kaart 0 Situering plangebied Kaart 1 Bestaande toestand: luchtfoto
Kaart 2 Bestaande toestand: gewestplan Kaart 3 Bestaande toestand: andere plannen Bijlage I Verordenend grafisch plan
Bijlage IV Register met de percelen    

 


Steunregeling tegen geluidsoverlast goederenverkeer per spoor: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het wetsontwerp dat een steunregeling invoert voor eigenaars van in België rijdende treinwagons. Deze steun dient om de remsystemen van de wagons aan te passen om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen.

   Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 2 oktober 2020