05/08/2019

Beslissingen Ministerraad van 19 juli 2019

Terug naar artikeloverzicht

Interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst regionale acties regio Zuid-West-Vlaanderen

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel 

Vanuit het proces van de regionale visievorming is bij de Vlaamse en lokale partners in de regio Zuid-West-Vlaanderen de behoefte ontstaan om op een meer structurele manier samen te werken rond een beperkt aantal grote, verbindende uitdagingen. De betrokken overheden willen met deze interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst over de gezamenlijke en geïntegreerde realisatie van regionale acties in de regio Zuid-West-Vlaanderen de structurele en geïntegreerde samenwerking in de regio vormgeven. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld door het departement Omgeving, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal, namens en in samenspraak met de 13 betrokken steden en gemeenten. De Vlaamse overheid is betrokken via verschillende departementen, agentschappen en instellingen. De Vlaamse ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening en voor het mobiliteitsbeleid, openbare werken en vervoer, zullen nu deze samenwerkingsovereenkomst namens de Vlaamse Regering ondertekenen, en actief bijdragen aan het overleg en de uitvoering van de verschillende andere regionale acties. 

SWO ZWV - nota SWO ZWV - bijlage SWO ZWV - bijlage

 


Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Koen Van den Heuvel 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen in haar drinkwaterbesluit. Het gaat onder meer om de aanvulling van procedurele regels voor richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering. 

Wijziging drinkwaterbesluit - nota Wijziging drinkwaterbesluit - BVR Wijziging drinkwaterbesluit - advies
 
 

Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Het actieplan klimaat voorziet 1,5 miljoen euro voor de versterking van de cofinanciering door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van klimaatmaatregelen in de landbouw. Om dit te realiseren, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw. Voor het aanmoedigen van klimaatinvesteringen brengt het wijzigingsbesluit het minimale subsidiabele investeringsbedrag terug van 15.000 naar 5.000 euro. Het voegt ook een verhoogd steunpercentage van 40% in voor een beperkte selectie van klimaatinvesteringen. Daarnaast breidt het de lijst uit met nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten die voor investeringssteun in aanmerking komen. 

Investeringssteun VLIF - nota Investeringssteun VLIF - BVR Investeringssteun VLIF - advies
 
 

Erratum GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Op 1 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het GRUP 'Openruimtegebieden Beneden-Nete' definitief goed. Uit nazicht van de documenten blijkt dat er een materiële fout is gebeurd in de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften. Om dit te herstellen, keurt de Vlaamse Regering nu de aangepaste tekst goed van de bijlage II, artikel 2.4, bij het besluit met de definitieve vaststelling van het GRUP 'Openruimtegebieden Beneden-Nete', waarbij een ten onrechte geschrapte passage terug is toegevoegd. 

Erratum Beneden-Nete - nota  Erratum Beneden-Nete - BVR

 


Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8 -Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving''

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering keurt de startnota 'K-R8 - Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving' en de bijbehorende procesnota goed. Rond de complexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost is het verkeer verzadigd en dreigt een verkeerscongestie en toenemende verkeersonveiligheid, wat de leefbaarheid in het gedrang brengt. Het is de bedoeling om via de startnota te komen tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen geïntegreerd worden aangepakt en op elkaar afgestemd met aandacht voor de leefbaarheid. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal nu de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten erover informeren en raadplegen, in overeenstemming met de aanpak zoals opgenomen in de startnota. 

GRUP K-R8 - nota GRUP K-R8 - bijlage GRUP K-R8 - bijlage

 


Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Na adviezen van de Minaraad en van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering opnieuw het gewijzigde samenwerkingsakkoord goed over de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Ze hecht ook haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van twee Europese richtlijnen en brengt verduidelijkingen en technische oplossingen voor een aantal problemen met het vorige samenwerkingsakkoord, naast enkele verbeteringen en vervolledigingen, aanvullende doelstellingen en enkele verhoogde recyclagedoelstellingen per materiaal. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

ISA verpakkingen - nota ISA verpakkingen - decreet ISA verpakkingen - memorie
ISA verpakkingen - bijlage ISA verpakkingen - bijlage ISA verpakkingen - advies
 
 

GRUP Uitbreiding Aertssen nv

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Uitbreiding Aertssen nv' en van de bijbehorende bijlagen. 

GRUP Aertssen - nota GRUP Aertssen - BVR GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage GRUP Aertssen - bijlage
GRUP Aertssen - advies    
 
 

Wijziging besluit lage-emissiezones

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Vanaf 1 januari 2020 verstrengen de toegangsvoorwaarden binnen een lage-emissiezone (LEZ). Dit blijkt problemen op te leveren voor bepaalde voertuigen van de categorie T. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering principieel diverse bepalingen van haar besluit over de lage-emissiezones. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

LEZ besluit - nota LEZ besluit - BVR

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 19 juli 2019