19/07/2021

Beslissingen Ministerraad van 19 juli

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging subsidiebesluit inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur (Blue deal)

De 'Blue Deal', die meer dan 70 concrete acties bundelt, moet Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van vandaag en morgen. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, vernatting van landschap en natuur en maximaal circulair watergebruik. In het kader van deze Blue Deal keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Minaraad en van de Raad van State, definitief het besluit goed om de subsidiëring van investeringen en aankopen die voor bijkomende of betere natte natuur zorgen te optimaliseren.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies RvS
BVR Advies Minaraad

Plan Vlaamse Veerkracht: Ontsnipperen Vlaams landschap

De Vlaamse Regering keurt het uitwerken van de initiatieven goed voor het relanceproject 'Vlaamse Veerkracht 105: ontsnipperen Vlaams landschap'. Hiervoor is een budget van 25 miljoen euro voorzien. Het project zet in op de ecologische ontsnippering van bestaande gewestelijke transportinfrastructuur en draagt zo bij tot een het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) zet op een structurele, programmatische manier in op de versnipperingsproblematiek in Vlaanderen. De relancemiddelen zullen gebruikt worden om een aantal concrete projecten in het VAPEO uit te voeren of verder uit te werken. Het gaat onder meer om de verwezenlijking van terreinrealisaties (ecoducten, ecotunnels,...) om de voornaamste versnipperingsknelpunten aan gewest- en snelwegen weg te werken. Daarnaast kunnen acute knelpunten (problematiek versnippering leefgebied wolf) of specifieke opportuniteiten (infrastructuurprojecten aan bestaande wegen voor integratie van grote maatregelen) die een snelle uitvoering vragen, aangepakt worden.

Protocol Nota aan de Vlaamse Regering
Vlaams actieplan ecologische ontsnippering - deel 1 Ontsnipperen Vlaams landschap

Plan Vlaamse Veerkracht: Vlaamse Energiebedrijf (VEB) energie-efficiëntie Vlaamse overheid

In het kader van de vierde pijler van het investeringsplan 'Vlaamse Veerkracht', de transitie naar meer duurzaamheid en het koolstofarmer maken van onze economie en samenleving, start de Vlaamse Regering een grootschalig programma om de duurzame renovatie van gebouwen in de publieke sector te versnellen. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zal mee invulling geven aan deze transitie en de aanvragen tot toewijzing van middelen beoordelen voor het Vlaamse Veerkracht project 11: 'VEB Energie-efficiëntie Vlaamse overheid'. De Relancesteun kan maximaal 1 miljoen euro per entiteit per begrotingsjaar bedragen. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor een budget van 20 miljoen euro voor 2021 en 2022.

Nota aan de Vlaamse Regering  

Bijsturing intern Klimaatplan Vlaamse Overheid

De Vlaamse Regering keurt de bijsturing van het intern Klimaatplan van de Vlaamse overheid goed. Daarbij horen tegen eind 2030 de doelstelling van een reductie met 40% ten opzicht van het referentiejaar 2015 van de CO2-emissies door gas- en stookolieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur en door het brandstofverbruik van dienstvoertuigen over land; en een besparing met 32,5% van het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur. Alle entiteiten binnen het toepassingsgebied van het Klimaatplan Vlaamse overheid zullen ten laatste in 2023 een langetermijn-vastgoedstrategie opstellen met bijbehorend energetisch masterplan richting CO2-neutraliteit tegen 2045. De entiteiten met vaartuigen in eigen beheer zullen de uitstoot van hun vloot inventariseren en een haalbare maar ambitieuze doelstelling formuleren tegen 2024. De entiteiten zullen actief streven naar de afgesproken doelstelling voor energie en CO2 en jaarlijks de nodige data aanleveren. Na 4 jaar wordt dit plan geëvalueerd.

Bijlage 1: Toepassingsgebied klimaatplan Vlaamse overheid Bijlage 3: Aanbevolen aanpak en verplichte elementen voor het strategisch vastgoedplan van de Vlaamse overheid
Nota aan de Vlaamse Regering Begeleiding van Vlaamse entiteiten bij de ontwikkeling van een strategisch vastgoedplan

Verzamelbesluit energie

Recent werden de mogelijkheden voor zorgwonen uitgebreid, zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units hiervoor gebruikt kunnen worden. Gelet op het feit dat hier doorgaans voor lange tijd zorgbehoevende personen gehuisvest zullen worden, moet de aandacht worden gevestigd op de energetische performantie van het gebouw, het gezonde binnenklimaat en de woonkwaliteit. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar Energiebesluit om ook de creatie van zorgwoningen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw en in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in elk geval onder het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving te laten vallen, onafhankelijk van het feit of de zorgwoning kleiner is dan 50m², en of er geen medewerking van een architect vereist is. Daarnaast zijn er nog wijzigingen wat betreft een compensatieregeling, de definitie van een primaire energiefactor, e.a. Het besluit verduidelijkt bovendien dat de labelpremie, rentesubsidie en energielening+ ook aangevraagd kunnen worden voor collectieve woongebouwen, zoals studentenkoten in een rijwoning. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VREG, de SERV en de Minaraad. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.

Bijlage 1 Bijlage 3
Bijlage 4 Bijlage 2
Ter-nota aan de Vlaamse Regering BVR

Wijziging diverse bepalingen waterwetgeving

De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed dat diverse bepalingen rond de waterwetgeving wijzigt. De wijzigingen omvatten onder meer een verfijning van de definities van 'bedding van de waterloop' en 'talud' in de wet onbevaarbare waterlopen, het verbeteren van het verbod op nieuwe bovengrondse constructies in oeverzones, het verduidelijken van de term 'overstromingsgevoelig gebied', uitvoering geven aan de Europese verordening over het hergebruik van water, en een uitbreiding van de toepassing van het artikel rond het achteruitgaan van de toestand van een 'waterlichaam' binnen de toepassing van het Decreet Integraal Waterbeleid. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, de SALV, de SERV, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ontwerpdecreet - samenvatting Nota aan de Vlaamse Regering
Ontwerpdecreet  

Instandhoudingsdoelstellingen IJzervallei

De Vlaamse Regering beslist tot principiële vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2500831 – IJzervallei’. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad, van de SERV en van de SALV.

Nota aan de Vlaamse Regering Verslag Gewestelijke overleg instantie
Bijlage 1 Rapport 37
WBC Ijzervallei Verslag: S-IHD Ijzervallei
BVR Bijlage 2

Grindfonds irrigatieproject Elerweerd: financieringsovereenkomst

De Vlaamse Regering keurt de overeenkomst goed tussen het Grindfonds, Steengoed Projecten CV en De Watergroep over het toekennen van 600.000 euro aan De Watergroep voor uitvoering van het irrigatienetwerk in het kader van het Project Elerweerd.​ De Vlaamse minister bevoegd voor natuurlijke rijkdommen zal deze overeenkomst namens het Grindfonds ondertekenen. Het Project Elerweerd is een maatschappelijk project van groot openbaar belang, een reconversieproject in de landbouw, met natuurontwikkeling en rivierveiligheid als prioritaire doelstellingen. Daarnaast realiseert het een meerwaarde voor het landschap, toerisme en recreatief medegebruik. Als flankerend beleid voor het verlies aan landbouwareaal als gevolg van het Project Elerweerd moet worden voorzien in de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van een irrigatienetwerk met een actieradius van minimaal 160 hectare ten behoeve van de landbouwsector.


VLAREM-trein: actualisering, optimalisering en aanpassing milieuregelgeving

Na adviezen van de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Toezichtcommmisie voor de verwerking van persoonsgegevens, beslist de Vlaamse Regering opnieuw principieel tot actualisering, optimalisering en aanpassing van milieuregelgeving (VLAREM-trein) op basis van onder meer de beste beschikbare technieken. Verder bevat dit besluit nog enkele optimalisaties, kleinere aanpassingen en errata. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies wetgeving VTC
Advies Minaraad BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Advies SERV/SALV/Minaraad
Bijlage 1 Plan-MER-Screening

Project restauratie en versterkte uitstraling Tervuren wereldpark

Het Park van Tervuren, deel van het Zoniënwoud, is één van de belangrijkste groendomeinen in de Vlaamse Rand. Het beheer ervan is voor ongeveer twee derde in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos; één derde, het drukst bezochte deel met het Afrikamuseum, is in beheer bij de Belgische Staat (Regie der Gebouwen). Na de verbouwing van het museum is een nieuw beheerplan opgesteld. Het project ‘Tervuren Wereldpark’ wordt nu een ambitieus samenwerkingsproject waarbij de federale Regie der Gebouwen en het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos zullen samenwerken voor het beheer van het noordelijk deel van het Park Tervuren. De Vlaamse Regering engageert zich via het Agentschap voor Natuur en Bos in het project ‘Tervuren Wereldpark’ en keurt het ontwerp van Samenwerkingsakkoord goed. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal het samenwerkingsakkoord ondertekenen.


Inwerkingtreding decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt wat betreft zorgwonen

De Vlaamse Regering besliste op 18 juni tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt, over het zorgwonen. Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen en thuiszorg moet bereikbaarder en betaalbaarder worden voor meer mensen. Het decreet breidt het toepassingsgebied van zorgwonen op basis van de meldingsplicht uit, zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units voor zorgwonen gebruikt kunnen worden. Het stelt niet langer een maximale verhouding in tussen het volume van de zorgwoning en het volume van de totale woning. Er wordt in de plaats gekeken naar de verhouding tussen de bruto vloeroppervlakte van beiden. Nu keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat de praktische modaliteiten van de inwerkingtreding regelt en dat de meldingsformulieren hierop afstemt. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS  

Actieprogramma bij het onroerenderfgoedrichtplan 'Mergelgroeven te Riemst' (2021-2023)

De Vlaamse Regering keurt het actieprogramma goed bij het onroerenderfgoedrichtplan ‘Mergelgroeven te Riemst’ voor de periode 2021-2023. Het onroerenderfgoedrichtplan formuleert een langetermijnvisie op een bepaald gebied met aandachtspunten en beheers- en ontwikkelingsdoelstellingen. Het vormt de basis voor de uitwerking van een actieprogramma dat de visie vertaalt in concrete acties. Het plan formuleert een toekomstvisie voor de mergelgroeven in Riemst en is een samenwerking tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Riemst, de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Oost-Haspengouw en Voeren, de plaatselijke erfgoedgemeenschap van de Hulpdienst Groeven en de lokale bevolking. De meeste acties die in 2021-2023 worden uitgevoerd, vallen binnen de reguliere werking van de verschillende partners. Het actieprogramma heeft in deze eerste fase een beperkte budgettaire impact. Na de herziening in 2023 wordt het actieprogramma opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.


Actualisatie van het kader voor de Oproep 'Actieplan Energie-Efficiëntie en Klimaatimpact Vlaamse Overheid 2021-2025'

De Vlaamse Regering keurt de geactualiseerde nota ter vervanging van de nota van 1 juli 2016 over het Actieplan Energie-Efficiëntie voor de Vlaamse overheid goed. Het plan legt een besparingsdoelstelling op aan de entiteiten van de Vlaamse overheid voor haar gebouwenpark en technische infrastructuur, van jaarlijks gemiddeld 2,5% primaire energiebesparing en jaarlijkse gemiddeld 3,35% minder uitstoot van CO2. Om deze doelstellingen te halen, wordt sinds 2017 jaarlijks een Oproep Energie-Efficiëntie en Klimaatimpact gelanceerd. De coördinatie van de Oproep is toevertrouwd aan het Vlaamse Energiebedrijf (VEB). Deze Oproep stimuleert entiteiten een ambitieus energiebeleid te voeren door hen financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en aldus bij te dragen aan een energie-efficiënte en klimaatneutrale Vlaamse overheid. Het Vlaamse Energiebedrijf zal de aanvragen tot ondersteuning doorlopend en autonoom beoordelen, op basis van het vermelde toepassingsgebied en de beoordelingsparameters. De geselecteerde projecten en het voorstel van herverdeling op de begroting van de verschillende entiteiten zullen voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering, en de vrijgemaakte ESR-ruimte wordt ter beschikking gesteld voor uitvoering van de oproep voor projecten voor de entiteiten die onderhevig zijn aan de jaarlijkse besparingsdoelstellingen van 2,5%. Jaarlijks zal een voortgangsrapport gepubliceerd worden met de evolutie van de cijfers richting de doelstelling, en in 2024 komt er een evaluatie van de Oproep. 

Bijlage 1 Nota aan de Vlaamse Regering

Internationaal Verdrag van 2010 over aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over de zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag)

De Vlaamse Regering stemt in met ​federale wetgeving rond het Internationaal Verdrag van 2010 over aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over de zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen.


Decreet Zero-emissievoertuigen en alternatieve brandstoffen

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Dit decreet werd op 14 juli 2021 aangenomen door het Vlaams Parlement.


Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 19 juli 2021