22/01/2024

Beslissingen Ministerraad van 19 januari 2024

krant_legislation
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging Bestuursdecreet: toegang tot bestuursdocumenten

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

In bepaalde gevallen heeft de wet- of decreetgever het noodzakelijk geacht om specifieke regels vast te leggen voor de toegang tot (het verkrijgen van inzage in of een afschrift van) bepaalde informatie die de overheid bezit. Het gaat daarbij per definitie om informatie die de overheid bezit in het kader van een specifieke overheidstaak, en waarvan de verwerking alleen toelaatbaar is met het oog op de uitoefening van die taak. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering, na adviezen van de SERV en van de Raad van State, definitief het Bestuursdecreet zodat erin uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat de openbaarheidsregeling geen afbreuk doet aan de bestaande dwingende wettelijke of decretale bepalingen die procedures vastleggen voor het verkrijgen van inzage in of afschrift van bestuursdocumenten. Het is niet de bedoeling om een uitzondering op het openbaarheidsprincipe te creëren. De bepaling strekt er alleen toe te voorkomen dat beroep wordt gedaan op de openbaarheidsregeling om specifieke wettelijke en decretale inzageregelingen te omzeilen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Verzameldecreet landbouw en visserij

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Jo Brouns

Na adviezen van de SALV, de VTC, de GBA en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met verschillende wijzigingen aan een aantal bestaande decreten rond het landbouw- en visserijbeleid. Het gaat om een aanpassing aan het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid; het invoegen van de nodige rechtsgronden voor het uitvoeren van de Europese plantengezondheidsregelgeving; het invoegen van een decretaal kader in lijn met artikel 22 van de Grondwet; het omschakelen van strafrechtelijke naar administratieve handhaving voor de naleving van de visserijregelgeving; aanpassingen naar aanleiding van de omvorming van het Departement Landbouw en Visserij naar een agentschap; en nog een aantal technische aanpassingen, verduidelijkingen en actualisaties. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Voorlopige vaststelling GRUP Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst’. Het ontwerp-GRUP omvat de herbestemming van de site ‘Gates’ naar een 'zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut' en 'parkgebied', met bijbehorend onteigeningsplan. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 


Voorontwerp van decreet wijziging diverse bepalingen Bodemdecreet: invulling geven aan aanbevelingen parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw verschillende bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. Daarmee wil ze een eerste invulling geven aan een aantal aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS, en bijdragen tot het op korte termijn realiseren van de operationele doelstellingen rond bodemsanering en bodemzorg (quick wins) in afwachting van een diepgaande herevaluatie van het bodembeleid en het Bodemdecreet in 2023-2024. De wijzigingen omvatten: de invoering van de bodemverontreinigingsverkenner en de bodemverontreinigingsfiches met informatie uit het Grondeninformatieregister; het optimaliseren van de audit voor erkende bodemsaneringsdeskundigen; het optimaliseren van de aanpak van verontreinigde waterbodems en gronden die verontreinigd zijn door de verspreiding van waterbodemverontreiniging; en de aanscherping van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in het Bodemdecreet. Daarnaast is er nog een optimalisering van de decretale procedure rond ambtshalve uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering, een aantal juridisch-technische aanpassingen, en de regeling van de verwerking van persoonsgegevens. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Gemeentelijke saneringsplicht afvalwater

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad en de VVSG, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed over de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders. Het besluit legt openbare dienstverplichtingen vast voor de rioolbeheerders voor de invulling van de saneringsverplichting op het gemeentelijk niveau. Deze zijn nodig voor de verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan. De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal en moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein. Wat betreft beheer worden taken toegewezen op vlak van asset management en het structureel aanpakken van de problematiek van overstorten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Verzamelbesluit energie X (VZB X): wijziging regelgeving over energie, emissiehandel (ETS) en de gebouwenpas

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de VREG, van de VTC en van de GBA, en na aanmelding bij de Europese Commissie, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel enkele besluiten rond Energie. Het besluit bundelt een aantal wijzigingen rond onder andere de periodieke verplichte audit van centrale verwarmingstoestellen, de activiteiten van de netbeheerders, de erfdienstbaarheden van de distributienetbeheerder, het tijdelijk lokaal uitlezen van de digitale meter door technici, de meldingsplicht van installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten, de informatieplicht van energieleveranciers aan huishoudelijke en kleinzakelijke afnemers, de zonnepaneel (PV)-verplichting en de REG-premies, de certificatenregeling, de behandeling van de certificatendossiers voor warmtekrachtkoppeling, de verhoging van de vergoeding van de Noodkooplening, de verlenging van de periode waarbinnen de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag afsluiten, de call groene warmte en groene stroom, de EPC-labelpremie, een systeemeis voor het installatierendement van opwekkers voor centrale verwarming bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties, de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen, de minimale labeleis voor niet-residentiële gebouwen, de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op parkeerterreinen, de installatie-eisen in het kader van de energieprestatieregelgeving, het invoeren van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gebouwenpas, het Europese Emissiehandelssysteem ('Emissions Trading System' of EU-ETS) voor vaste installaties, de erkenningsregelingen voor technici verwarmingsaudit en de opleidingsinstellingen, de dossierbehandeling van Mijn VerbouwPremie, en nog enkele andere wijzigingen. Over dit besluit wordt opnieuw het advies gevraagd van de VTC en van de GBA.

 


Ontwerpdecreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) is een techniek die een rol zal spelen bij het decarboniseren van industrie. Dit ontwerpdecreet introduceert dan ook een faciliterend kader voor het vervoer van koolstofdioxide ter ondersteuning van deze decarbonisatietechniek. Het bevat ook bepalingen rond veiligheidsaspecten van het vervoer, regels rond inspecties, en monitorings- en rapporteringsverplichtingen, en het opschuiven van de indieningstermijn voor de quota voor groenestroom- (GSC )en warmtekrachtcertificaten (WKC) van 30 april naar 31 oktober. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Voorontwerp verzameldecreet met bepalingen rond omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SARO, van de Minaraad, van de SERV en van de Gegevensbeschermingsautoriteit hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening. De wijzigingen kaderen binnen de doelstellingen van heldere, transparante en duidelijke regelgeving; van actuele regelgeving; van een vermindering van regeldruk door het schrappen van zinloze en overbodige regels en het wegwerken van onduidelijkheden. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): wijziging subsidies beheersovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te bevorderen. De wijzigingen vloeien voort uit de aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) Strategisch Plan 2023-2027. Door deze aanpassing kunnen percelen met een beheerovereenkomst voor welbepaalde beheerpakketten gebruikt worden om te voldoen aan de bepalingen rond niet-productief gebied uit de conditionaliteit (NPE). De conditionaliteit (NPE) verwijst naar bepaalde voorwaarden die landbouwers moeten naleven om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies of betalingen, in dit geval rond niet-productief gebied (NPE). Dit betekent dat landbouwers bepaalde delen van hun land niet mogen gebruiken voor productiedoeleinden, maar ze moeten laten rusten of bestemmen voor milieudoelen. De Vlaamse Regering past de regels met betrekking tot deze niet-productieve gebieden aan, door de combinatie mogelijk te maken tussen een beheerovereenkomst soortenbescherming of een beheerovereenkomst bufferen en verbinden en NPE braakliggend land of NPE-akkerrand. Daarnaast wordt de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot omzetting, uitbreiding of vervanging van een beheerovereenkomst aangepast van 1 september naar 1 november. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Wijziging decreet duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet): dringende verwerking van afvalstoffen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV en van de Minaraad keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat het Materialendecreet wijzigt. Het gaat om een kleine aanpassing om de mogelijkheid te voorzien voor de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu om in uitzonderlijke omstandigheden de onmiddellijke verwerking te kunnen bevelen van afvalstoffen in een inrichting. De mogelijkheid is voorzien omwille van heel specifieke omstandigheden waarin een bepaalde afvalstroom ontstaat die, indien niet tijdig verwerkt, een gevaar kan opleveren voor de (milieu)veiligheid, volksgezondheid of hygiëne. Het kan gaan om biologisch, chemisch en/of gevaarlijk afval dat ontstaat bij een calamiteit, een natuurramp, of een inbeslagname, zoals bij de recente problematiek rond in beslag genomen drugs. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over gegevensverwerking en -uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen. Het decreet zorgt ervoor dat deze gegevensverwerking en -uitwisseling conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geregeld is. Dit decreet biedt zo een noodzakelijke basis voor toekomstige meetcampagnes die voor onderzoek worden ingezet. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de Minaraad, de SERV en de MORA.

 


Wijziging koninklijk besluit over opleiding transportbestuurders gevaarlijke goederen (andere dan radioactieve stoffen) over de weg

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na adviezen van de VTC, van de GBA en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het koninklijk besluit over de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren. Het gaat daarbij over wijzigingen om de praktische werking te moderniseren en de leesbaarheid van het besluit te verhogen.

 


Ontwerp van verzameldecreet wijzigingen regelgeving over de weg- en waterinfrastructuur en het wegen- en waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met verschillende wijzigingen aan de regelgeving rond weg- en waterinfrastructuur en wegen- en waterbeleid. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


927.000 euro strategische transformatiesteun aan Aurubis Beerse nv in Beerse

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 927.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Aurubis Beerse nv in Beerse. Aurubis Beerse maakt deel uit van de Aurubis Groep, wereldwijd één van de grootste aanbieders van non-ferrometalen en de grootste koperrecycler ter wereld. Bij Aurubis Beerse worden koperkathodes geproduceerd. Tijdens deze elektroraffinage van koper wordt een sediment gevormd dat bezinkt op de bodem van de elektroraffinagecel. Dit zogenaamde anodeslib bevat een aantal waardevolle elementen zoals Cu, Ag, Au en Sn (koper, zilver, goud, tin). Momenteel worden deze metalen slechts beperkt gevaloriseerd en terug in de waardeketen gebracht. Met dit project wil Aurubis Beerse het Cu-Ni-anodeslib van Aurubis Beerse en Aurubis Lünen valoriseren en recycleren. De focus van het project ligt op de recuperatie van tin dat moet worden gescheiden van de andere non-ferrometalen en edele metalen in het anodeslib.

 


Mededelingen

Conceptnota: “Gecoördineerde aanpak voor de regio Zwijndrecht (3M)”

 


Eindrapport RUIM(TE).DENKEN.ZELZATE

 


Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

 


Opstart Gewestelijk RUP ‘Tiense Watervelden’

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 19 januari 2024