21/09/2020

Beslissingen Ministerraad van 18 september 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Biolandbouw: wijzigingsbesluit biologische productie en etikettering van biologische producten

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De regels rond de productiemethode en etikettering van biologische producten zijn op het niveau van de Europese Unie vastgelegd in een Europese verordening. Voor de toepassing van deze Europese regels in Vlaanderen zorgt het besluit over de biologische productie en de etikettering van biologische producten. De Vlaamse Regering wijzigt nu, na advies van de Raad van State, definitief dit besluit. De aanpassingen zijn het gevolg van aanbevelingen van de Europese Commissie, naast een aantal technische wijzigingen.

Nota aan de Vlaamse Regering                               BVR
Advies RvS Bijlage

 


Overheveling Vlaams Energiebedrijf (VEB) naar het beleidsdomein Omgeving

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de overheveling regelt van het Vlaams Energiebedrijf van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie naar het beleidsdomein Omgeving. De overheveling sluit aan bij de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor het bestuur van en het toezicht op het Vlaams Energiebedrijf.

Nota aan de Vlaamse Regering                               BVR                                          RvS

 


Subsidiëring bebossing

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de subsidiëring van bebossing. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en bijstellen. Het voorziet financiële ondersteuning aan private en openbare grondeigenaars en trekt subsidiebedragen op voor het verwerven van te bebossen gronden met oog op de erkenning als reservaat. Op die manier draagt het bij aan het uitvoeren van de doelstellingen van het regeerakkoord met betrekking tot de realisatie van 4000 ha extra bos en aan de uitvoering van het advies van het Relancecomité om meer toegankelijk groen te realiseren in de woonomgeving van de Vlaming. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.  

Nota aan de Vlaamse Regering-TER                               BVR-TER                                          Bijlage

 


Terhills nv: wijziging subsidiebesluit plaatsing drijvende zonnepanelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de projectsubsidie aan Terhills nv, voor de ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen. De wijziging vermindert het maximaal te installeren vermogen van 1227 kWe naar 1006 kWe en het maximaal subsidiebedrag van 502919,75 euro naar 412336,81 euro, en past de toe te passen innovatieve technieken aan om het project kostenefficiënter te kunnen uitvoeren.     

 


Wijziging Energiebesluit wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en met betrekking tot de REG-premies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit van 19 november 2010 met betrekking tot de REG-premies. De wijzigingen omvatten het invoeren vanaf 2021 van een nieuwe premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kVA. Tegelijk zijn er wijzigingen aan de REG-premies voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, nieuw geplaatste isolatie aan de buiten- en binnenkant van een buitenmuur, en de plaatsing van warmtepompboilers. Om de verduurzaming van de verwarming te stimuleren, wordt er vanaf 2021 geen premie meer toegekend voor het vervangen van een stookolieketel bij beschermde afnemers en wordt de premie voor de vervanging van een stookolieketel door een gascondensatieketel verhoogd. De doelgroep voor deze premie wordt ook uitgebreid tot de doelgroep van de energielening. Bovendien komt er ook een terugleververgoeding voor decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2021. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe REG-premie ingevoerd voor natuurlijke personen die in 2021 de nieuwe eigenaar worden van een woning of appartement. Om specifiek de energetische renovatie versneld te realiseren bij eigendomsoverdracht wordt voorgesteld om een REG-premie onder de vorm van een 'labelpremie' te voorzien bovenop de individuele basispremies wanneer binnen de vijf jaar na eigendomsoverdracht in volle eigendom aan de hand van een EPC kan worden aangetoond dat een woning van label E/F naar label C/B/A op het EPC is opgeschoven of een appartement van label D/E/F naar label B/A. Tot slot wordt de premie voor de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit met één jaar verlengd tot 31 december 2021.

TER-Nota aan de Vlaamse Regering                               BVR-TER                                          Advies RvS

WaterRegulator: activiteitenverslag 2019

mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering                               Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 18 september 2020