20/11/2023

Beslissingen Ministerraad van 17 november 2023

krant_wijziging_wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Aardobservatie STEREO IV

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Jo Brouns

De Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) financiert in het kader van opeenvolgende STEREO-programma's projecten om onderzoek, ontwikkeling en toepassingen te bevorderen die gebruik maken van aardobservatiedata. Het gaat om diverse projecten in onderzoeksinstellingen in het hele land. STEREO III liep tot eind 2022. De Vlaamse Regering stemt nu in met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over het onderzoeksprogramma voor aardobservatie STEREO IV. De minister-president van de vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw zullen het samenwerkingsakkoord namens de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest ondertekenen en het daarna indienen bij de voorzitter van het Vlaams Parlement.

 


Consortium Technischeassistentiehubs Energiegemeenschappen: subsidie oprichting en coördinatie technischeassistentiehubs (TA Hubs)

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 3 miljoen euro toe aan het samenwerkingsverband van intercommunales en energiehuizen 'Consortium Technischeassistentiehubs Energiegemeenschappen' om decentrale Technischeassistentiehubs (TA Hubs) op te richten voor de activiteiten binnen voornamelijk Energiegemeenschappen. Energiegemeenschappen kunnen een samenwerkingsverband zijn om huishoudens meer vat te geven op hun energiefactuur, en kunnen bijdragen om versneld meer hernieuwbare energie te realiseren en de toegankelijkheid ervan verhogen voor meer kwetsbare huishoudens. De TA Hubs zullen zich inzetten voor het inhoudelijk technische, aanbestedingsmatige, juridische en financiële maatwerk bij het realiseren van de activiteiten van de energiegemeenschap, die gericht zijn op mensen met risico op energie-armoede.

 


Wijziging Energiebesluit: Online platform voor faciliteren tegemoetkomingen, plaatsing digitale meters, premies

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit van 19 november 2010. De wijziging maakt de oprichting mogelijk van een platform om de aanvraag en controle van verschillende doelgroepgerichte maatregelen, waaronder de kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen, de gratis energiescan voor huishoudelijke afnemers en de Mijn VerbouwBegeleiding, te faciliteren. Via dit platform worden gegevens uit verschillende administratieve databanken opgehaald, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van een aanvraag na te gaan. Het besluit voorziet ook in de verlenging van de verhoogde premie voor nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur of dak- of zoldervloerisolatie in combinatie met de verwijdering van asbest. De premie wordt verlengd voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 en aanvragen ingediend tot en met 31 december 2025. Ook de verhoogde premie voor de plaatsing van zonnepanelen in combinatie met het verwijderen van asbest wordt verlengd. Daarnaast wordt bepaald dat de sloop- en heropbouwpremie structureel wordt verlengd voor wie niet in aanmerking komt voor de federale BTW-verlaging. De premie voor de plaatsing van PV-installaties wordt stopgezet voor PV-installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2024. Aanvragen voor deze premie kunnen weliswaar nog worden ingediend ten laatste tot en met 31 maart 2024. De stopzetting van de PV-premie zal wellicht eind 2023 leiden tot een grote toename van het aantal PV-installaties, waardoor het niet altijd mogelijk zal zijn om binnen de vooropgestelde termijn van negentig dagen een digitale meter te plaatsen. In dat opzicht wordt voorgesteld om deze termijn van negentig dagen voor aanmeldingen tot 31 januari 2024 te verhogen naar honderdtachtig dagen. Er worden een aantal aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat het nog steeds mogelijk is om, na het afschaffen van de PV-premie, een Mijn VerbouwLening af te sluiten voor de investering in PV-panelen. Dit besluit voorziet ook in de mogelijkheid dat de ontleners van de Mijn VerbouwLening zelf de Mijn VerbouwPremie zullen kunnen aanvragen en aanwenden als vervroegde terugbetaling van de lening, in plaats van dat dit wordt uitgevoerd door de energiehuizen.

 


Herverdeling energiecrisisprovisie

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van kredieten voor een totaal bedrag van 133,582 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2023 die ingeschreven zijn op de provisie 'Versnelling woningrenovatie en hernieuwbare energie' (de zogenaamde 'energiecrisisprovisie'). Ze regelt daarmee de herverdeling naar het programma Energie voor de Mijn VerbouwPremie, de premie (hybride) warmtepompen, de dakisolatiepremie en de PV-premie.

 


Verlenging van de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord’

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 31 maart 2023 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijk ruitelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0)- deel Noord' voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek werden verscheidene adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. Om deze inspraakreacties grondig te kunnen verwerken, en te vermijden dat het ontwerp GRUP zou vervallen, beslist de Vlaamse Regering de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP met 60 dagen te verlengen. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is dan 25 februari 2024.

 


GRUP GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207) te Linkebeek en Sint-Genesius-Rode

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)' te Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en van de bijbehorende bijlagen. Het geïntegreerde planningsproces wil het GEN-netwerk optimaliseren door de uitbreiding van spoorlijn L124 van 2 naar 4 sporen en de fietssnelweg optimaliseren door deze te bundelen met de geplande spooruitbreiding. Daarbij krijgt de uitbreiding van het spoor de nodige ruimte, worden de bestaande haltes geoptimaliseerd, het openbaar domein verbeterd en wordt ingezet op landschappelijke inpassing en buffering van de spoorweg en de fietssnelweg. Het planproces verloopt in overleg met de lokale besturen en andere betrokken initiatiefnemers. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Zwemmen in open water: wijziging besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De steeds warmer wordende zomerdagen doen de vraag toenemen naar locaties om een frisse duik te nemen. De voorbije jaren nam het aantal locaties om te zwemmen in open water dan ook lichtjes toe van 88 in 2020 naar 101 in 2023. Dat de stijging van het aantal locaties in Vlaanderen niet groter is, is te wijten aan de strikte regulering waarin bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die ervoor zorgen dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen. Tegelijk zijn de lokale besturen, die het best geplaatst zijn om extra geschikte locaties te detecteren, op dit moment niet bevoegd om ter zake voor een kentering te zorgen. De Vlaamse Regering wil aan beide uitdagingen tegemoet komen. Enerzijds wil ze de bestaande voorwaarden om als vrije zwemzone erkend te worden, versoepelen. Anderzijds wil ze de lokale besturen de mogelijkheid bieden om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende locaties te voorzien op hun grondgebied. Ze wijzigt daarom, na adviezen de SERV, van de Minaraad en van de Vlaamse Raad WVG, en na een publieke consultatie, opnieuw principieel het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM). In dit wijzigingsbesluit worden de milieutechnische voorwaarden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een vrije zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers. Daarnaast wordt een nieuwe categorie van zwemwateren zonder aanwezige beheerder ingevoerd. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.

 


Aansluitingen Handhavingsplatform: gefaseerde uitrol

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

Het kaderdecreet Vlaamse Handhaving voorziet in een Vlaams Handhavingsplatform (VHP), dat moet zorgen voor de digitalisering van de handhaving van Vlaamse regelgeving, de beveiligde bewaring van handhavingsinformatie, het uitwisselen van deze informatie tussen bevoegde overheden en een uniforme digitale toegang van burgers en ondernemingen tot hun bestuurlijk sanctiedossier. Het Vlaams Handhavingsplatform bestaat uit een aansluitertoepassing, een digitaal klassement, een sanctieregister, een maatregelenregister en een handhavingsbibliotheek. De ontwikkeling is gestart in 2022, en in de loop van 2023 zullen behalve het maatregelenregister de onderdelen worden afgerond. Eind 2023 wordt gestart met de uitrol van het VHP voor de afgeronde onderdelen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat het startschot geeft voor de gefaseerde uitrol van het VHP. De fasering is nodig om de risico’s van de ingebruikname van een gloednieuw IT - platform te kunnen beheersen, te meer omdat het vooral privacygevoelige informatie zal bevatten en essentiële processen als voorwerp heeft. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan tijdens deze opstartfase, en rekening houdend met het tempo van de verdere ontwikkeling van het VHP, zal vervolgens de functionaliteit en het toepassingsgebied stapsgewijs worden uitgebreid middels opeenvolgende besluiten, tot alle onderdelen in gebruik zijn en het VHP het geheel van de Vlaamse regelgeving bestrijkt.

 


Wijziging complexe projecten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet over de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het decreet over complexe projecten wijzigt. Het gaat om een aantal optimalisaties in opvolging van de evaluatiestudie over het decreet complexe projecten. Zo wordt het statuut van het voorkeursbesluit als 'point of no return' benadrukt en komen er enkele verduidelijkingen over het onderzoek van de milieueffecten. Omwille van het groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang van complexe projecten, komt er in het DBRC-decreet ook een voorrangsprocedure voor beroepen tegen een voorkeursbesluit. Daarnaast zijn er nog enkele technische correcties. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad, de MORA en de SERV, daarna gaat het nog voor advies naar de Raad van State.

 


Voortgangsrapportage van het geïntegreerd planproces voor het Strategisch Plan Ruimte voor water Dendervallei en beslissingen m.b.t. het vervolgtraject en de uitvoering van het gebiedsprogramma

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

Het geïntegreerd planproces Strategisch Plan Ruimte voor water Dendervallei wil het overstromingsrisico verminderen en daarbij ook ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde voor het gebied creëren. Het bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsvisie op strategisch niveau en een gebiedsprogramma van noodzakelijke acties om uitvoering te geven aan die visie. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de Inspraaknota hierover, met de onderzochte alternatieven en de Tussennota met de tussentijdse resultaten van de onderzoeken. Ze keurt tegelijk de voorgestelde werkwijze goed van geïntegreerde afweging op basis van de Ambitienota, en keurt het voorstel van verder traject naar besluitvorming goed over het voorkeursalternatief Strategisch Plan. De Vlaamse Waterweg nv en het Departement Omgeving zullen in overleg met de betrokken overheden een interbestuurlijk plan van aanpak opmaken om te starten met de niet-onderscheidende projecten. De bevoegde ministers van Openbare Werken en Omgeving zullen zorgen voor de verdere uitwerking van het Strategisch Plan, samen met het departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg nv, De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

 


Cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds ter ondersteuning van publieke laadinfrastructuur voor elektrische wagens op privaat domein

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering lanceerde op 3 oktober 2023 een projectoproep voor de financiële ondersteuning van publieke laadinfrastructuur op privaat domein, om mee de omschakeling naar elektrische voertuigen te bespoedigen. Ze keurt in dit verband nu de reservering goed van het voorgesteld budget van 2,897 miljoen euro van het Vlaams Klimaatfonds.

 


INAGRO vzw: subsidie project Boost +

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 42.857 euro toe aan Inagro vzw voor het project ‘Boost+’. Het project moet de emissies van methaan, ammoniak en stikstofoxiden bij kleinschalige pocketvergisting beter in kaart brengen. 30% van de inbreng in het project (12.857,10 euro) wordt gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds, de rest (29.999,90 euro) vanuit de begroting van het departement Landbouw en Visserij.

 


INAGRO vzw: subsidie project Metheen +

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 50.311 euro toe aan Inagro vzw voor het project 'Metheen +'. Het project wil extra inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee. Van het subsidiebedrag wordt 15.093 euro gereserveerd vanuit het Vlaams Klimaatfonds (VKF) en 35.217 euro op de begroting van het departement Landbouw en Visserij.

 


EV ILVO: subsidie project methaanreductie van begrazing bij melkvee

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 140.400 euro toe vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan EV ILVO voor het project ‘Methaanreductie door begrazing bij melkvee’. Het gaat om 30% van de middelen, de 70% eigen middelen worden aangerekend op het overheidsbudget van ILVO. Het project wil de impact van begrazing (voor- en najaar) op de enterische methaanproductie bij melkvee bepalen, op basis van voederonderzoek en praktijkbegrazingsproeven.

 


Actieplan Dioxines en PCB’s 2023

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 17 november 2023