20/03/2023

Beslissingen Ministerraad van 17 maart 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Opheffing administratieve beroepsmogelijkheden Mestdecreet: wijziging VLAREME

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet (VLAREME) van 28 oktober 2016, en schaft hiermee het administratief beroep tegen beslissingen van de Mestbank effectief af. Het voert wel een bezwaarprocedure in, waarmee betrokkenen de kans krijgen zich te verzetten tegen bepaalde beslissingen van de Mestbank, onduidelijkheden uit te klaren of bijkomende stukken aan te brengen in de administratieve procedures. Op deze wijze heeft de betrokkene steeds de mogelijkheid om zijn argumenten te laten horen alvorens er, na behandeling van het bezwaar, een definitieve beslissing wordt genomen. Deze werkwijze, waarbij voorzien wordt in een bezwaarprocedure bij het afdelingshoofd van de Mestbank, is analoog aan gelijkaardige procedures vermeld in VLAREME en het Mestdecreet. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering                     

 


Samenwerkingsakkoord uitwisseling gegevens tussen Openbaar Ministerie en een Vlaamse bestuurlijke beboetingsinstantie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, over de uitwisseling van informatie tussen het Openbaar Ministerie en een Vlaamse bestuurlijke beboetingsinstantie. Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving voorziet dat het Openbaar Ministerie na seponering de informatie over de misdrijven, die hun rechtsgrond hebben in Vlaamse regelgeving, samen met de reden voor de seponering bezorgt aan de vervolgingsinstantie of de beboetingsinstantie, volgens regels die bepaald worden in een samenwerkingsakkoord. Het ontwerp bevat daarom de regels voor de wederzijdse uitwisseling van gegevens van het strafdossier enerzijds en het bestuurlijk sanctiedossier anderzijds. Over dit ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage                                                                      

 


Startnota geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hospicebossen’ langs de E17 in Nazareth

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Hospicebosssen'. Het GRUP omvat het gebied rond de Hospicebossen langs de E17 op het grondgebied van de gemeente Nazareth, met een oppervlakte van circa 170 ha. Het plan wil de bosstructuur van de Hospicebossen behouden en versterken zoals voorzien in het ruilverkavelingsplan Schelde-Leie, met een herschikking van de in het gewestplan voorziene zone voor bosuitbreiding, naar enerzijds een betere bossstructuur en anderzijds het behoud van een aantal landbouwgebruikspercelen als agrarisch gebied. Hierdoor ontstaat op korte termijn ruim 20 ha bijkomend bos. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen hierover.

Nota aan de Vlaamse Regering Startnota        Procesnota 1                                            

 


Verlenging verhoogde subsidiëring van planning, ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerd natuurbeheer

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering verlengt principieel de financiële ondersteuning voor de aankoop van gronden met het oog op de erkenning als natuurreservaat voor de bescherming en ontwikkeling van natte natuur tot en met 30 november 2024. Daarbij bepaalt ze uitdrukkelijk dat de verworven terreinen moeten aangewend worden om de natuurstreefbeelden, zoals vermeld bij het besluit, te realiseren. Het herstel en de bescherming van natte natuur kadert in het Vlaams Klimaatadaptatieplan (VAP), dat de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering wil verhogen. Daarom wil het VAP tegen 2030 20.000 ha natte natuur herstellen of in kwaliteit verhogen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage-4TER Bijlage-5Bis

 


Implementatie Kaderdecreet Vlaamse Handhaving: wijziging diverse decreten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Jo Brouns

Het Kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving (KVH) stelt een nieuw algemeen kader vast voor de handhaving van Vlaamse regelgeving, als een doorontwikkeling van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (KBH) van 22 maart 2019. Het KBH was niet automatisch van toepassing op alle Vlaamse regelgeving, daarvoor waren decreten nodig. Het KVH kiest opnieuw voor de techniek van implementatiedecreten. De Vlaamse Regering hecht in dit kader haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot implementatie van het kaderdecreet Vlaamse Handhaving in diverse Vlaamse regelgeving. Het gaat om een groep Vlaamse regelgeving uit de sectoren Omgeving, Economie en Toerisme. Met dit voorontwerp van decreet worden ook de wijzigingen doorgevoerd die noodzakelijk zijn om het Handhavingscollege toe te laten zijn nieuwe taak als het bevoegde rechtscollege voor jurisdictionele geschillen over sanctiebeslissingen, herstelbeslissingen en herstelschikkingen naar behoren te vervullen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad, de SARO, de VVSG, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Koninklijk besluit 'Vervoer ontplofbare stoffen': standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over het vervoer van ontplofbare stoffen over de weg of per spoor. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn, om de regelgeving aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Strategisch Plan 2023-2027

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) startte op 1 januari 2023 en loopt 5 jaar. Hiertoe moeten de lidstaten hun GLB Strategisch Plan officieel indienen bij de Europese Commissie. België kreeg als enige lidstaat een uitzondering om 2 regionale strategische plannen op te stellen: een Vlaams en een Waals plan. De Vlaamse Regering keurt nu het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 goed. Het geeft invulling aan de algemene doelstellingen van het GLB, zoals opgenomen in de Europese GLB-verordening en beoogt hiermee het bevorderen van een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector, de ondersteuning en versterking van de milieubescherming en de versterking van de sociaal-economische structuur van het plattelandsgebied. Het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt ingediend bij de Europese Commissie.

Ter-Nota aan de Vlaamse Regering Verslag strategisch GBL-plan 2021 Goedkeuring Plan-Mer Vlaams Gemeenschappelijk LandbouwBeleid 2023-2027
Uitvoeringsbesluit van de Commissie Bijlage Advies SALV en MINARAAD Bijlage Avies op Openbaar onderzoek vh GLB Strategisch Plan
Bijlage Vlaams GLB 2023-2027 Antea Group    

 


Handhavingsrapport Onroerend Erfgoed 2022

Mededeling aan de Vlaamse Regering Rapport

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 17 maart 2023