20/06/2022

Beslissingen Ministerraad van 17 juni 2022

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Her- of nevenbestemming (voormalige) parochiekerken: voorontwerp van wijzigingsdecreet

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Vlaams minister Matthias Diependaele

​Door de evoluerende kerkpraktijk zijn een toenemend aantal van de bijna 1.800 rooms-katholieke parochiekerken in Vlaanderen niet langer (exclusief) nodig voor hun religieuze functie. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO), opnieuw principieel een voorontwerp van wijzigingsdecreet goed dat een doordachte her- of nevenbestemming van deze (voormalige) parochiekerken verder in goede banen wil leiden door nieuwe beleidsinstrumenten in te zetten. Het gaat om de verplichting om per gemeente een kerkenbeleidsplan op te maken, en ruimere subsidiemogelijkheden voor de lokale besturen en de kerkbesturen voor de realisatie van hun projecten van her- of nevenbestemming van (voormalige) parochiekerken. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Decreet
Memorie van toelichting

Advies SARO


Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 191. Steendorp - Steenbakkerij goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.


Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering definitief het Brownfieldconvenant 213. Hoboken - Lage Weg goed, met het oog op de ondertekening en sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers.


Wijziging Energiedecreet

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het gewijzigde Energiedecreet. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 15 juni 2022.

Wijziging decreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 17 juni 2022