Terug naar artikeloverzicht

Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering wijzigt principieel enkele elementen in haar uitvoeringsbesluit bij het decreet dat de regels vaststelt rond de werking en verdeling van een Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Deze wijzigingen geven uitvoering aan een aantal voorstellen die de Commissie Decentralisatie heeft goedgekeurd: de uitbetaling van de jaarlijkse subsidie aan plattelandsgemeenten in één schijf in plaats van in twee schijven; de uitbetaling van de jaarlijkse subsidie voor innoverende stadsvernieuwingsprojecten aan Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas; de verlenging van de maximale realisatietermijn voor thematische stadsvernieuwingsprojecten van drie naar vijf jaar; de aanpassing van de voortgangsverslaggeving van thematische stadsvernieuwingsprojecten naar drie en vijf jaar in plaats van jaarlijks; de opheffing van de maximumbedragen voor thematische stadsvernieuwingsprojecten en conceptsubsidies om het beschikbare totaalbudget flexibeler te kunnen spreiden over de geselecteerde inzendingen in de project-, concept- en thematische subsidieoproepen voor stadsvernieuwing. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Verplichte installatie fotovoltaïsche zonnepanelen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten. Het besluit voert een reeds eerder principieel goedgekeurde verplichting in voor elektriciteitsafnemers met een afname van meer dan 1 GWh en gebouwen van publieke organisaties met een afname van meer dan 250 MWh om op een minimaal deel van hun daken zonnepanelen te installeren. Er wordt ook in de mogelijkheid voorzien om de verplichting in te vullen door te investeren in nieuwe windturbines, repowering van windturbines of een nieuwe bio-WKK, of door participatie in andere nieuwe hernieuwbare energieprojecten die gerealiseerd worden bovenop deze PV-verplichting of andere verplichtingen uit het Energiebesluit (bijv. het minimum aandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw).

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS                    

 


Intrekken vergunning geregeld vervoer: delegatiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State voegt de Vlaamse Regering definitief een artikel toe aan haar besluit over het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer, dat het haar mogelijk maakt om de vergunning geregeld vervoer tijdelijk of definitief in te trekken of om aan de vergunninghouder een verbod op te leggen om aan geregeld vervoer te doen. Die delegatie was voordien nog niet voorzien. Daarnaast wordt ook het besluit over de rapportering over het personenvervoer over de weg (het Rapporteringsbesluit) opgeheven. Dit besluit had tot doel om de realisatie van de basismobiliteit op te volgen. Door de omschakeling naar het nieuwe concept 'basisbereikbaarheid' is het Rapporteringsbesluit niet meer actueel.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS                    

 


Toekenning van strategische ecologiesteun aan Volvo Car Belgium in Gent

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Volvo Car Belgium nv in Gent. Volvo Car Belgium wil investeren in de vervanging van de huidige ovens binnen de schilderafdeling, enerzijds om technische vooruitgang te boeken in het productieproces en anderzijds om ecologische winst te boeken ten opzichte van de huidige gasovens door de ovens te elektrificeren.

 


Toekenning van strategische ecologiesteun aan Nyrstar Belgium in Pelt

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Nyrstar Belgium nv in Pelt. Nyrstar Belgium is een onderdeel van Nyrstar, een wereldwijde metaalverwerkende onderneming. De vestigingen in Balen en Pelt vormen één van 's werelds grootste zinksmelters. Bij de productie van zinklegeringen ontstaat er een zinkrijke nevenstroom, ook dross genoemd, die tot op heden wordt gerecycleerd met een rotatieoven met directe verhitting. Nyrstar wil met een ecologisch investeringsproject inzetten op een nieuwe technologie die de hoogwaardige recyclage van zink uit het dross moet garanderen, met het oog op een sterke verduurzaming van het proces, en daarmee bijdrage aan de circulariteit van het metaal. Het recyclageproces zou daarbij gebeuren op basis van een inductie smeltoven.

 


Steun ondernemingen voor compensatie indirecte emissiekosten: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

In het kader van het systeem voor de handel in de broeikasgasemissierechten na 2021 wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit dat de juridische basis legt voor de uitbetaling van steun aan ondernemingen met installaties in het Vlaamse Gewest voor de compensatie van in de elektriciteitsprijzen doorberekende, dus 'indirecte', CO2-kosten. De wijziging verhoogt met name de maximaal mogelijke steunintensiteit in het uitzonderingsmechanisme van 90% naar 95%. Op die manier wil ze het concurrentieel nadeel wegwerken en vermijden dat deze bedrijven genoodzaakt zijn zich te delokaliseren naar landen buiten de Europese Unie. Dit besluit wordt aangemeld bij de Europese Commissie en voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Commissie en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van dit wijzigingsbesluit hecht de Vlaamse Regering meteen ook haar goedkeuring aan de activatie van het uitzonderingsmechanisme met een maximale steunintensiteit van 95% voor emissiejaar 2022 en met financiering van de meercompensaties als gevolg van het uitzonderingsmechanisme uit het energiecrisisbudget.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 17 februari 2023