20/12/2021

Beslissingen Ministerraad van 17 december 2021 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor energiezuiniger maken van cultuurinfrastructuur Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

​De Vlaamse Regering neemt kennis van de aanpak voor het verlenen van klimaatmiddelen ten behoeve van energiebesparingsmaatregelen voor de cultuurinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Ze geeft haar goedkeuring aan de reservering van 1,5 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


1,32 miljoen euro aan EFRO Managementautoriteit (VLAIO) voor project ‘Technische Bijstand REACT EU’

p voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent aan de EFRO Managementautoriteit (VLAIO, afdeling Europese Programma’s) een cofinanciering toe van 1,32 miljoen euro voor het project ‘Technische Bijstand REACT-EU’. Met 'Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe', kortweg REACT-EU, lanceerde de Europese Unie een nieuw initiatief om het hoofd te bieden aan de grote economische gevolgen van de coronapandemie. De EU voorziet extra middelen voor economisch herstel van de regio’s en zet zo in op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de coronapandemie. De middelen Technische Bijstand worden aangewend voor het beheer van het programma in de vorm van personeelskosten, werkingskosten en overhead. Aanvullend worden de middelen ook gebruikt ter financiering van IT, externe evaluaties en communicatie. 

 


407.000 euro subsidie vzw Vlaams Bijenteeltprogramma voor het bijenteeltjaar 2022

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 407.000 euro subsidie toe aan de vzw Vlaams Bijenteeltprogramma voor het bijenteeltjaar 2022 voor de uitvoering van het gemodificeerd Vlaams Bijenteeltprogramma. In dit derde bijenteeltjaar wordt verder gebouwd op de begeleiding van startende imkers, met als belangrijke nieuwe focuspunten de ondersteuning van de lokale werking van de imkersbonden, en de bestrijding van de Aziatische hoornaar. De klemtoon blijft liggen op het beheersen en terugdringen van de bijensterfte in Vlaanderen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal.

 


Digisprong: subsidie actieplan versterking en internationalisering Vlaams EdTech ecosysteem

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De EdTech-sector – ook wel LearnTech of Smart Education genoemd – groeit internationaal sterk. Ook onze Vlaamse EdTech sector is rijp om een sterke stap voorwaarts te zetten in de uitbouw van een krachtig EdTech-ecosysteem waarin de academische wereld, de industrie, scholen en overheid elkaar vinden. In dit kader kent de Vlaamse Regering 1,82 miljoen euro subsidie toe voor ‘Digisprong: actieplan voor versterking en internationalisering van het Vlaams EdTech ecosysteem’. Itec, een imec-onderzoeksgroep van KU Leuven, van waaruit ook het imec Smart Education onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd, en Hangar K in Kortrijk bundelen hierin de krachten om het ecosysteem in Vlaanderen rond Educational Technology te versterken. De subsidie wordt verdeeld tussen de KU Leuven (Itec) voor de niet-economische activiteiten, zoals onderzoek en kennisdiffusie, en Hangar K voor de uitbouw van het ecosysteem en de incubatie van spin-offs. 

 


LRM en UHasselt: subsidie evidence-based onderzoeksproject doorbraaklening

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Universiteit Hasselt (UHasselt) hebben het project ‘de doorbraaklening’ verder uitgewerkt. Het project heeft als doel de digitale transitie en duurzaamheidstransitie te versnellen, en dergelijke innovaties internationaal te vermarkten. De doorbraaklening is een vorm van gemengde financiering, ‘blended finance’, omdat het instrumentarium van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) strategisch wordt ingezet in combinatie met een achtergestelde lening vanuit de LRM. In dit kader kent de Vlaamse Regering 450.000 euro steun toe aan de Uhasselt voor het uitrollen van het evidence-based onderzoeksproject, in partnerschap met VLAIO en LRM; en 460.000 euro aan de LRM voor de de lancering van het project, in partnerschap met VLAIO en UHasselt.

 


EV ILVO: subsidie voor versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 433.000 euro toe aan EV Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) voor het project ‘versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool’. Bedoeling is om 180 unieke melkveebedrijven te begeleiden in het reduceren van hun klimaat-en milieu-impact. Klimrek biedt landbouwers een klimaattraject op maat aan om het bedrijf klimaatvriendelijker en meer klimaatrobuust te maken. Door middel van een klimaatscan krijgen landbouwers inzicht in hun eigen klimaat-en milieu-impact, en via de klimaatkoers krijgen zij de ecologisch en economisch best passende maatregelen op maat van hun bedrijf aangereikt. Het project loopt over een periode van 1 jaar (2022). Het uiteindelijke doel is om tegen 2025 de volledige melkveesector te bereiken met de Klimrektool.

 


Bio Base Europe Pilot Plan: subsidie transitieproject

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 2,36 miljoen euro subsidie toe vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen aan Bio Base Europe Pilot Plant cvba voor de uitvoering van het project ‘Bio Base Transition’ tijdens de periode september 2021 – februari 2023. Bio Base Europe Pilot Plant is een open innovatie- proeffabriek die bedrijven helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals hernieuwbare chemicaliën, bioplastics, biodetergenten en biosolventen. Het project Bio Base Transition betreft de realisatie van een fermentatielijn (15m³) voor demonstratie van de valorisatie van hernieuwbare grondstoffen, groene methanol of afvalstoffen tot complexe verbindingen, als alternatief voor (petro)chemie. Bio Base Transition richt zich op procesapparatuur die de transitie van klassieke (petro)chemie naar industriële biotech mogelijk maakt als duurzame, veilige en schaalbare conversietechnologie voor tal van producten.

 


EFRO Interreg 2021-2027: validatie van de beoogde ontwerpen van operationeel programma Interreg Europe, Urbact en Interact en Vlaamse bijdrage aan de Technische Bijstand van Interreg A, B en C programma’s

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering valideert de inhoud van het Interreg Europe, Urbact en Interact 2021-2027 programma met het oog op indiening bij de Europese Commissie voor beoordeling en goedkeuring door Europa. Het Interreg Europe programma is voor Vlaanderen het voornaamste Interreg programma voor netwerking en ervaringsuitwisseling op het vlak van regionaal beleid met prioritaire landen en regio’s binnen geheel de EU27 en omliggende buurlanden. URBACT is een EU-breed programma 'beleidsleren' waarin het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in Europese steden centraal staat. Het INTERACT programma heeft als kernopdracht het leveren van managementondersteunende diensten aan klassieke Interreg programma’s en hun beheerders. Eveneens doet INTERACT dienst als kennishub en netwerkplatform voor autoriteiten en stakeholders die een rol spelen in de uitvoering van Interreg programma’s. De Vlaamse Regering keurt meteen ook de maximale Vlaamse bijdrage goed aan de 'Technische Bijstand' (of dagdagelijkse werking) van de 8 behandelde Interreg A, B en C programma’s, alsook de overeenkomstige subsidiebesluiten.

 


EFRO Vlaanderen 2021-2027: Operationeel Programma en bijhorende Technische Bijstand

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt het operationeel EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2021–2027 in het kader van de Europese Structuurfondsen goed, met het oog op indiening bij de Europese Commissie voor beoordeling en goedkeuring. Het Vlaamse EFRO-programma 2021 –2027 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. De Vlaamse Regering keurt ook het subsidiebesluit goed voor de 'Technische Bijstand' (dagdagelijkse werking) door de EFRO Managementautoriteit van VLAIO in het kader van de uitvoering van het EFRO Vlaanderen programma 2021-2027.

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Vandersanden Steenfabrieken nv in Bilzen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Vandersanden Steenfabrieken nv in Bilzen. Vandersanden nv plant een investering om duurzamere, circulaire en CO2-arme gevelstenen te produceren. In een uniek productieproces worden gerecycleerde grondstoffen gebruikt, derivaten van een reststroom uit de staalindustrie. Vervolgens wordt door middel van carbonatatie-technologie CO2 opgeslagen in het eindproduct. Het resultaat van het nieuwe productieproces zou leiden tot een reductie in broeikasgasemissies met 97% ten opzichte van klassieke baksteenproductie.

 


vzw Catalisti: subsidie uitvoering project Moonshot programma coördinatie 2022-2026

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 3 miljoen euro subsidie toe aan Catalisti vzw voor de uitvoering van het project Moonshot programma coördinatie 2022-2026. Moonshot heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Vlaanderen wil met deze Moonshot op innovatievlak een voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve industrieën.

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Agfa-Gevaert nv in Mortsel

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Agfa-Gevaert nv in Mortsel. Agfa-Gevaert plant een investering om de PET-lijn voor de productie van filmmaterialen beter te kunnen afstemmen op de noden van de circulaire economie. Er zullen minder fossiele brandstoffen gebruikt worden en de reeds aangewende grondstoffen zullen worden hergebruikt. Momenteel wordt een belangrijk deel van het PET-afval verbrand, terwijl een ander deel wordt gerecycleerd door middel van een technologie die energie-intensief is en verdere uitbreiding van de recyclage niet toelaat. Met de nieuwe, zogenaamde ‘twinscrew extruder’-technologie, zal veel meer afval gerecycleerd kunnen worden, waarbij de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd blijft. Er zou 1.250 ton PET per jaar kunnen worden hergebruikt.

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Metallo Belgium nv in Beerse

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Metallo Belgium nv in Beerse. Op de Metallo Belgiumsite in Beerse worden secundaire grondstoffen (metaalschroot) gerecycleerd voor de productie van zuivere metalen, in hoofdzaak koper, tin, lood, zink en nikkel. De huidige productie bedraagt 9.000 ton tin per jaar. Deze aanvraag betreft een investering om een extra hoeveelheid van 330 ton tin per jaar te kunnen recycleren.

 


1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Nala Renewables Belgium bv in Balen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Nala Renewables Belgium bv in Balen. Nala Renewables Belgium wil op de Nyrstarsite in Balen een Li-ion-batterij-opslagsysteem bouwen. Dat systeem kan een vermogen van 25MW leveren gedurende vier uur, met een totale energiecapaciteit van 100 MWh. Daarmee zou dit het grootste systeem in haar soort zijn in continentaal Europa. Het batterij-energieopslagsysteem kan netstabilisatiediensten aan transmissienetbeheerder Elia verlenen, zoals het stabiliseren van de netspanning, de netfrequentie en het verzorgen van onbalansmanagement. Dankzij de netstabilisatiediensten van dit systeem vergroot ook de bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitsnet. Daarnaast ondersteunt de batterij onrechtstreeks de integratie van hernieuwbare energiebronnen (zon en wind) in het elektriciteitsnet, door het opvangen van intra-day-schommelingen.

 


Subsidie Moonshot Later Stage Innovation Project Clarify

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Moonshotprogramma wil tegen 2040 technologische industriële doorbraken realiseren, zowel in producten als processen, die tegen 2050 kunnen bijdragen tot het halen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Vlaanderen wil hiermee op innovatievlak een voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve industrieën (voornamelijk chemie, raffinage en staal). De Moonshot Later Stage Innovation (LSI) projecten richten zich op de experimentele demonstratiefase om de toekomstige marktintroductie te versnellen van innovatieve producten, processen en diensten. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 1,59 miljoen euro aan Universiteit Gent als steun voor het Moonshot Later Stage Innovation Project 'CLARIFY'. In het project CLARIFY wordt een chemisch wasproces voorgesteld dat toelaat om (meerlaags) plastic afval te delamineren en te ontinkten als voorbehandeling, om het daarop volgende recyclageproces te vereenvoudigen.

 


Erkenningsaanvraag Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema ‘Circulaire Economie’ (2022-2026)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Zuhal Demir

Op 31 december 2021 loopt de erkenningstermijn van het huidige Steunpunt Circulaire Economie af. Voor de verderzetting van de wetenschappelijke ondersteuning van het beleid rond circulaire economie is een nieuwe oproep gelanceerd. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de erkenning en financiering goed van een consortium onder leiding van Prof. Dr. Ir. Karel Van Acker (KU Leuven) als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema Circulaire Economie (2022-2026). Het consortium is een samenwerking tussen KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en VITO. De bevoegde ministers zullen de beheersovereenkomst met het Steunpunt onderhandelen, ondertekenen en meedelen aan de Vlaamse Regering.

 


Uitbreiding premie projectbegeleiders collectieve renovaties (burenpremie)

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering breidt de burenpremie uit voor de projectbegeleiders van collectieve renovaties, en voorziet hiervoor een budget van 2 miljoen euro (1 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds en 1 miljoen euro uit het Energiefonds). Sinds 2017 moet elke elektriciteitsdistributienetbeheerder in Vlaanderen de collectieve aanpak van renovatiewerken van woningen, wooneenheden of woongebouwen ondersteunen. Dit gebeurt door samen te werken met projectbegeleiders collectieve renovatie. De projectbegeleiders worden ook financieel vergoed door de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor hun gemaakte begeleidingskosten. De burenpremie is de vergoeding die projectbegeleiders binnen collectieve renovatieprojecten krijgen voor de kosten die ze maken bij het begeleiden van particuliere eigenaars vanaf de eerste interesse in de energetische renovatie van hun woning tot het aanvragen van de renovatiepremies voor de uitgevoerde renovatiemaatregelen. Uit feedback bleek dat de burenpremie bij de eerste renovatie onvoldoende is en te laat wordt uitbetaald (na het uitvoeren van de renovatiemaatregel), zodat er nu een extra vergoeding komt die al wordt uitgekeerd na het opstellen van het renovatierapport, dus kort na het opstarten van de begeleiding. 

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Call renovatieprojecten Gemeenschapsonderwijs en toewijzing VKF-middelen aan het Vlaams Engergiebedrijf (VEB) als programma-manager

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering neemt kennis van de organisatie van de Call 'ondersteuning van grootschalige renovatieprojecten volgens het ESCO-model in het Gemeenschapsonderwijs', en voorziet voor deze oproep vanuit het  Vlaams Klimaatfonds een totaalbudget van 7,5 miljoen euro aan het Vlaams Energiebedrijf (VEB) als programmamanager. Deze VKF-middelen zorgen ervoor dat ook minder rendabele werken aan de gebouwschil kunnen gefinancierd worden, om toe te werken naar de langetermijndoelstelling: klimaatneutrale schoolgebouwen tegen 2050.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Ministerieel Besluit Call voor ondersteuning
Beslissing Raad van het GO! Bijlage  

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor energiebesparing van het gebouwenpark van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de uitfasering van stookolie

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de aanpak goed voor energiebesparing van het gebouwenpark in het gemeenschapsonderwijs. Het gaat om de gedeeltelijke subsidiëring van energiebesparende maatregelen binnen geplande grote infrastructuurwerken, en daarnaast ondersteuning van de definitieve uitdienstname van stookolieketels, waarbij het GO! een volledige uitfasering van haar stookolieverbruik ambieert. Ze wijst hiervoor een totaal bedrag van 3,857  miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds toe aan het gemeenschapsonderwijs GO!, voor 'energiebesparing in onderwijsinfrastructuur' en voor de 'ondersteuning definitieve uitdienstname oude stookolieketels onderwijs'. 

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage 1 Bijlage 2

 


Principiële definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’. Het openbaar onderzoek gaf geen aanleiding tot fundamentele aanpassingen aan het plan. Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Antwerpen en Kontich in de provincie Antwerpen. Nu wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Ontwerp plan-MER Tractebel
Bijlage 1 Verordenend grafisch plan - kaart Bijlage I: Verordenend grafisch plan Bijlage II: Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa: Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIa: Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV: Register met de percelen
Bijlage IV: Register met de percelen: kaart Bijlage V: plan-MER Kaart 0 Situering plangebieden
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand Kaart 2 Bestaande juridische toestand: plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen

 


Vasstelling landinrichtingsplan ‘Onthaal en Beleving - fase 1’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het landinrichtingsplan ‘Onthaal en Beleving- fase 1’ vast. Dit geeft uitvoering aan het landinrichtingsproject ‘De Wijers beleven’. De Wijers is het grootste aaneengesloten vijvergebied van België, met 1175 vijvers en 700 hectare water en riet, verspreid over de gemeenten Zonhoven, Lummen, Diepenbeek, Hasselt, Genk, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Het overkoepelende landinrichtingsproject wil in De Wijers acht locaties ontwikkelen als bovenlokale onthaalpunten voor het gebied. In ‘Onthaal en Beleving-fase 1’ zijn maatregelen uitgewerkt voor drie onthaalpunten: Bokrijk-Kiewit (Hasselt, Genk); Bolderberg (Heusden-Zolder) en Demerstrand (Diepenbeek). Er wordt gewerkt aan aangename toeristisch-recreatieve routes met zichten op de vijvers en beekvalleien en verschillende rust- en belevingspunten langs de weg.  

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage
College van Burgemeester en Schepenen - Besluit De Vlaamse Waterweg Vergunning Deel I Rapport
Deel II Kaartenatlas Deelnemers Opmerkingen en bezwaren in Hasselt

 


Opstart geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de startnota ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug’ goed. Het planproces situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Geel, Laakdal, Westerlo, Herstelt, Herenthout, Hulshout, Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het plan wil de uitgesproken natuurwaarden in de vallei van de Grote Nete behouden en versterken, met ruimte voor natuurlijke waterberging; ruimte creëren om de natuur- en veiligheidsdoelstellingen van het Geactualiseerd Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete te realiseren; samenhangende boscomplexen behouden en versterken; waardevolle landschappen en erfgoedwaarden en ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw in de vallei van de Grote Nete vrijwaren en versterken; en samenhangende gebieden voor land- en tuinbouw die grenzen aan de vallei van de Grote Nete vrijwaren. Concreet wordt er 850 hectare hoogwaardige natte natuur gecreëerd, om het water in het valleigebied op een gecontroleerde manier op te vangen om ongewenste overstromingen te vermijden. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de nodige adviezen inwinnen over deze startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten over de startnota informeren en raadplegen.

Nota aan de Vlaamse Regering Startnota

 


Omzetting BBT-conclusies voor afvalverbranding: wijziging besluit met algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne en titel III van het VLAREM

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM). Het gaat om de toevoeging van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalverbranding. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Verlenging overname investeringskosten door het Vlaamse Gewest voor de (her)aanleg van gemeentelijke rioleringen

p voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Tegen 2027 moet Vlaanderen de Europese doelstellingen voor schoon en gezond oppervlaktewater halen, of op zijn minst alle maatregelen hebben genomen om dat mogelijk te maken. Anders kan de Europese Commissie forse boetes opleggen. Om aan die verplichting te voldoen moeten de steden en gemeenten in Vlaanderen nog zware financiële investeringen doen in de (her)aanleg van rioleringen. Deze inspanning overtreft de budgettaire mogelijkheden van de lokale besturen. Daarom werd sinds 2008 door het Vlaamse Gewest financiële ondersteuning voorzien door overname van een deel van deze investeringskosten door Aquafin, het zogenaamde ‘Lokaal Pact’. Om die ondersteuning verder te kunnen zetten, voorziet de Vlaamse Regering 700 miljoen euro gespreid over vijf jaar. Daarnaast werden de bestaande categorieën van investeringen die in aanmerking komen voor overname beoordeeld in het licht van de huidige noden. Daarom worden 2 nieuwe categorieën opgericht: projecten die innovatief zijn en projecten die inzetten op klimaatbestendigheid. 

 


Omzetting BBT-conclusies oppervlaktebehandeling: wijziging besluit algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM). Het gaat om de actualisering op basis van de Europese Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen. Titel III van het VLAREM heeft betrekking op bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Omzetting BBT-conclusies voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie: wijziging titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel titel III van het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM), om te zorgen voor een actualisering van de milieuregelgeving ter zake op basis van de Europese Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Het gaat om de algemene regels om de impact op mens en milieu van GPBV-installaties beperkt te houden. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu, waarbij GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. De Europese richtlijn bepaalt dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Wijziging diverse bepalingen waterwetgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Minaraad, de SALV, de SERV, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat diverse bepalingen rond de waterwetgeving wijzigt. De wijzigingen omvatten onder meer een verfijning van de definities van 'bedding van de waterloop' en 'talud' in de wet onbevaarbare waterlopen, het verbeteren van het verbod op nieuwe bovengrondse constructies in oeverzones, het verduidelijken van de term 'overstromingsgevoelig gebied' en de informatieplicht daarrond, uitvoering geven aan de Europese verordening over het hergebruik van water, en een uitbreiding van de toepassing van het artikel rond het achteruitgaan van de toestand van een 'waterlichaam' binnen de toepassing van het Decreet Integraal Waterbeleid. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Memorie van Toelichting
Advies Wetgeving VTC Advies Minaraad  

 


Financiering projectvoorstellen in het kader van internationale klimaatfinanciering 2021: projectoproep G-STIC-CAP

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om invulling te geven aan haar engagementen rond internationale klimaatfinanciering lanceerde de Vlaamse Regering in augustus 2021 een oproep voor projecten die ontwikkelingslanden ondersteunen in het ondernemen van klimaatacties op vlak van zowel mitigatie als adaptatie. In het kader van deze projectoproep, een samenwerking van het Departement Omgeving met G-STIC/VITO, onder de naam 'G-STIC Klimaatactieprogramma' kent de Vlaamse Regering nu 700.000 euro toe aan Turbulent nv voor het project 'EmPOWERing high IMPACT users by OPTIMIZING clean energy grids' en 364.000 euro aan Rietland BV voor het project 'Kericho Circular Water'. Voor de uitvoering van 10 andere projecten wordt een totaalbedrag van maximaal 1,9 miljoen euro toegekend bij ministerieel besluit.

 


Vaststelling landinrichtingsplan 'Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt het  landinrichtingsplan ‘Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie’ vast. Het geeft uitvoering aan het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ dat op 22 april 2016 door de Vlaamse Regering is goedgekeurd en ingesteld. Het projectgebied (1882 ha) situeert zich in Knokke-Heist, meer bepaald de Oostkustpolder die aan het Zwin grenst. Het landinrichtingsplan heeft onder meer volgende doelstellingen: het recreatief netwerk in het projectgebied aanpassen en optimaliseren, rekening houdend met de nieuwe situatie ontstaan door de uitbreiding van het Zwin en de daarbij gerealiseerde nieuwe verbindingen; de natuur- en erfgoedwaarden in het projectgebied versterken of herstellen en beter communiceren; en een meer klimaatrobuust waterbeheer ondersteunen.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verklaring tot instemming
Eindvoorstel - Rapport Watertoetsnota 22.11.21 Situering Bijlage
Adviezen Verslag vergadering 8 Openbaar Onderzoek

 


Wijziging uitvoeringsbesluit bij decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, kortweg het Milieuhandhavingsbesluit. Het gaat onder andere om het toekennen van bepaalde toezichtsbevoegdheden, het verbeteren van de informatiedoorstroming over vastgestelde schendingen, het uitbreiden van het toepassingsgebied bij milieumisdrijven en enkele wijzigingen aan de bijlagen van het Milieuhandhavingsbesluit over de gedepenaliseerde 'milieu-inbreuken'. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage 1 bij het BVR
Bijlage 2 bij het BVR Bijlage 3 bij het BVR  

 


Projectoproep 'Begeleiding sociale doelgroepen voor het onderhoud en de verduurzaming van de verwarming' en budgetreservatie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de organisatie goed van een projectoproep om voorstellen in te dienen voor 'ondersteuning van sociale doelgroepen door middel van een premie voor de begeleiding voor het onderhoud en de verduurzaming van de verwarming'. De projectoproep is een van de acties uit het Energie-armoedeplan 2025 waarin de Vlaamse Regering inzet op preventieve maatregelen die de energie-efficiëntie van woningen van kwetsbare gezinnen verbeteren en zo de energiefactuur structureel verlagen. Het onderhoud en de betere afstelling van de verwarmingsinstallaties is een eenvoudige en relatief goedkope maatregel die een langdurige kostenbesparing oplevert. Voor deze projectoproep is een totaal budget van 2 miljoen euro voorzien (1,4 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds en 600.000 euro uit het Energiefonds). 

Nota aan de Vlaamse Regering Projectoproep Bijlage

 


Visienota 'Afsprakenkader Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het afsprakenkader goed over het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Het Afsprakenkader omvat de verschillende procedures en timing van de opeenvolgende stappen van de energie- en klimaatbeleidscyclus rond het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030, en de rol van alle betrokkenen hierin. Ze keurt ook de herziene samenstelling van het Opvolgpanel VEKP goed. Daarnaast stelt ze de verantwoordelijke entiteiten vast voor de acties volgend uit de Visienota 'Bijkomende Maatregelen Klimaat' van 5 november 2021. 

Visienota aan de Vlaamse Regering Overzicht Europese rapporteringsverplichtingen Aanduiding verantwoordelijke entiteit

 


Wijziging Energiedecreet: maatregelen versnelde energietransitie gebouwen naar meer emissie- en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid in de globale strijd tegen klimaatverandering en wil de energietransitie van de gebouwen naar meer emissie- en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken versnellen. Naar aanleiding van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier (VEL) wordt nu ook voorzien in een jaarlijkse rapportageverplichting voor de VREG over de financiële gezondheid van de Vlaamse energiemarkt en de actieve leveranciers. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar Energiedecreet. Via de wijziging worden ook de volgende maatregelen voorgesteld: het afschaffen bij nieuwbouw van de beperking van de aansluitingskost voor aardgas tot 250 euro, een verbod op de aanleg van propaan- en butaangasnetten op plaatsen waar er geen aardgasnet mag liggen, vanaf 2023 een verplichte combinatie met een warmtepomp als men bij nieuwbouw een gasketel plaatst, een aardgasaansluitingsverbod voor nieuwbouw vanaf 2026, en een uitbreiding van de mogelijkheid om ook bij residentiële gebouwen een renovatie op te leggen. Bovendien wordt voorzien in een uitbreiding van de verplichtingen aangaande de energieprestatiecertificaten bij de vestiging van een zakelijk recht. Voorts worden een aantal aanpassingen aangebracht om de versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen, en meer bepaald de verplichting tot uitvoeren van een energieaudit, mogelijk te maken; en wordt voorzien in een sanctiemechanisme als die regels niet worden nageleefd. Tot slot worden aan het Energiedecreet een aantal verduidelijkingen aangebracht die er moeten voor zorgen dat gemeentewegen, of die nu formeel deel uitmaken van het openbaar domein of niet, wat de aanleg van leidingen en lijnen betreft steeds onder dezelfde regeling vallen als leidingen en lijnen die zich op of onder het openbaar domein bevinden. Ook wordt een regeling gecodificeerd waaronder het voor de netbeheerder van algemeen nut is om installaties die deel uitmaken van het elektriciteits- of aardgasdistributienet in of op private onroerende goederen te plaatsen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting

 


Sociale openbaredienstverplichtingen en REG-openbaredienstverplichtingen: wijziging Energiebesluit

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de uitrol van de digitale meter wijzigt de Vlaamse Regering na adviezen van de VTC, de VREG, de SERV en de Minaraad, een derde keer principieel Titel V van haar Energiebesluit, waarin de sociale openbare dienstverplichtingen omschreven worden waaraan zowel commerciële leveranciers als de distributienetbeheerders moeten voldoen. Naar aanleiding van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier (VEL) wordt het nu ook mogelijk gemaakt dat klanten maandelijks een factuur krijgen in plaats van te werken met voorschotten en een afrekeningsfactuur. Dit kan wel enkel voor leveranciers met meer dan 200.000 afnamepunten in het Vlaamse Gewest en voor wie een digitale meter heeft. De wijzigingen zijn daarnaast ook onder meer gericht op het minimaliseren van de mogelijke schuldopbouw, waarbij de mogelijkheden worden benut die de digitale meter biedt op het vlak van verbruiksmeting en eenvoudige activatie van de voorafbetalingsfunctie. Het wijzigingsbesluit breidt ook het toepassingsgebied uit van de steun die de elektriciteitsnetbeheerder aan een beschermde afnemer biedt voor de aankoop van een energiezuinige koelkast, droogkast of wasmachine. Er worden ook een aantal wijzigingen aangebracht met betrekking tot de Rationeel energiegebruik (REG)-premies en het materiële toepassingsgebied van de energieprestatiecertificaten. Ook wordt er voor de energiedeskundigen type D een centraal examen ingevoerd. Dit besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Aanvaarding CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) als lid van de pooling van de verzekeringen van de Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

Sinds 1 januari 1998 maakt De Watergroep verplicht deel uit van de pooling van de verzekeringen van de Vlaamse overheid. Begin 2020 is de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 in voege getreden. De Watergroep valt niet meer onder dit toepassingsgebied en is bijgevolg niet meer verplicht lid van de pooling. Gezien De Watergroep vrijwillig wenst te blijven deelnemen aan deze pooling, keurt de Vlaamse Regering deze aanvraag goed.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Herverdeling provisioneel krediet: energie-efficiëntiemaatregelen eigen gebouwen en technische installaties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering herschikt 3,84 miljoen euro vastleggingskrediet en 3,44 miljoen euro vereffeningskrediet voor de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen voor de eigen gebouwen en technische installaties.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Actieplan

 


Wet ter bescherming van het marien milieu en voor de organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden: standpuntbepaling

 voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt niet in met het ontwerp van de wet ter bescherming van het marien milieu en voor de organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden, omdat het ontwerp niet in overeenstemming is met de afspraken die werden gemaakt op ambtelijk niveau.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Voorkeursbesluit complexe project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp voorkeursbesluit vast van het complex project 'Noord-Zuidverbinding Limburg'. De betrokken ministers zullen het ontwerp van voorkeursbesluit in openbaar onderzoek leggen. Het complex project 'Noord-Zuidverbinding Limburg' zet in op het ontwikkelen van een gedragen visie voor zowel een vervoerverbinding als een gebiedsprogramma voor de regio. Twee cruciale projectonderdelen zijn daarbij sturend: Spartacus Lijn 3 en de wegverbinding N74. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerp van voorkeursbesluit Voorontwerp Voorkeursbesluit –adviesvergadering (digitaal)
Bijlage 1 bij het Ontwerp Bijlage 2 bij het Ontwerp Bijlage Kaart
Bijlage 4 Antwoordennota Synthesenota Procesnota

 


Laadinfrastructuur elektrische voertuigen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Het besluit wil mogelijkheden creëren om in de toekomst laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uit te rollen en de nodige informatie over deze laadinfrastructuur te ontsluiten.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Verzameldecreet energie

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het gewijzigde Energiedecreet van 8 mei 2009. Het gaat onder meer om de verduidelijking van enkele rechtsgronden rond het Energiefonds; wijzigingen rond flexibiliteitsdiensten door elektriciteitsopslagfaciliteiten en energiedelen; de ontwikkeling van het energiedataplatform en de databank premies; de rechtsgrond voor het publiek maken van gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) en het opladen van stavingsstukken in de databank; een wijziging met betrekking tot de boetebepalingen en berekeningswijzen rond installatie-eisen; en nog enkele andere aanpassingen. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 15 december 2021.

Wijziging Energiedecreet

 


Plan Vlaamse Veerkracht: inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Lydia Peeters

Zowel de reguliere subsidies voor werken op het openbaar domein in het kader van de (her)aanleg van bedrijventerreinen als de financiering of subsidiëring van infrastructuurwerken dekken niet altijd alle kosten of zijn niet altijd van toepassing om de werken te realiseren die noodzakelijk zijn voor de heringebruikname van bedrijventerreinen en brownfields en het goed functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De aanwending van de relancemiddelen is een hefboom om dergelijke dossiers vooruit te helpen. Voor het dossier Wildebeek (Erembodegem/Denderleeuw) keurt de Vlaamse Regering nu een samenwerkingsakkoord goed op basis waarvan 2 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld aan de stad Aalst die zal instaan voor een sluitende financiering van de verwervingskosten met het oog op de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur voor de terreinen Erembodegem Zuid II en III. De Vlaamse Regering kent voor het dossier Buke een maximale subsidie van 761.000 euro toe aan de stad Zottegem voor de heraanleg van de Leeuwerikstraat en Smalleweg. En in het kader van het dossier Tybersite (Menen) zal een occasioneel samengevoegde opdracht in de markt worden gezet voor de omvorming van de rotonde N58xN8.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: financiering kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra

p voorstel van Vlaams minister Wouter Beke

De coronacrisis illustreert het belang van goede ventilatie, zeker in woonzorgcentra, waar kwetsbare personen langdurig verblijven. Omwille van hun eigenheid in doelpubliek, zorgconcept, schaalgrootte, gebouwtypologie en -gebruik, verdienen woonzorgcentra een specifieke benadering voor ventilatie. Momenteel zijn er nog onvoldoende duidelijke richtlijnen of vormen van ondersteuning specifiek hiervoor. De Vlaamse Regering beslist daarom een deel van de relancemiddelen van project VV045 (inzetten op kwaliteit en good governance van woonzorgcentra en vooruitschuif nieuw beleid) te gebruiken om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra te ontwikkelen en te verbeteren. Hiervoor wordt een budget van 660.000 euro uit de Relanceprovisie voorzien.

Bis-Nota aan de Vaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 17 december 2021