20/04/2020

Beslissingen Ministerraad van 17 april 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

COVID-19: tijdelijke maatregelen beleidsveld energie

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid door de COVID-19 pandemie neemt de Vlaamse Regering principieel een aantal maatregelen in het beleidsveld energie. Het gaat om maatregelen rond de geldigheid van de 'startdatum' bij warmtekrachtkoppeling- en hernieuwbare energieprojecten, en het verlengen van vervaltermijnen bij de subsidieregelingen voor nuttige groene warmte, restwarmte, de productie en injectie van biomethaan en voor kleine en middelgrote windturbines. Tot slot wordt ook een tijdelijke administratiefrechtelijke afwijking toegelaten met betrekking tot de wijze van indienen van georganiseerde administratieve beroepen tegen beslissingen van het Vlaams Energieagentschap over het opleggen van een administratieve geldboete. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Begrotingscontrole 2020

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, de Vlaamse Woonraad, de Milieu- en Natuurraad, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed, de Mobiliteitsraad, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, de Vlaamse Jeugdraad en de Raad van State. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners.

Nota aan de Vlaamse Regering Memorie van Toelichting Voorontwerp decreet

 


COVID-19: standpuntbepaling koninklijk besluit tijdelijke maatregelen continuïteit scheepvaart

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het Koninklijk besluit met tijdelijke maatregelen om de continuïteit van de scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus Covid-19. Het gaat onder meer om de systematische elektronische aflevering van alle certificaten, attesten en andere documenten; de automatische verlenging van de certificaten, attesten en andere documenten tot 30 september 2020; de opschorting van de termijnen voor audits in verband met scholen voor de zeevarenden, voor het houden van hoorzittingen in verband met administratieve geldboetes, en voor onderzoeken door de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart; en de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst te verlengen.  

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 17 april 2020