19/09/2022

Beslissingen Ministerraad van 16 september 2022

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging Energiedecreet: stelsel groenestroomcertificaten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de SERV en van de Minaraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009, meer bepaald het stelsel van de groenestroomcertificaten. Doel van de wijziging is het stelsel van de groenestroomcertificaten ter bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in overeenstemming te brengen met de Europese regels voor staatssteun, in het bijzonder de nieuwe Richtsnoeren staatssteun voor klimaat, milieubescherming en energie 2022. De bijsturing is nodig omdat een analyse van de bestaande steunregeling aantoonde dat deze aanleiding kan geven tot ongeoorloofde overcompensatie. Dat is zo voor installaties voor zonne-energie met startdatum voor 1 januari 2013, die aanspraak kunnen maken op één groenestroomcertificaat per 1000 kWh opgewekte elektriciteit, met een steun per certificaat die kan oplopen tot 450 euro. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet voorziet daarom dat de reguliere steunperiode voor deze installaties, die momenteel 20 jaar is, op 31 december 2023 wordt stopgezet. De exploitant kan wel een verlenging van de steun aanvragen indien dit noodzakelijk zou zijn om de rendabiliteit van zijn installatie te verzekeren. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Tris-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies Minaraad Advies SERV  

 


Vlaremtrein bedrijfsafvalwater: schrappen sectorale lozingsnormen voor PFAS-verbindingen voor textielsector

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht beslist de Vlaamse Regering om de sectorale lozingsnormen voor PFAS-verbindingen voor de textielsector te schrappen. Ze wijzigt daarvoor principieel enkele bepalingen uit het Vlaams Reglement over de Milieuvergunning (VLAREM). Hierdoor gelden terug de algemene bepalingen voor het lozen van deze parameters en zal hierop strenger worden toegezien. Daarnaast bevat het wijzigingsbesluit enkele verduidelijkingen over het aanvragen van een lozingsnorm voor het lozen van gevaarlijke stoffen waarvoor geen indelingscriterium is opgenomen, en andere kleine aanpassingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en de SALV.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Verslag aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Aanpassing milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater, waterbodems en stofneerslag

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering past principieel de milieukwaliteitsnormen aan die gelden in oppervlaktewater, waterbodems en stofneerslag. Voor oppervlaktewater komt er een afzonderlijk normenkader voor nog niet getypeerde en voor niet-gecategoriseerde oppervlaktewateren, en komen er een aantal wijzigingen aan de milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke stoffen. Voor stofneerslag is er een aanpassing nodig aan de milieukwaliteitsnormen om de resultaten van de metingen correct te kunnen toetsen. Daarnaast worden de grenzen van de stroomgebieden en de bekkens gewijzigd, door de steeds nauwkeuriger kennis van de werking van het watersysteem. De wijzigingen die betrekking hebben op oppervlaktewater/waterbodem waren opgenomen in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas voor de planperiode 2022 tot 2027. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage
Bijlage Bijlage Bijlage
Bijlage    

 


Bijgestelde gebiedsprogramma ‘ENA Wommelgem/Ranst’, de Groenpool Antwerpen en de verdere aanpak

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering besliste op 18 december 2020 over het samenhangend gebiedsprogramma 'Wommelgem/Ranst' (ENA) in de Oostrand van Antwerpen. In 2021 en 2022 werd gewerkt rond een gebundelde aanpak voor economie, mobiliteit en open ruimte, en werden meer concrete voorstellen uitgewerkt voor alle deelprojecten in het programma. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de conclusies van dit overleg, gaat akkoord met het geactualiseerde gebiedsprogramma en stelt haar beslissing uit 2020 bij. De betrokken Vlaamse entiteiten en beleidsdomeinen zullen elk vanuit een eigen rol de nodige onderzoeken starten en de conclusies aan de Vlaamse Regering rapporteren voor verdere besluitvorming. Ze zullen ook, elk vanuit hun eigen bevoegdheden, actief nagaan hoe middelen en instrumenten voor de ontwikkeling van de projecten in het gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst kunnen worden ingezet. De Vlaamse ministers bevoegd voor Omgeving en voor Mobiliteit en Openbare Werken zullen zorgen voor de verdere integratie en afstemming van de mobiliteitsprojecten uit het gebiedsprogramma met het complex project De Nieuwe Rand, en zullen elk voor hun eigen bevoegdheid verdere stappen zetten voor de verderzetting van de projecten. De Vlaamse minister bevoegd voor Werk en Economie zal de mogelijke invulling, afbakening en ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de ruimere omgeving onderzoeken. De Vlaamse Regering bevestigt ook dat De Zwaaikom/Ranst niet langer in aanmerking komt om te ontwikkelen als een bedrijventerrein en dat er een waterspaarbekken zal ingeplant worden. Daarmee engageert de Vlaamse overheid zich verder en meer concreet om de realisatie van de deelprojecten in de komende jaren op een gecoördineerde en gefaseerde manier aan te pakken.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Maritieme beveiliging: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over de maritieme beveiliging. Het ontwerp zorgt voor de uitvoering van de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)-verordening en de gedeeltelijke omzetting van de ISPS-richtlijn, en vervangt het huidige koninklijk besluit over de maritieme beveiliging. De wijzigingen omvatten onder andere de herziening van de werking van de nationale autoriteit voor maritieme beveiliging (NAMB) en het bijstellen van de regelgeving rond havenbeveiligingsbeoordelingen en havenbeveiligingsplannen.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Elektronische meldingsplicht (binnen)schepen

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat een elektronische meldingsplicht invoert voor schepen. Schepen die de Vlaamse vaarwegen bevaren zullen verplicht een aantal belangrijke gegevens over het schip, de reis en de lading op elektronische wijze ter beschikking moeten stellen uitgebreid naar quasi alle binnenschepen. De gegevens zullen door de softwarepakketten aan boord van schepen automatisch worden gevoed in het digitale platform, zodat zij toegankelijk zijn voor alle betrokken overheidsinstanties. Dat vermindert de administratieve last voor de gezagvoerder, en verhoogt de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage Bijlage  
     

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 16 september 2022