19/10/2020

Beslissingen Ministerraad van 16 oktober 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Goedkeuring Addendum 4 aan brownfieldconvenant 38. Mechelen – Het Zegel

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 4 goed aan het brownfieldconvenant 38. Mechelen – Het Zegel. De termijn van het brownfieldconvenant wordt verlengd met 8 maanden, tot en met 6 februari 2021.

 


Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ringpark Zuid’ in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt de startnota 'Ringpark Zuid' goed. Voor het Ringpark Zuid in Antwerpen wordt een planproces opgestart voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Het planproces moet zorgen voor de ruimtelijke herinrichting van de weginfrastructuur Knoop Zuid in Antwerpen en zijn omgeving. De herinrichting moet zorgen voor een compactere, heldere en veilige verkeersstructuur die een ontsluiting biedt aan de omliggende ontwikkelingen en stadswijken. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal over deze startnota de nodige adviezen inwinnen en de bevolking van de betroffen gemeenten erover informeren en erover raadplegen. 

Nota aan de Vlaamse Regering Startnota Bijlage 1: Geschiedkundige schets
Bijlage 2: Verkeerskundige studie Tabel 1: Juridische randvoorwaarden  

 


Schorsen aanvraagmogelijkheden erfgoedpremies bijzondere procedure

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 maakt het mogelijk om een erfgoedpremie te krijgen voor werkzaamheden, beheer of diensten aan beschermd onroerend erfgoed. Er zijn twee soorten premies volgens twee procedures: de standaardprocedure en de bijzondere procedure. Premie-aanvragen volgens de standaardprocedure hebben een subsidieerbaar bedrag beperkt tot 25.000 euro, voor de bijzondere procedure geldt geen financiële beperking. Tot op heden zijn er geen mechanismen om de instroom van premie-aanvragen in te dijken, waardoor er een wachtlijst is ontstaan die blijft aangroeien. Na adviezen van de SARO en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering daarom definitief de aanvraagprocedures in het Onroerenderfgoedbesluit voor erfgoedpremies bijzondere procedure. Hierdoor worden de aanvragen van premies volgens de bijzondere procedure stopgezet.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR-Bis
Advies RvS Advies SARO

 


Gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – Herneming’ – aanpak naar aanleiding van arrest Raad van State

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 oktober 2020