22/06/2023

Beslissingen Ministerraad van 16 juni 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Financieringsinstrument Vlaamse visserij- en Aquacultuursector (FIVA): aanpassing aan nieuwe maatregelen Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en aquacultuur (EFMZVA)

p voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) zorgt voor een deel van de Vlaamse cofinanciering van projecten die een toelage krijgen uit Europese middelen. Dat gebeurde vanuit het Europees Fonds voor Visserij en aquacultuur (EFMZV), in 2021 vervangen door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en aquacultuur (EFMZVA). Het Belgisch programma van EFMZVA 2021-2027 werd goedgekeurd door de Europese Commissie op 19 december 2022. Het Vlaamse gedeelte van het programma wil duurzame visserij, het instandhouden van aquatische biologische rijkdommen en duurzame aquacultuur bevorderen, net als de ontwikkeling van kustgebonden visserij- en aquacultuurgemeenschappen en de verwerking en afzet van de producten van visserij en aquacultuur als bijdrage tot de voedselzekerheid. Om de huidige FIVA-regelgeving aan te passen aan de nieuwe maatregelen uit het EFMZVA, keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat de FIVA-regelgeving vervangt. Het besluit geeft uitvoering aan het Vlaamse gedeelte van het Belgische programma van EFMZA en regelt de de Vlaamse cofinanciering van dit programma via het FIVA.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1: datum bezorgen gemeenteraadsbeslissing ondertekening LEKP 2.1 verschoven naar 5 oktober 2023

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers

De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit dat de regels vaststelt voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1. De datum voor het bezorgen van de gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het LEKP 2.1 wordt verschoven van 5 juli 2023 naar 5 oktober 2023.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Bijlage 

 


Opheffing Watering van Melden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de opheffing van de Watering van Melden goed. Een watering is een openbaar bestuur met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. De opheffing van kleine en geïsoleerde wateringen draagt bij tot het wegwerken van de versnippering van het waterbeheer, een administratieve vereenvoudiging en tot een betere dienstverlening voor de burgers.

 


Verzamelbesluit energie (VZB IX)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief 'Verzamelbesluit IX' goed, dat voorziet in een aantal wijzigingen rond energie. Het gaat onder andere om een overgangsperiode voor de meldingsplicht voor stookolietoestellen; bijkomende informatie- en facturatieverplichtingen voor elektriciteits- en aardgasleveranciers; bij de aanvraag voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten wordt voorzien in een uiterste datum voor de steunaanvraag na indienstname van een nieuwe installatie; bij het toekennen van sociale maatregelen wordt overgestapt naar inkomensselectiviteit; het vervangen van ontzorgende trajecten (Huur- en isolatiepremie, opvolgscan type 2 en burenpremie) door een versterkt begeleidingsaanbod onder de noemer van MijnVerbouwBegeleiding; het verhogen van de EPC-labelpremie voor eigenaars uit bepaalde inkomensgroepen; wijzigingen en verduidelijkingen aan Mijn Verbouwlening; het aanpassen van de doelgroepen voor (niet) energie-intensieve investeringen; wijzigingen aan de call groene stroom en aan de energieprestatiecertificatenregelgeving; het inschrijven van een algemene labelplicht voor kleine en grote niet-residentiële eenheden vanaf 2030; de verhoging van het noodkrediet voor aardgas naar 110 euro voor de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024; en nog diverse andere (kleinere) wijzigingen.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Advies RvS

 


Hersamenstelling Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op voordracht van de representatieve middenveldorganisaties en op basis van kandidaturen van experts, benoemt de Vlaamse Regering de raadsleden van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) voor een nieuwe periode van vier jaar.

 


Wijziging besluit vrijwillig stopzetten varkensstallen: drempel impactscore verlaagd naar 0,025%

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In de conceptnota over de programmatische aanpak stikstof (PAS) van 10 maart 2023 wordt de doelstelling om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben, nader bepaald. Om tot een gunstige staat van instandhouding te komen van de Europees te beschermen natuur is een reductie van ammoniakuitstoot, onder meer afkomstig van varkensbedrijven, noodzakelijk. Om deze doelstelling te bereiken wordt er voorzien in stimulerende maatregelen (stopzettings- en sloopvergoedingen) voor de vrijwillige stopzetting van stallen waar varkens worden gehouden. Met haar besluit over de vrijwillige stopzetting van varkensstallen voorziet de Vlaamse Regering in een regeling tot vrijwillige stopzetting voor alle exploitaties waar varkens gehouden worden met een impactscore hoger dan 0,5%. Nu keurt ze principieel een besluit goed waardoor de drempel voor de impactscore verlaagd wordt naar 0,025%. Deze aanpassing zal bijdragen aan de inspanningen om het beoogde doel te bereiken om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben. Bijkomend draagt deze aanpassing bij tot de inspanningen om de doelstellingen van het Mestdecreet te bereiken. Doordat er mogelijk meer varkensbedrijven zullen stoppen, zal er logischerwijze ook minder varkensmest afgezet worden, wat bevorderlijk is voor de waterkwaliteit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Tijdelijke beoordelingskaders stikstofuitstoot vergunningsaanvragen projecten of activiteiten met mogelijke effecten op habitatrichtlijngebieden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) definitief vast. De PAS heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de neerslag of afzetting van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet ook leiden tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden. Een onderdeel van de PAS zijn de beoordelingskaders voor vergunningverlening wat betreft de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten. Deze kaders zullen juridisch verankerd worden in decretale regelgeving. In afwachting van deze decretale verankering keurt de Vlaamse Regering nu principieel een besluit goed dat de advies- en vergunningverlenende overheden opdraagt om de bij dit besluit gevoegde tijdelijke beoordelingskaders toe te passen bij de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen van projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden. Dit besluit geldt tot 31 december 2024. Het wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage

 


Verplaatsing leidingen Fluxys in Destelbergen en Gent voor bouw fiets- en voetgangersbrug (Brug - Noord) over Schelde

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

In het kader van het Scheldemeanderproject, wat onderdeel is van het geactualiseerd Sigmaplan en meer bepaald in het kader van het flankerend beleid, is de aanleg van twee fietsersbruggen over de Schelde voorzien, met onder meer de Brug - Noord op het grondgebied van de gemeente Destelbergen en de stad Gent. De aanwezigheid en de huidige ligging en/of het tracé van een aardgaspijpleiding van Fluxys verhindert de aanleg van de Brug – Noord, zodat de wijziging van de ligging en/of het tracé van deze pijpleiding nodig is. De Vlaamse Regering vraagt daarom aan de federale minister voor energiebeleid om een ministerieel besluit uit te vaardigen voor het verplaatsen van de betrokken leidingen en installaties. Deze verplaatsingswerken omvatten ook het verwijderen van de twee daarmee verbonden glasvezelkabels en van de bestaande leidingen die geen gasachtige producten meer vervoeren.

 


Uitvoeringsbesluit decreet Mobiliteitspakket

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het Decreet Mobiliteitspakket goed. Het uitvoeringsbesluit zorgt voor de nodige wijzigingen in het koninklijk besluit Goederenvervoer, het koninklijk besluit Reizigersvervoer en het besluit over het beroep van ondernemer van personenvervoer, waarop het Decreet Mobiliteitspakket een impact heeft. De wijzigingen betreffen voornamelijk aanpassingen van kruisverwijzingen in de regelgeving. Het zorgt ook voor de omzetting van Europese regelgeving over het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, en heft het besluit van 23 december 2010 met de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg op.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Adviesaanvraag

 


Programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het gewijzigde decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid bepaalt onder andere het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie. De Vlaamse Regering keurt in dit verband, na adviezen van de SERV, de VARIO en de Minaraad, nu definitief de Programmanota goed ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie voor de periode 2022-2025. Deze programmanota is opgesteld door het Permanent Overlegorgaan en voorgelegd aan een Klankbordgroep voor opmerkingen en suggesties. De Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie zal de Programmanota meedelen aan het Vlaams Parlement.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies Minaraad Advies VARIO
Advies SERV Bijlage Bijlage-bis 

 


Voortgangsrapport 2023 Intern Klimaatplan Vlaamse overheid - gebruiksjaar 2021, actiejaar 2022

Mededeling aan de Vlaamse Regering Voortgangsrapport

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 16 juni 2023