19/12/2022

Beslissingen Ministerraad van 16 december 2022

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: weigering subsidie aan Warmtenet Antwerpen Zuid ter ondersteuning van het project Warmtenet Antwerpen Zuid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Warmtenet Antwerpen Zuid vraagt steun aan voor een warmtenet van meer dan 7 km vanuit de afvalverbrandingsoven ISVAG naar Campus 3 Eiken en Campus Groenenborger van de Universiteit Antwerpen. De gevraagde steun bedraagt 8 miljoen euro. Ten gevolge van de vergunningenproblematiek rond de ISVAG-verbrandingsoven kan de minimale hoeveelheid getransporteerde warmte en koude tijdens de eerste tien jaar na ingebruikname van de installatie, thans niet meer gegarandeerd worden. De berekening van de CO2-besparing, de CO2-efficiëntie en de plaats in de rangschikking van de call is hierdoor niet meer correct en de aanvrager kan niet meer aantonen dat de hoeveelheid te benutten restwarmte en groene warmte in de eerste 10 exploitatiejaren nooit lager is dan in het daaraan voorafgaande exploitatiejaar. Dit heeft als consequentie dat het project uit de rangschikking van de ontvankelijke projecten van de eerste call van 2022 ter ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling moet worden genomen en dat de Vlaamse Regering de subsidieaanvraag weigert. Het vrijgekomen budget wordt voor zover nog beschikbaar toegekend aan lager gerangschikte projecten binnen deze call.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: 1,26 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project ‘Groene Warmte Borgerstein’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de oproep Groene Warmte kent de Vlaamse Regering 1,26 miljoen euro subsidie toe aan Noven Noord in Gent voor het project ‘Groene Warmte Borgerstein’. Noven Noord vraagt steun voor een BEO-veld (boorgat-energie-opslag) met grootschalige centrale geothermische warmtepompen voor de verwarming, het sanitair warm water en passieve koeling van gecombineerde residentiële en commerciële nieuwbouwblokken (5 blokken met appartementen en commerciële panden met een totale oppervlakte van 22.000 m²).

 


Plan Vlaamse Veerkracht: 1,31 miljoen euro subsidie aan Noven Noord in Gent voor het project ‘Groene Warmte Veemarkt’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de oproep Groene Warmte kent de Vlaamse Regering 1,31 miljoen euro subsidie toe aan Noven Noord in Gent voor het project ‘Groene Warmte Veemarkt’. Noven Noord vraagt steun voor een BEO-veld (boorgat-energie-opslag) met grootschalige centrale geothermische warmtepompen voor de verwarming, het sanitair warm water, passieve koeling en actieve koeling van gecombineerde residentiële en commerciële nieuwbouwblokken (11 blokken met appartementen, kmo’s en commerciële panden met een totale oppervlakte van 35.000 m²).

 


Plan Vlaamse Veerkracht: restwater voor land- en tuinbouw - bijkomende opdracht Aquafin nv

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De extreme weeromstandigheden die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan ten gevolge van de klimaatverandering laten zich sterk voelen binnen de land- en tuinbouwsector. Het krachtdadig aanpakken van en anticiperen op deze gevolgen brengt de nodige onderzoeksvragen met zich mee. In het kader van het relanceproject 'Hergebruik van restwater', en in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin, wordt door Aquafin nv een bijkomende opdracht van algemeen belang uitgevoerd, met het oog op het investeren in het beschikbaar maken van restwater (hemelwater en - indien regelgevend mogelijk - effluent) voor de land- en tuinbouw. De Vlaamse Regering kent 5 miljoen euro toe voor het uitvoeren van die opdracht in het kader van de Blue Deal.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie Herita vzw voor restauratie Hof ter Walle in Beveren

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering vanuit het beleidsveld Onroerend Erfgoed een subsidie toe van 1,5 miljoen euro aan Herita vzw voor de restauratie van het Hof ter Walle in Beveren, met name voor het woonhuis en de schuur. Hiervoor wil de Vlaamse Regering het bouwheerschap van het beschermde Hof ter Walle, momenteel in eigendom van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, overdragen aan Herita vzw. Het Hof ter Walle krijgt een functie als baken en als schakel tussen natuur en erfgoed.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: 1,46 miljoen euro subsidie voor restauratie van het Hooghuis in Doel

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering kent 1,46 miljoen euro subsidie toe aan Herita vzw voor de casco restauratie van het Hooghuis in Doel. De bestemming van het Hooghuis krijgt invulling via een participatief traject met de bewoners van Doel en met de partijen van ‘Het verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders en Linkerschelde-oever’. Dit beschermde pand zal een centrale functie opnemen om de bewoners en de bezoekers de nieuwe dynamiek in Doel en het omliggende poldergebied te laten ontdekken en te beleven. Herita vzw zal het bouwheerschap en de coördinatie opnemen. Hiervoor wordt de eigendom van het Hooghuis overgedragen van vzw Casueele aan Herita vzw.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: 1 miljoen strategische ecologiesteun aan Covestro nv in Antwerpen

p voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Covestro nv in Antwerpen. Covestro is actief in de productie van hoogtechnologische polymeermaterialen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor producten in de transportsector, textielindustrie, meubel- en houtverwerkende industrie, chemiesector en bouwsector. Covestro wil zijn zoutwaterstromen zuiveren en recycleren door ze (voor) te behandelen met HCL en actieve kool en door decarbonatatie.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: 907.000 euro strategische ecologiesteun Inovyn Manufacturing Belgium nv in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 907.000 euro strategische ecologiesteun toe aan Inovyn Manufacturing Belgium nv in Antwerpen voor een samenwerking met Covestro rond het zuiveren en recyleren van zoutwaterstromen. In het project wordt de zoute waterstroom van Covestro niet langer geloosd, maar nuttig hergebruikt door Inovyn. Dit gebeurt via een voorbehandeling van de zoute waterstroom op de site van Covestro, waarna het water via een pijpleiding van 6 km naar de site van Inovyn getransporteerd wordt. Bij Inovyn wordt het water verder gezuiverd en ingezet in het productieproces. Hierdoor bespaart Inovyn zowel zout (60.000 ton/jaar) als leidingwater (600.000 m³/jaar) en reduceert ze haar CO2-uitstoot met 12.500 ton.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: steun project 'HyTrucks' van l'Air Liquide Belge nv

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

L’Air Liquide Belge is onderdeel van de Franse multinational Air Liquide sa. De moederholding is marktleider op het gebied van gassen voor de industrie en de gezondheidszorg. In het kader van de energietransitie van industrie en mobiliteit in Europa introduceert L’Air Liquide duurzame oplossingen voor waterstof over de volledige keten. De Vlaamse Regering kent l’Air Liquide een strategische ecologiesteun toe van 12 miljoen euro voor de bouw van vier waterstoftankstations, gekaderd in het ruimere initiatief ‘HyTrucks’. Dat initiatief wil waterstof produceren en er zwaar transport (vrachtwagens) mee bevoorraden.

 


Plan Vlaamse Veerkracht: steun project 'RecHycle-DRP' van ArcelorMittal Belgium

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 42,5 miljoen euro aan ArcelorMittal Belgium voor de ondersteuning van het project RecHycle-DRP. Het RecHycle-DRP (Direct Reduction of Iron – Plant) project is het vervolg op het eerder ingediende project waarbij de directe injectie van waterstofrijk cokesovengas en groene waterstof in de hoogoven wordt mogelijk gemaakt. Het huidige project, het hybride hoogoven – DRI concept, kadert in het ruimer geheel van een roadmap naar klimaatneutrale werking van de plant. Het totale project wil de halve staalproductie in Gent overschakelen van de hoogoven-route naar de nieuwe op waterstof gebaseerde route, waarmee de CO2-emissies verlagen met 3,2 miljoen ton per jaar tegen 2030 en met 3,86 miljoen ton per jaar tegen 2041.

 


Financiering projectvoorstellen in het kader van internationale klimaatfinanciering 2022 (G-STIC-CAP)

Op voorstel van minister-president Jan Jambon Vlaams minister Zuhal Demir

In juli 2022 lanceerde de Vlaamse Regering een oproep voor projecten die ontwikkelingslanden ondersteunen in het ondernemen van klimaatacties op vlak van zowel mitigatie als adaptatie. In het kader van deze oproep kent de Vlaamse Regering nu subsidies toe voor maximaal 12,58 miljoen euro aan 6 demonstratieprojecten, onder de naam ‘G-STIC Klimaatactieprogramma’ en in samenwerking met het Departement Omgeving. Onder hetzelfde programma wordt een bedrag van maximaal 3,1 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van 13 disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten, via ministerieel besluit of bij beslissing van de Vlaamse Regering. In totaal wordt zo 15,7 miljoen euro ingezet voor klimaatprojecten, ingediend en mee uitgevoerd door Vlaamse ondernemingen.

 


9 miljoen euro subsidie aan Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1

p voorstel van viceminister-president Bart Somers

De oorlog in Oekraïne en bijgevolg de energiecrisis heeft disruptieve gevolgen voor onze samenleving. Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen hameren de Europese Commissie en de Vlaamse Regering op versnelde woningrenovaties om de energievraag te beperken en op het versneld uitrollen van hernieuwbare energie. De eerste ronde van het Vlaamse Veerkrachtproject ‘Wijkverbeteringscontracten’ leverde 11 opgestarte trajecten op die complexe problemen in kwetsbare wijken vastpakken met vernieuwde samenwerkingen. Het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP 1.0 en 2.0) wordt nu versterkt met een addendum (LEKP 2.1) met een nieuw engagement om thematische wijkverbeteringscontracten op te starten, gefocust op het voorkomen van energie-armoede aan de hand van wijkrenovaties en energiegemeenschappen. De Vlaamse Regering keurt daarom dit Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 goed, evenals de 9 miljoen euro subsidie voor de lokale besturen die het LEKP 2.1 ondertekenen, en de opvolgingswijze ter ondersteuning ervan. De realisaties van de vernieuwde engagementen moeten gebeuren voor het einde van 2025.

 


Addendum bij Convenant 2019-2023 met VITO: Wijkrenovatietool ‘Digital Twin’

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt Addendum 5 goed bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 2019-2023. Het Addendum wijst een bijzondere opdracht toe aan VITO om het project 'Wijkrenovatietool Digital Twin' uit te voeren en te coördineren. Het project maakt deel uit van de ondersteuning aan de lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact hebben ondertekend. Om de Wijkrenovatietool verder te ontwikkelen moet er een dataplatform worden opgezet, de Digital Twin, waarin de meest recente en accurate gegevens over iedere woning in Vlaanderen worden bijgehouden, alsook de bron en het tijdstip van eventuele updates. De Wijkrenovatietool zal ter beschikking worden gesteld van lokale besturen en hun partners, en zal de meest accurate en betrouwbare databronnen combineren met de best beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajecten datagestuurd te concretiseren en op te volgen. De Vlaamse ministers bevoegd voor Economie, Wetenschappelijk onderzoek en innovatie; voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme zullen dit Addendum 5 ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering ervan. VITO krijgt 1,95 miljoen euro voor de uitvoering van het project.

 


Opsporingsvergunning aardwarmte SPV GEO@Turnhout: materiële rechtzetting

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 met de opsporingsvergunning voor aardwarmte in de regio Turnhout aan SPV GEO@Turnhout waren foutieve x- en y-coördinaten van het vergunningsgebied vermeld. Om dit recht te zetten wijzigt de Vlaamse Regering haar besluit van 15 juli 2022 met vermelding van de juiste coördinaten. Inhoudelijk wijzigt er niets aan de vergunning.

 


Vlaams Klimaatfonds: projectoproep 'aanplant houtkanten lokale besturen'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de projectoproep 'aanplant houtkanten lokale besturen' goed en reserveert hiervoor een budget van 900.000 euro uit het Vlaams Klimaatfonds, en 360.000 euro vanuit de dotatie plattelandsbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij. De projectoproep wil gemeenten en provincies stimuleren om bomen en struiken aan te planten op het platteland, langs wegen, waterlopen en andere terreinen in eigendom en beheer. Houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hagen, heggen en dreven bepalen mee het uitzicht van onze traditionele landschappen, maar staan fel onder druk op het platteland. Nochtans hebben ze een groot belang voor de klimaatdoelstellingen en versterken ze de biodiversiteit. Lokale besturen kunnen voor begeleiding en ondersteuning bij deze oproep ook samenwerken met andere partners.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Termijnverlenging overeenkomsten Tersana vzw voor overdracht van verplichting of engagement tot het uitvoeren van beschrijvend bodemonderzoek of -sanering

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering heeft vzw Tersana in 2018 erkend als bodemsaneringsorganisatie voor garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven. Ze legde op 22 maart 2019 de termijn vast waarbinnen de overeenkomsten met Tersana moeten gesloten worden voor overdracht van de verplichting om een bodemonderzoek of bodemsanering uit te voeren. De termijn werd vastgelegd op 3 jaar, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022, en was verlengbaar met twee maal één jaar. De verhoopte resultaten worden tot op heden niet gerealiseerd. Toch is 55% van de potentiële markt overtuigd om zich aan te melden bij Tersana. Er zijn dus indicaties dat een nieuwe aanmeldingsperiode zal leiden tot een beduidend aantal bijkomende aanmeldingen. Na advies van de Raad van State stelt de Vlaamse Regering nu definitief een nieuwe termijn van twee jaar vast, van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025, waarin de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moeten gesloten worden.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Vaststelling gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De huidige Vlaamse regels rond de opvang van hemelwater houden onvoldoende rekening met de evoluties van het klimaat. Ter vervanging van de regelgeving van 2013, keurt de Vlaamse Regering, na onderhandelingen en na overleg met de VVSG en de VVP en na adviezen van de SARO, de SERV en de Minaraad, opnieuw principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening rond hemelwater goed. Dat vertrekt van het idee dat elke druppel telt, en maakt werk van het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten; de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen; de verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen; een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening; een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten; en de mogelijkheid om verplichtingen rond hemelwater collectief op te nemen. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering
Bijlage Advies SERV Advies SARO
Bijlage    

 


Afwijking ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat instemt met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas', om een gemeentelijk RUP 'Stadsrandbos Noord' te kunnen opmaken waarbij een deel van het stedelijk woongebied Clementwijk een herbestemming krijgt naar bosgebied. Sint-Niklaas wil verder vorm geven aan een duidelijke ruimtelijke visie voor de stad waarbij leefbaarheid het uitgangspunt vormt. Ze wil daarbij een stadsrandbos van ongeveer 10 ha realiseren in de oksel gevormd door de Dillaertwijk en de Mispelstraat.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Afwijking ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid bedrijf D´Ieteren - Kortenberg’

op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat instemt met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Historisch gegroeid bedrijf D'Ieteren - Kortenberg'. De gemeente Kortenberg wil ruimte creëren voor een nieuwe lokale sportcampus en streeft hierbij naar een optimale synergie met de geplande herontwikkeling van het aanpalend psychiatrisch ziekenhuis, waarbij parkeerterreinen en sportinfrastructuur gedeeld kunnen gebruikt worden. De gemeente wil daarvoor een gemeentelijk RUP 'Sportinfrastructuur Noodbosweg' opmaken. Daarbij is het nodig dat een deel van het gewestelijk RUP 'Historisch gegroeid bedrijf D'Ieteren -Kortenberg' wordt herbestemd naar recreatiegebied.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Omgevingshandhavingsprogramma

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, de Minaraad, de SARO, de VVSG en Vlinter (Vereniging van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling) stelt de Vlaamse Regering definitief het omgevingshandhavingsprogramma vast. Het is de opvolger van het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening en het Milieuhandhavingsprogramma, en geeft richting aan het Vlaamse omgevingshandhavingsbeleid van de volgende jaren. Het bevat de strategische en operationele beleidsdoelstellingen en -prioriteiten voor een gewestelijk geïntegreerd en afgestemd omgevingshandhavingsbeleid.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad
Advies VVSG Bijlage 1 Bijlage 2

 


Wijziging uitvoeringsbesluit decreet omgevingsvergunning

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de SARO en van de Minaraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning. Het gaat om een bijsturing van de regelgeving na de evaluatie van het omgevingsvergunningendecreet. Zo wordt onder andere de volledige inzage in de dossiers voor de burger tijdens het openbaar onderzoek en tijdens en na de beroepsperiode geregeld, en wordt bepaald dat de inhoud van bezwaren openbaar gemaakt wordt voor aanvrager, adviesinstanties en overheid. Er zal ook gewerkt worden met structurele beslissingsinhoud, om ervoor te zorgen dat de aanvragen volledig zijn en er een vergunning komt voor alle vergunningsplichtige handelingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere actualisaties en technische aanpassingen. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies SARO
Advies Minaraad Advies Wetgeving VTC  

 


Tijdelijke personeelsuitbreiding Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voor verlagen doorlooptijd behandelingstermijn Mijn VerbouwPremie tijdens de energiecrisis

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De huidige energiecrisis heeft geleid tot extreem hoge energieprijzen die een grote impact hebben op de betaalbaarheid van de energiefacturen voor de gezinnen. Om deze impact te verlichten, wordt door de Vlaamse Regering ingezet op bijkomende sociale energiemaatregelen en structurele maatregelen zoals de Mijn VerbouwPremie en de Mijn VerbouwLening. De Vlaamse Regering keurt nu een tijdelijke personeelsuitbreiding met 8 VTE goed met een contract van bepaalde duur tot uiterlijk 31 december 2024 bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Deze personeelsuitbreiding moet het mogelijk maken om tijdens de huidige energiecrisis de behandelingstermijn van de premie-aanvragen in het kader van Mijn VerbouwPremie te verminderen van 4 naar 2 maanden.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage

 


Wijziging Energiedecreet: stelsel groenestroomcertificaten

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet van 8 mei 2009. Doel van de wijziging is het stelsel van de groenestroomcertificaten ter bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in overeenstemming te brengen met de Europese regels voor staatssteun, in het bijzonder de nieuwe Richtsnoeren staatssteun voor klimaat, milieubescherming en energie 2022. De bijsturing is nodig omdat een analyse van de bestaande steunregeling aantoonde dat deze aanleiding kan geven tot ongeoorloofde overcompensatie. Dat is zo voor installaties voor zonne-energie met startdatum voor 1 januari 2013, die aanspraak kunnen maken op één groenestroomcertificaat per 1000 kWh opgewekte elektriciteit, met een steun per certificaat die kan oplopen tot 450 euro. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet voorziet daarom dat de reguliere steunperiode voor deze installaties, die momenteel 20 jaar is, op 31 december 2023 wordt stopgezet. De exploitant kan wel een verlenging van de steun aanvragen indien dit noodzakelijk zou zijn om de rendabiliteit van zijn installatie te verzekeren. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie
Advies RvS Bijlage  

 


Instemmingdsdecreet samenwerkingsakkoord uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en zwerfvuil

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil. Het samenwerkingsakkoord creëert enerzijds een interregionaal kader voor het beleid rond de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen. Dit komt ten dele in de plaats van bestaande Vlaamse reglementering omdat een interregionale aanpak juridisch robuuster is om verplichtingen op te leggen aan producenten die op nationaal niveau hun producten op de markt zetten. Hierbij worden ook 3 nieuwe producten aangewezen waarop de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid de komende jaren van toepassing wordt: textiel, meubels en luiers. Anderzijds voorziet het samenwerkingsakkoord ook in een regeling rond de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil, vanuit het principe dat de producenten van producten die een significante impact hebben op de zwerfvuilkosten, deze kosten moeten dragen. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VVSG en de Minaraad.

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Bijlage Bijlage Samenwerkingsakkoord

 


Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende bodemmaterialen en voor de invulling van het saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van oriënterende en verkennende bodemonderzoeken met vaststelling van PFAS-verontreiniging keurt de Vlaamse Regering nu principieel een besluit goed dat een tijdelijk handelingskader aanreikt voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen in het kader van grondverzet (onder meer bij de opmaak en beoordeling van technische verslagen en de aanvragen tot grondverzettoelating), evenals een tijdelijk handelingskader voor de beoordeling van het saneringscriterium 'duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging'. Het besluit voert een op zichzelf staand tijdelijk handelingskader in, specifiek voor verontreinigingen met PFAS, wat een niet-genormeerde parameter blijft. Er wordt voor deze werkwijze gekozen omwille van de snelle wetenschappelijke evoluties rond PFAS. In functie van de door de Vlaamse Regering uit te voeren evaluaties van de ingevoerde waarden en het potentieel wetenschappelijk voortschrijdend inzicht, wordt op basis van het voorzorgsbeginsel en de huidige wetenschappelijke stand van zaken een tijdelijk handelingskader, met specifieke toetsings- en streefwaarden, ingevoerd. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV, de MORA en de Minaraad.

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verslag aan de Vlaamse Regering

 


Sitebesluit ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De omgeving van de 3M-fabrieksterreinen in Zwijndrecht is door emissies vanuit de 3M-fabriek verontreinigd met PFAS-componenten met een verregaande impact op gezondheids- en milieurisico’s (bodem, water, lucht, natuur), economische activiteiten (landbouw) en maatschappelijk relevante projecten in de omgeving (Oosterweelproject), en de leefomgeving van de bewoners. Om een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek mogelijk te maken, beslist de Vlaamse Regering, na adviesvraag aan de SERV en aan de Minaraad, opnieuw principieel tot vaststelling van de site ‘PFAS- 3M Zwijndrecht’. De site omvat de gronden gelegen binnen een perimeter van 5 km rond de 3M-terreinen. De vaststelling omvat onder meer de verplichting voor 3M Belgium tot volledig herstel (tuinen en landbouwgronden) en voorzorgsmaatregelen, en een regeling voor de afstemming van de bodemsanering en grondverzet voor groot grondverzet (vanaf 250 m³) en de vergoeding van kosten voor klein grondverzet (minder dan 250 m³) op gronden binnen de site. Verder zijn er ook timings opgenomen voor de uitvoering van verdere gefaseerde bodemonderzoeken en gefaseerde bodemsaneringsprojecten op de site. De Vlaamse Regering zal de uitvoering van het besluit, de resultaten van de bodemonderzoeken, de humane biomonitoringstudies en andere onderzoeken, en de voortgang van bodemsaneringswerken, permanent evalueren, en zo nodig bijkomende maatregelen nemen. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Minaraad
Advies SERV Bijlage  

 


Vaststelling van een situatie van overmacht rond omgevingsvergunningen in de stad Diest

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In de stad Diest doet zich een overmachtsituatie voor die de afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen verhindert. Een cyberaanval op de informaticasystemen van de stad Diest heeft nefaste gevolgen voor het correct kunnen behandelen van vergunningsprocedures met vervaltermijnen. De Vlaamse Regering neemt noodmaatregelen om een aantal termijnen op te schorten.


Sociale huisvestingsmaatschappijen: subsidie innovatie nieuwbouw en renovatie

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Op 5 augustus 2022 publiceerde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een open oproep 'innovatieve projecten' om innovatie op vlak van nieuwbouw en renovatie binnen de sociale huisvestingssector te stimuleren. Daarbij werd naast een verhoging van het prijsplafond, voorzien in een bijkomende subsidie om de realisatie van innovatieve sociale woonprojecten te ondersteunen. Er werden 27 projecten geselecteerd waar de Vlaamse Regering nu een subsidie van in totaal 9,96 miljoen euro aan toekent. Daarbij wordt voor de projecten in kwestie ook het prijsplafond aangepast.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage
Bijlage Verslag Bijlage

 


Waterwegenvergunning: wijzigings- en opheffingbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Met het oog op een vlotte en soepele aanpassing van de regelgeving aan allerhande evoluties, draagt het Scheepvaartdecreet de regeling van zoveel mogelijk aspecten rond retributies en andere scheepvaartrechten op aan de Vlaamse Regering en de waterwegbeheerders. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit met de noodzakelijke bepalingen over de vaarvergunning voor de waterwegen die door De Vlaamse Waterweg nv worden beheerd. Nieuw is dat de termen 'vaarvergunning' en 'waterwegenvignet' (de fysieke belichaming van de vaarvergunning dat op het achtersteven van het vaartuig moet worden aangebracht) voortaan vervangen worden door de benaming ‘waterwegenvergunning’. Deze nieuwe terminologie sluit beter aan bij de mogelijkheid om voortaan een digitale vergunning aan te bieden. Daarnaast wordt het sterk verouderde besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet opgeheven, aangezien dit niet langer overeenstemt met het regelgevende kader uit het Scheepvaartdecreet. Dit besluit wordt nog geagendeerd voor overleg op het Overlegcomité. Daarna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Nota aan het Overlegcomité

 


Koninklijk besluit proefproject elektrische en waterstofbestelwagens: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit over het rijbewijs. Het besluit voorziet in de invoering van een proefproject om elektrische of door waterstof aangedreven bestelwagens, waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 3.500 kg maar maximaal 4.250kg bedraagt en die voldoen aan welbepaalde voorwaarden, te besturen met een rijbewijs B dat sinds ten minste twee jaar afgegeven is. Normaal is voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg een rijbewijs C of C1 nodig. In het kader van het proefproject kunnen bestuurders die werken voor deelnemende logistieke en transportbedrijven gedurende 3 jaar dergelijke elektrische of waterstofvoertuigen besturen met een rijbewijs B. Tijdens de duur van het proefproject zal op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer meegedeeld worden welke voertuigen aan de vereisten voldoen en welke de deelnemende bedrijven zijn.

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor energiezuiniger maken jeugdinfrastructuur Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle

De Vlaamse Regering neemt kennis van de aanpak voor het verlenen van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds voor energiebesparingsmaatregelen voor gesubsidieeerde en eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en geeft haar goedkeuring aan de reservering van een budget van 2,13 miljoen euro.

Nota aan de Vlaamse Regering Bijlage Bijlage-Bis

 


2 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Covestro nv in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan Covestro nv in Antwerpen. Covestro is actief in de productie van hoogtechnologische polymeermaterialen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor producten die in vele domeinen van het dagelijks leven worden toegepast: in de transportsector, textielindustrie, meubel- en houtverwerkende industrie, chemiesector en bouwsector. Met dit transformatieproject wil Covestro haar productie van aniline op de site in Antwerpen opschalen van 250.000 ton per jaar naar 435.000 ton per jaar. Gekoppeld aan de investeringen plant Covestro twee uitgebreide opleidingsprogramma’s om de huidige en nieuwe werknemers de nodige technische vaardigheden en expertise bij te brengen.

 


2 miljoen euro strategische transformatiesteun aan ZF Wind Power Antwerpen nv in Lommel

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan ZF Wind Power Antwerpen nv in Lommel. ZF Wind Power is een wereldwijd gevestigde ontwerper, fabrikant en leverancier van geavanceerde tandwielkasten voor windturbines met vermogens van 3 MW tot 15 MW, zowel voor de on- als off-shore windmarkt. De firma wil haar productgamma transformeren van ontwerp en productie van tandwielkasten naar ontwerp, validatie en productie van volledige aandrijflijnen voor windturbines. In dit kader plant ze de bouw van een nieuw prototype- en validatiecenter voor aandrijflijnen van windturbines, met een investering van 43 miljoen euro gespreid over de periode 2022-2024.

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 233. Zaventem – J. Trekkerstraat

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 233. Zaventem – J. Trekkerstraat goed. Het gaat om de reconversie van de site met leegstaand kantoorgebouw, bijgebouw en woning aan de hoek van de Julien Trekkerstraat en Leuvensesteenweg 290-302 in Sint-Stevens-Woluwe tot een nieuw duurzaam, kwalitatief gemengd gebouw voor economische activiteit en bedrijvigheid. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal samen met de betrokken gemeente het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen.

 


888.000 euro strategische ecologiesteun aan Covestro nv in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering kent 888.000 euro strategische ecologiesteun toe aan Covestro nv in Antwerpen. Covestro nv is actief in de productie van hoogtechnologische polymeermaterialen. De steun kadert in een project waarbij Covestro haar productie van aniline op de site in Antwerpen wil opschalen van 250.000 ton/jaar naar 435.000 ton/jaar. Aniline is een belangrijk uitgangsmateriaal voor tal van chemische producten zoals methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), wat op zijn beurt een voorproduct is van polyurethaan hardschuim (een thermisch isolatiemateriaal). De wereldwijde vraag naar polyurethaan hardschuim stijgt, waardoor ook de vraag naar aniline toeneemt. Met het project zullen een aantal procesinnovaties en -optimalisaties worden uitgerold die de ecologische voetafdruk van de productie-eenheden voor nitrobenzeen en aniline reduceren en tegelijkertijd de (kosten)performantie van de nieuwe productie-eenheden verhogen.

 


Omzendbrief watertoets

ededeling aan de Vlaamse Regering

Ontwerp van omzendbrief OMG/2022/1: ”Richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige watertoets en de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden”

Mededeling aan de Vlaamse Regering Omzendbrief

 


Monitoringsysteem voor magnetische velden van hoogspanningsverbindingen

Mededeling aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 16 december 2022