18/09/2023

Beslissingen Ministerraad van 15 september 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Oprichting beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie (WEWILS)

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits Vlaams minister Jo Brouns

In uitvoering van het regeerakkoord, en na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de samenvoeging regelt van de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Werk en Sociale Economie (WSE) en Landbouw en Visserij (LV) tot een nieuw beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie (WEWILS) met ingang van 1 januari 2024. Dit besluit wijzigt daarom het organisatiebesluit van de Vlaamse administratie en het bevoegdheidsbesluit van de leden van de Vlaamse Regering. De fusie tussen de departementen WSE en EWI wordt grondig voorbereid in 2024. Hiertoe zal eind 2023 een transitieplan uitgewerkt worden en begin 2024 voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Hierin zullen alle facetten en acties ter voorbereiding van de fusie worden omschreven: de noodzakelijke regelgeving, de aanpak van het organisatie ontwerp, een luik begroting en financiën, een luik rond personeel en communicatie, en rond ICT. Het plan regelt ook de samenstelling van een transitieteam en de aanduiding van een transitiemanager. De inkanteling van het departement WSE in EWI zal deze legislatuur regelgevend vastgelegd worden. Het nieuwe departement zal effectief van start gaan op 1 januari 2025.

 


Omzetting herziening Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor vaste installaties in Vlaamse regelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel enkele besluiten om deze in lijn te brengen met de gewijzigde regels voor het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Deze regels, die zijn vastgelegd in de gewijzigde ETS-Richtlijn van 10 mei 2023, zorgen voor aanpassingen aan het bestaande ETS voor vaste installaties. Sommige van deze aanpassingen moeten dus ook in bestaande Vlaamse regelgeving worden doorgevoerd. Daarnaast zijn enkele verbeteringen voorzien aan de implementatie van het ETS in het Vlaams Gewest. De omzettingstermijn van de bepalingen relevant voor het ETS voor vaste installaties loopt tot 31 december 2023. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Indienen beroep tot nietigverklaring bij Grondwettelijk Hof tegen wet van 11 juli 2023 over het vervoer van waterstof via leidingen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelt een beroep tot vernietiging in bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 11 juli 2023 over het vervoer van waterstof via leidingen. Ze stelt daarvoor een raadsman aan en machtigt de Vlaamse minister bevoegd voor energie om het verzoekschrift namens de Vlaamse Regering te ondertekenen. De wet betreedt op meerdere punten de gewestelijke bevoegdheden rond de distributie van (waterstof)gas en nieuwe energiebronnen. Als de federale overheid een wetsaanpassing doorvoert die aan de bevoegdheidsrechtelijke bezwaren van de Vlaamse Regering tegemoetkomt, dan wordt de procedure tegen de voormelde Wet ingetrokken op het moment dat de wetsaanpassing is bekrachtigd, afgekondigd en in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

 


Regels voor aanvragen, adviezen en beslissingen over vrijgave woonreservegebieden

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Bij decreet is een vernieuwde regeling ingevoerd voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. Gemeenten kunnen daarbij, al dan niet op grond van een aanvraag van een eigenaar of ontwikkelaar, beslissen over de vrijgave van woonreservegebieden voor ontwikkeling. De Vlaamse Regering keurt in dit kader, en na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed over de regels hierover. Het gaat om bepalingen over de samenstelling van een particuliere aanvraag, en bepalingen die de communicatie tussen overheidsinstanties over de vrijgave via een digitaal platform laten verlopen.

 


Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Zelzate – Kallo

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Leidingstraat Zelzate - Kallo' en aan de bijhorende bijlagen. Het tracé is 43 km lang en is gelegen op het grondgebied Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren. De aanduiding van een leidingstraat kadert in het versterken van het ondergronds infrastructuurnetwerk tussen de Vlaamse zeehavens, zowel in functie van de duurzame energiebevoorrading als het reduceren van de stikstofuitstoot. Concreet gaat het om het aanduiden van een leidingstraat tussen Zelzate in de haven van Gent en Kallo in de haven van Antwerpen. De leidingstraat maakt het mogelijk op korte termijn een waterstof- en CO2-leiding te bouwen, en draagt zo bij aan de transitie naar hernieuwbare energie. De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, zal het ontwerp van GRUP nu onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 


Wijziging regelgeving verbouwing voertuig met verbrandingsmotor tot elektrisch voertuig (Retrofit)

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Vlaamse commissie administratie-nijverheid wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de regelgeving over de verbouwing van een voertuig waarbij de verbrandingsmotor wordt vervangen door een elektrische motor of door een aandrijving met een waterstof-brandstofcel (retrofit). Het voert tegelijk technische eisen in over de massa en massaverdeling van dergelijke omgebouwde voertuigen. Voor de aanvragen van een attest bij de goedkeuringsinstantie wordt een vergoeding ingevoerd. Ook old-timers zijn onderworpen aan deze nieuwe regeling. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor energiezuiniger maken van jeugdinfrastructuur

Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle

In 2022 werd 2,877 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds toegewezen voor het energiezuinig maken van jeugdinfrastructuur. Op 2 juni 2023 reserveerde de Vlaamse Regering hiervan 756.000 euro voor het energiezuinig maken van de eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering keurt nu de reservering goed van het resterende bedrag van 2,12 miljoen euro van het Vlaams Klimaatfonds voor investeringen in energiebesparende maatregelen in de jeugdinfrastructuur. De middelen worden zowel ingezet voor het energiezuinig maken van de eigen jeugdinfrastructuur als voor gesubsidieerde jeugdinfrastructuur.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 15 september 2023