18/10/2021

Beslissingen Ministerraad van 15 oktober 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Plan Vlaamse Veerkracht: Vlaamse Sensor Data Space

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' met de bijbehorende eenmalige middelen van in totaal 8,5 miljoen euro voor 2021 en 2022. Het project creëert een dataplatform voor sensordata, en moet zo mee van Vlaanderen een toonaangevende regio maken op het vlak van smart cities en internet of things. Centraal staat de ontwikkeling van een 'publicatiestraat voor sensordata' en het definiëren van open standaarden waarmee werk wordt gemaakt van 'data-stopcontacten' voor sensordata, waarmee overheden en bedrijven meer van deze nieuwe en innovatieve data vlot kunnen gebruiken in slimme toepassingen aan een lagere kost en doorlooptijd.  

Nota aan de Vlaamse Regering Relanceplan

 


Bouwmeester Scan: overdracht personeelslid van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken aan het Departement Omgeving

Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir

Het team Vlaams Bouwmeester ontwikkelde de Bouwmeester Scan, dat voor lokale overheden de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van een gemeente in kaart brengt, met een overzicht van ingrepen voor de transitie naar een gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving. Omdat deze Scan interessante input kan leveren voor een actie- en ontwikkelingsgericht lokaal omgevingsbeleid en in te zetten is bij het bepalen van het ruimtelijke beleid, beslist de Vlaamse Regering om de projectbegeleider die de Bouwmeester Scan heeft ontwikkeld, over te dragen van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken naar het Departement Omgeving. 

 


Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 213. Hoboken – Lageweg

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen de partijen omschrijft. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 213. Hoboken – Lageweg. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 126. Antwerpen – Gosselin

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Het convenant wijzigen kan, met toestemming van alle partijen, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 126. Antwerpen – Gosselin. Met het addendum wordt het oorspronkelijk projectgebied uitgebreid met de terreinen van de voormalige Milcobel site en enkele andere aanpalende percelen, en worden engagementen aangegaan om op korte termijn een mobiliteitsstudie uit 2017 te actualiseren. Daarnaast bevat het ook aanbevelingen rond duurzaamheid bij de realisatie van de herontwikkeling en de exploitatie van nieuwe gebouwen. Voor de aanbevelingen wordt verwezen naar een haalbaarheidsstudie van 2018.

 


Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 223. Moen - Verzetslaan

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, opnieuw te ontwikkelen. Met het decreet is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten, dat het project en de rechten en plichten tussen de partijen omschrijft. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 223. Moen - Verzetslaan. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Geluidsactieplan 2021-2024 luchthaven Brussel-Nationaal

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In uitvoering van de Europese Richtlijn over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, keurt de Vlaamse Regering het geluidsactieplan (oktober 2021 – juni 2024) voor de luchthaven Brussel-Nationaal definitief goed. Het actieplan werd aangepast rekening houdend met de inspraakreacties op het ontwerp actieplan tijdens de publieke raadpleging van 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019. Het goedgekeurde actieplan wordt bij uittreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad en ter inzage aan het publiek gelegd. Een samenvatting van het actieplan zal ook aan de Europese Commissie bezorgd worden.

Nota aan de Vlaamse Regering Advies BAC Advies Minaraad
Geluidsactieplan Addendum  

 


COVID-19: verlenging duur civiele noodsituatie in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Gelet op de vaccinatiestrategie met betrekking tot COVID -19, de nood aan bijkomende vaccinatie van welbepaalde doelgroepen, waaronder personen van 65 of ouder, en bijgevolg de nood om de vaccinatiecentra beschikbaar te houden, verlengt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en ook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt. Deze verlenging met 120 dagen, van 25 oktober 2021 tot en met 21 februari 2022, geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voor bouw en uitbating van onder andere bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, vaccinatiecentra, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Verzameldecreet MOW II

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Het decreet verzamelt verschillende wijzigingen aan de huidige regelgeving, en creëert een subsidiemogelijkheid die een modal shift in het goederenvervoer moet bewerkstelligen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Memorie van Toelichting Advies RvS

 


DBFM-programma’s en -projecten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist om het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken toe te laten de volgende projecten verder uit te werken als potentieel Vlaams PPS (Publiek-Private samenwerkings)-project: DBFM(Design, Build, Finance & Maintain)-project 'Gent-Dampoort en Vertramming Lijn 4 en 7'; DBFM-project 'herinrichting van de knoop Mechelen-Noord'; DBFM-project 'A8 Halle'; DBFM-project 'Premetro Kerkstraat-Porthoekstraat' en DBFM-project 'Londerzeel Zuid'. Ze draagt de DBFM-projecten 'Gent-Dampoort en Vertramming Lijn 4 en 7' en 'A8 Halle' op aan De Werkvennootschap, het DBFM-project 'Premetro Kerkstraat-Pothoekstraat' aan De Lijn en de  DBFM-projecten 'Herinrichting van de knoop Mechelen-Noord' en 'Londerzeel Zuid' aan het agentschap Wegen en Verkeer. Het definitieve akkoord voor de opstart van de individuele DBFM-plaatsingsprocedures en selectie als Vlaams PPS-project hangt af van een geactualiseerde analyse over de uitvoeringsvorm van het uitgewerkte project. 

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 15 oktober 2021