18/05/2020

Beslissingen Ministerraad van 15 mei 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Gebruiksrecht onderzoeksschip Simon Stevin als onrechtstreekse subsidiëring

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Lydia Peeters

Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin werd op 13 september 2012 gedoopt waarna het in de vaart genomen werd voor onderzoekstaken. Het schip is ondergebracht in de Vlaamse Vloot bij de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de oceanografische campagnes en onderzoeksopdrachten. De vaartijd van de Simon Stevin wordt momenteel door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld aan eindgebruikers. Nu het schip enkele jaren in de vaart is, dringt een duidelijker juridisch kader voor het ter beschikking stellen van vaartijd aan de eindgebruikers zich op. Een dergelijk kader kan tevens duidelijk maken wie voor deze vorm van onrechtstreekse subsidie in aanmerking komt, en dat eventuele opdrachten ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet in dit kader thuishoren (vermijding van ongeoorloofde staatssteun). Daarom hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan haar besluit met de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  

 


GRUP Ebema en omgeving: definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State, beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ebema en omgeving'. Het plan is gelegen op het grondgebied van Zutendaal (provincie Limburg). Het GRUP kadert in het globale traject voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en is opgenomen binnen SALK. Het omvat uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande watergebonden bedrijf Ebema.

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RVS
Eindrapport SGS Eindrapport SGS - Aanvullende nota Eindrapport SGS Niet-technische Samenvatting
ENA: Eindrapport deel I ENA: Eindrapport deel II ENA: Opmerkingen
Bijlage: Beslissing Dept. Omgeving Bijlage I - Verordenend grafisch plan Bijlage II - Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa - Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb - Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV - Register met de percelen, vergoeding/compensatie
Bijlage IV - Register met de percelen Bijlage V - Plan-Mer globaal ENA Bijlage VI - Ruimtelijk veiligheidsrapport (2007) - RVR-toets (2018)
Bijlage VII - Eindrapport ENA (2004) Bijlage 1: Kaartenbundel gewenste structuur Kaart 0 Situering plangebied
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand Kaart 3 Bestaande juridische toestand - andere plannen
Bijlage VR 2020 1505 DOC.0466/31 Bijlage: VR 2020 1505 DOC.0466/30 Bijlage Niet-Technische samenvatting Plan Mer (Arcadis)
Bijlage Kennisgevingsdossier Plan Mer (Arcadis) Richtlijnen Plan-MER Dept. Leefmilieu Plan-MER-verslag Goedkeuring Dept. Leefmilieu 
Bijlage I Verordenend grafisch plan (kaart)    

 


GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Het plan omvat twee deelgebieden op het grondgebied van Destelbergen, Melle en Wetteren. Doelstelling van het GRUP is uitvoering geven aan de Sigma-doelstellingen en aan de richtinggevende en bindende bepalingen binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) rond de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Schelde-Dender. Het ontwerp-GRUP wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen.  

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Goedkeuring Plan-Mer Dept. LNE - Technum
Goedkeuring Plan-Mer Dept. LNE Sigmaplan Plan-MER Sigmaplan Niet Technische samenvatting
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage I Verordenend grafisch plan (kaart) Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa. Toelichtingsnota Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV Register met de percelen - vergoeding/compensatie
Bijlage IV Register met de percelen - vergoeding/compensatie (kaart) Bijlage V. Plan-MER Kaart 0 Situering plangebieden
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand (gewestplan, RUP) Kaart 3 Bestaande juridische toestand - andere plannen

 


Voorlopige vaststelling GRUP ‘Ombouw N42 tot primaire weg - Wegvak Wetteren - Oombergen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ombouw N42 tot primaire weg - Wegvak Wetteren - Oombergen’. Het plan is gelegen op het grondgebied van Oosterzele, Wetteren en Zottegem (Oost-Vlaanderen). De N42 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als primaire weg. Voor een gedeelte van het tracé, tussen de E40 in Wetteren en Ombergen in Zottegem, is de ombouw niet mogelijk zonder bestemmingswijzigingen en de opmaak van een GRUP. Het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.    

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies Dept. Omgeving
Goedkeuring MER Dept. Leefmilieu Richtlijnen Plan-MER Dept. Leefmilieu Startnota Sweco Belgium NV
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Grontmij Ontwerp Plan-MER, Deel 1
Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV. Plan-MER
Bijlage V. VR-toets Bijlage VI. Startnota Kaart 0 Situering plangebied
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewest- en RU-plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen
Bijlage 1 Verordenend grafisch plan: Deelplan 1 Bijlage 1 Verordenend grafisch plan: Deelplan 2  

 


Bodemsanering terreinen vroegere asbestverwerkend bedrijf Modernite Aalst: dading

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Voor de bodemsanering van de terreinen van het vroegere asbestverwerkend bedrijf Modernite aan de Hekkestraat in Aalst sluit de Vlaamse Regering een dading met de huidige exploitant/eigenaar af. Hierdoor kan de OVAM een gedragen saneringsconcept uitvoeren met afstemming van herontwikkeling en sanering op een watergebonden terrein dat verder voor economische activiteiten kan gebruikt worden.

 


Energieprestatieregelgeving: wijziging Energiebesluit omzetting Europese Richtlijn

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar Energiebesluit om een aantal bepalingen uit de Europese richtlijnen (EU) 2018/844 en (EU) 2018/2002 om te zetten. Het betreffen onder andere aanpassingen aan de energieprestatieregelgeving, waaronder een bijsturing van het aanscherpingspad van het S-peil (de energie-efficiëntie van de buitenste laag van een gebouw) en van de ingrijpende energetische renovaties van residentiële gebouwen. Het besluit bevat ook omzettingsbepalingen met betrekking tot de bemetering en facturatie bij energieleveringen, inclusief thermische energie. Ook wordt de regeling met betrekking tot de verouderde en in onbruik geraakte energieaudit opgeheven. Tot slot worden een aantal kleine aanpassingen aan de regelgeving rond de energieprestatiecertificaten aangebracht. Het besluit zal hierna voor advies worden voorgelegd aan de Minaraad, de SERV, de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC). Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.  

Bis-Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage 1 bij BVR Bijlage 2 bij BVR

 


Voorlopige vaststelling GRUP 'Zolder – Lummen Zuid'

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zolder –Lummen Zuid’. Het plan is gelegen op het grondgebied van Hasselt, Lummen en Heusden-Zolder (provincie Limburg), aan het Albertkanaal ten zuiden van het knooppunt van de snelwegen E313 en E314. Het voorziet enerzijds een herbestemming naar watergebonden bedrijventerrein van het gedeelte van het plangebied gelegen aan het Albertkanaal en anderzijds het behoud van de ‘Groene Delle’ als natuurgebied, met een uitbreiding van het natuurgebied ter hoogte van de beekvallei. Na de voorlopige vaststelling volgt een openbaar onderzoek. De bevoegde minister moet een geïntegreerd planningsproces opstarten in de regio van de Herkenrodebossen rond Hasselt met het oog op de ontwikkeling van de open ruimte en de planologische verankering van de vereiste boscompensaties voor de realisatie van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zolder -Lummen Zuid’. De Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, zal een voorlopig onteigeningsbesluit vaststellen en hierover een openbaar onderzoek organiseren. Tot slot moet de Vlaamse minister bevoegd voor buitenlands beleid, op de internationale markt mogelijke kandidaten zoeken die voldoen aan het gewenste hoogwaardige profiel van de locatie, de vereisten naar uitstraling en tewerkstelling en die tegemoet komen aan het hoogste ambitieniveau uit de marktverkenning, zijnde een Europees Distributiecentrum.    

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Richtlijnen Plan-MER Dept. Leefmilieu
Goedkeuring MER Dept. Leefmilieu RVR-verslag Dept. Omgeving Sertius Niet-technische samenvatting Ruimtelijk Veiligheidsrapport
Sertius Ruimtelijk Veiligheidsrapport Arcadis Plan-MER Bijlage Ia. Verordenend grafisch plan
Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten
Bijlage IV. Register met de percelen Bijlage IV: register met de percelen (kaart) Bijlage V. Milieubeoordeling
Bijlage VI. Ruimtelijk veiligheidsrapport Bijlage 1a Verordenend grafisch plan (kaart) Kaart 0 Situering plangebied
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewest- en RU-plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen
   

Amendement programmadecreet: integraal waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het regeringsamendement op het ontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020. Het amendement bevat een aantal noodzakelijke wijzigingen aan het gecoördineerd Decreet Integraal Waterbeleid. Het amendement wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.  

Nota aan de Vlaamse Regering Regeringsamendement Advies RVS
Advies Serv Advies Minaraad  

 


Bekrachtigingsdecreet erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het besluit bekrachtigt tot erkenning van Thor Park in Genk als regelluwe zone voor energie. Dit bekrachtigingsdecreet werd op 13 mei 2020 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Ontwerpdecreet

 


Decreet wijziging energiedecreet

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum. Dit wijzigingsdecreet werd op 13 mei 2020 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Ontwerpdecreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 15 mei 2020